Силабуси

1.1. Цикл загальної підготовки

Іноземна мова (англійська):

Рівень В1

Рівень В2

Рівень С1

Іноземна мова (німецька):

Рівень B1

Рівень В2

Рівень С1

Іноземна мова (французька)

Організація наукової діяльності

Філософія і методологія науки

Інноваційні педагогічні технології у вищій освіті та професійна етика

1.2. Цикл професійно-наукової підготовки

Управління науково-дослідницькими проєктами

Нові ідеї та методи в сучасному мовознавстві

Лінгвістична семантика: проблеми і перспективи

Сучасна літературознавча епістемологія

Академічне письмо філологічних студій

Методологія філологічних досліджень

1.3. Цикл практичної підготовки

Педагогічна практика

2. ВИБІРКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

1. Лінгвістична категоріологія

2. Зіставно-порівняльні студії української мови на тлі інших слов’янських мов

3. Психологія літературно-художньої творчості

4. Поетика і типологія ідентичності в літературі

5. Рецепція України в  Західній Європі ХI-ХIХ соліть

6. Фемінітиви у слов’янських мовах: етнолінгвістичний, соціолінгвістичний, лінгвокультурологічний виміри

7. Семантичний синтаксис англійської мови

8. Public Speaking

9. Лінгвопрагматика

10. Українська літературна критика ХХІ століття: тенденції розвитку

11. Наукові школи в літературознавчій компаративістиці в Західній Європі та США

12. Написання грантових і стипендіальних проєктів (Grant and Fellowship Proposal Writing)

13. Іван Франко і світова культура

14. Українська новелістика в контексті розвитку світової новелістики: генеза, еволюція жанру

15. Лінгвістична варіантологія

16. Українське літературне бароко: тексти і контексти

17. Переклад як форма міжкультурних взаємин

18. Українська літературознавча компаративістика у діахронному і синхронному аспектах

19. Квантитативні методи в лінгвістиці

20. Базові категорії аналізу світового літературного процесу

21. Національні літератури і міжнаціональні контексти

22. Когнітивна лінгвістика

23. Корпусні дослідження у мовознавстві

24. Емблематичні форми і моделювання сенсів