Залевська Оксана Михайлівна

Кандидат філологічних наук, доцент

 

Персональна інформаціяОсновні публікаціїНавчальні дисципліниКонтакти

ДИПЛОМИ ТА СЕРТИФІКАТИ.

1987-1992 Івано-Франківський державний педагогічний інститут імені Василя Стефаника, спеціальність українська мова та література, (Диплом УВ №886318)

2003-2007 навчалася в аспірантурі Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника

2009 рік захист кандидатської дисертації «Проза Ростислава Єндика: своєрідність художнього мислення»

2010 рік отримала диплом кандидата філологічних наук зі спеціальності українська література

2015 рік присвоєно вчене звання доцента кафедри української літератури (атестат доцента 12 ДЦ №041323)

 

ДОСВІД РОБОТИ:

З  1997 року працювала на посаді старшого лаборанта кафедри, з 2001 року – асистент кафедри, з 2009 року по теперішній час доцент кафедри української літератури

Функціональні обовязки, вміння та навики:

  • проведення лекцій і практичних занять із навчальних дисциплін «Історія української літератури», «Виразне читання», «Літературне краєзнавство»;
  • проведення відкритих лекцій і практичних занять;
  • розробка робочих і типових програм із навчальних дисциплін;
  • підготовка та друк методичних рекомендацій до проведення занять;
  • публікація наукових і навчально-методичних статей;
  • робота у предметних комісіях приймальної комісії університету;

 

 

ДІЛОВІ ЯКОСТІ: Відповідальність, порядність, пунктуальність, комунікабельність, старанність, енергійність, вміння працювати в команді й індивідуально. Бажання постійно займатися самоосвітою.

Упорядник книг: Ростислав Єндик. Фольклорно-міфологічна проза/Регіт Арідника. Жага / упоряд. М. Хороб, О. Залевська Івано-Франківськ : Місто НВ, 2016.

Ростислав Єндик. Володимир Державин. Афоризми / упоряд. Залевська О. Івано-Франківськ : Місто НВ, 2019.

Сертифікати учасника Міжнародних конференцій: Міжнародна наукова конференція «Українська література в загальноєвропейському контексті» ДВНЗ «Ужгородський національний університет» 19-21 квітня 2018 р.; Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми Мовознавства, літературознавства та перекладознавства», 17-18 травня 2019 року, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника».

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ:

Досліджує  особливості фольклорно-міфологічного мислення західно-українських та діаспорних письменників. Автор понад 35 наукових праць, 3 науково-методичних посібників.

 МОВНІ ДАНІ:
Українська – вільно; російська – вільно, англійська із словником.

 

Залевська О. Архетипнімоделі в оповіданняхзбірки Ростислава Єндика„РегітАрідника”.ВісникПрикарпатськогоуніверситету. Серія :Філологія ; [редкол.: В.Г.Матвіїшин (голова) та ін.] – Івано-Франківськ : Плай, 2005. Випуск ІХ–Х. С. 422–429.

Залевська О. Новелістичні традиції Марка Черемшини у малій прозі Ростислава Єндика. „Покутська трійця” в загальноукраїнському літературному процесі кінця ХIХ – початку ХХ століття : Збірник наукових праць ; [редкол. : С.І.Хороб – відповідальний редактор та упорядник].  Івано-Франківськ : Плай, 2006.  С. 349–359.

Залевська О. Засоби психологічного характеротворення у прозі Ростислава Єндика (на матеріалі збірки  „Жага”). Вісник Прикарпатського університету. – Серія : Філологія (Літературознавство) ;  [редкол.: В.Г.Матвіїшин (голова) та ін.], Івано-Франківськ : Видавничо-дизайнерський відділ ЦІТ Прикарпатського національного  університету імені Василя Стефаника, 2007. Випуск ХІІІ–ХІV.  С. 225–230

Залевська О. Ростислав Єндик : штрихи до творчої біографії. Галичина: Всеукраїнський науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис ; [редкол. : М.В. Кугутяк (голова) та ін.]. – Івано-Франківськ : Видавничо-дизайнерський відділ ЦІТ Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника ,  2006–2007.  Вип. ХІІ–ХІІІ.  С. 300–306.

Залевська О. Фольклорно-міфічна модель художньогосвіту Ростислава Єндика (на матеріалізбіркиоповідань „РегітАрідника”).ВісникЛьвівськогогоуніверситету. Секціяфілологічна ; [редкол. : Т.Ю.Салига  (відповідальний редактор) та ін.],Львів, 2007.  Випуск 39.  Ч.1.  С. 119–124.

Залевська О. Художнятрансформаціянаціональних морально-етичнихтрадицій в збірникуафоризмів  „Бенкет” Ростислава Єндика.ВісникПрикарпатськогоуніверситету,Серія :ФілологіяЛітературознавство) ; [редкол.: В.Г.Матвіїшин (голова) та ін.],Івано-Франківськ : Видавничо-дизайнерськийвідділ ЦІТ Прикарпатськогонаціональногоуніверситетуімені Василя Стефаника, 2008.  Випуск ХVII–ХVIII. С. 2004–2009.

Залевська О. Прозоватворчість Ростислава Єндикав  контекстістильовихпошуківдоби.Наукові записки.  Серія: Літературознавство ; [редкол. : М.П. Ткачук  (відповідальний редактор) та ін.],Тернопіль, РРВ ТернопільськогонаціональногопедагогічногоуніверситетуіменіВолодимира Гнатюка,  2008,Вип. 25. С. 40–50.

Залевська О.М. Проза Ростислава Єндика: ритміко-графічна організація художнього тексту. Вісник Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Філологія.  Вип. 23-24.  Івано-Франківськ : Видавництво Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2009-2010.  С.181-185.

Залевська О.М. Типологія трагічного сприйняття у малій прозі Василя Стефаника та Ростислава Єндика. Вісник Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Філологія.  Вип. 38-39. Івано-Франківськ : Видавництво Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2012-2013.  С.286-290

Залевська О.М. Художнє втілення національної ідеї у творчості Ростислава Єндика. Українознавчі студі, Науково-теоретичний журнал Інституту українознавства при Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника.  Івано-Франківськ,   2012-201,.  №13 – 14.  С.237-244.

Залевська О.М. Художнє втілення морально-етичної проблематики у малій прозі Ростислава Єндика. Наукові записки. Серія: Літературознавство; [редкол. : М.П.Ткачук (відповідальний редактор) та ін.]. – Тернопіль  РРВ Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, 2013,Вип. 38.  С.43 – 53.

Залевська О.М. Екзистенційна проблема вибору в малій прозі Ростислава Єндика. Вісник Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Філологія.  Вип. 40-41.  Івано-Франківськ: Видавництво Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2013-2014.  С.145-150.

Залевська О.М. Мала проза Ростислава Єндика та Леся Мартовича: типологія характеротворення. Прикарпатський вісник НТШ Слово. Збірник наукових праць.  №2 (18). Івано-Франківськ: видавництво Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2012.  С. 230 – 237.

Залевська О.М. Художнє мислення Ростислава Єндика: дискурс експресіонізму / Оксана Залевська // Султанівські читання. Актуальні проблеми літературознавства в компаративних вимірах. Збірник статей,  Вип. 3.  Івано-Франківськ: «Симфонія форте».  2014.  С.241 – 245.

Залевська О.М. Імпресіонізм у системі художнього мислення Ростислава Єндика. Наука і життя: сучасні тенденції, інтеграція у світову наукову думку : збірник матеріалів дев’ятої Міжнародної науково-практичної конференції. — Частина 2. — Київ : «ТК Меганом», 2013. — С. 46 – 49.

Залевська О.М. Наратологічні прийоми моделювання характерів у прозі Ростислава ЄндикаПрикарпатський вісник НТШ Слово. № 2(34), Івано-Франківськ:  Видавництво Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, 2014.  С.134- 142;

Залевська О.М. Фольклорно-міфологічна основа повісті «Тіні забутих предків Михайла Коцюбинського та збірки «Регіт Арідника» Ростислава Єндика // Прикарпатський вісник НТШ Слово. № 2(34), Івано-Франківськ:  Видавництво Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, 2016.  С. 381-389;

Залевська О.М. Засоби психологічного характеротворення у прозі Ростислава Єндика// Ростислав Єндик. «Регіт Арідника», «Жага». Гуцульська фольклорно-міфологічна проза. Упорядники: Марта Хороб та Оксана Залевська. Івано-Франківськ: Видавництво «Місто НВ», 2016.  С.167-177;

Залевська О.М. Фольклорно-міфологічні особливості прози Ростислава Єндика//Збірник наукових праць «І все життя – подвижництво у рідному слові». (упорядник С.І.Хороб). Івано-Франківськ: «Місто НВ», 2017, С.346-356.

Залевська О.Екзистенційне світосприйняття в малій прозі Ростислава Єндика//Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства. Збірник наукових праць. Випуск 23. Ужгород, 2018. С.127 -132.

Залевська О.М.Елементи імпресіонізму як складові художнього мислення у прозі Ростислава Єндика.// ПрикарпатськийвісникНауковоготоваристваім.Шевченка.  Слово.   Івано-Франківськ, 4 (40)  2017, 3(47), 2018.С. 296-305.

Залевська О.М. Міфологічні першооснови прозових творів Ростислава Єндика. Збірник наукових праць на пошану професора Степана Хороба /відп. ред. Роман Піхманець. Івано-Франківськ :Місто НВ, 2019.  С. 656-665.

Залевська О.М. «Мислі, враження і рефлексії» афористичного «Бенкету» Ростислава Єндика//Афоризми. Єндик Р., Державин В.; упорядкув. О.М.Залевська. Івано-Франківськ: Місто НВ, 2019,148 с

Залевська О.М. Аспекти образо творення персонажів у малій прозі Ростислава Єндика. Літературознавчі студії: компаративний аспект/відп. ред. І.В.Козлик. Івано-Франківськ, 2019. -С. 36-44.

 

Виразне читання

Історія української літератури

 


E-mail: ivannazalevska@ukr.net
Тел: 59-60-74
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника