Вівчарик Наталія Михайлівна

Кандидат філологічних наук, доцент

CV Викладача 

CV Vivcharyk Nataliia

Наукові профілі

Web of Science

ORCID ID: 0000-0001-8424-2397 

Google Academia

Персональна інформаціяОсновні публікаціїНавчальні дисципліниКонтакти

Доцент кафедри української літератури.
Експерт Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти за спеціальністю 35 – Філологія (додаток про включення до Реєстру експертів з числа науково-педагогічних працівників «29» червня 2021 р.).
Експерт з акредитації у сфері фахової передвищої освіти Державної служби якості освіти України (додаток до наказу від 09.12.2022 № 01-10/136).

ДИПЛОМИ:
І. Освіта вища, магістр («Прикарпатський національний університеті мені Василя Стефаника», 1995 – 2000 рр.). Спеціальність за освітою: «Українська мова і література», кваліфікація «Філолог, викладач української мови і літератури». Диплом ВА № 13926693, дата видачі 30.06.2000.

ІІ. Документи про науковий ступінь і наукове звання: Кандидат філологічних наук, диплом ДК № 028919, дата видачі 11.05.2005, Атестаційна колегія, рішення №13-06/4 від 11.05.2005, спеціальність (10.01.01) українська література. Доцент кафедри української літератури, атестат 12ДЦ № 034607, дата видачі 28.03.2013, Атестаційна колегія, рішення № 3/02-Д від 28.03.2013

Автор понад 50 публікацій, зокрема 8-ми навчально-методичного характеру; співавтор 5-ти підручників з української літератури, рекомендованих Міністерством освіти і науки для шкіл (наказ МОН України від 12.04.2019 № 472).

Післядипломна освіта: аспірантура при кафедрі української літератури ДВНЗ «Прикарпатський університет імені Василя Стефаника» (2000 –2004 рр.). Кандидатську дисертацію на тему «Творчість Григора Лужницького в контексті львівської групи християнських письменників «Логос» захистила 12.11.2004 р. у спеціалізованій вченій раді К 20.051.02. Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Спеціальність: 10.01.01 – українська література.

Підвищення кваліфікації: Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича з 14.04.2021 р. до 17.06.2021 р. Тема: «Інноваційні методи викладання літератури в умовах дистанційного навчання»; International Historical Biographical Institute (Dubai – New York – Rome – Jerusalem – Beijing) з 03.12.2021 року по 20.01.2022 року. Тема Нобелівський Курс: нові знання, ідеї, досвід, цінності, компетентності».

Досвід роботи та професійні навички

З 05.09.2000 р. – 01.09.2005 р. – вчитель української мови і літератури ЗОШ №18 м. Івано-Франківська.

Функціональні обов’язки; навики та вміння:
 проведення уроків української мови та літератури у 5-11 класах;
 розробка календарно-тематичних планів уроків;
 планування та проведення виховних заходів у школі;
 робота класним керівником у середній та старшій школі;
 взаємодія з батьками, залучення їх до шкільних заходів;
 проведення відкритих занять;
 підготовка учнів до олімпіад;
 ведення документації;
 організація навчальних екскурсій;
 підготовка та проведення випускних іспитів;
 виступи на засіданнях методичного об’єднання вчителів української мови та літератури.

01.09.2005 р. – 21.09.2008 р. – асистент кафедри української літератури Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника;
22.09.2008 р. – 22.12.2008 – в. о. доцента кафедри української літератури Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника;
23.12.2008 р. – до цього часу – доцент кафедри української літератури Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.,,

Функціональні обов’язки, вміння та навики:
 проведення лекцій і практичних занять із навчальних дисциплін
«Дитяча література», «Історія української літератури», «Усна народна
творчість», «Українознавство»;
 проведення відкритих лекцій і практичних занять;

 розробка робочих програм із навчальних дисциплін;
 робота у групі забезпечення освітніх програм спеціальності 35 –
Філологія, 14 – Середня освіта (українська мова і література);
 розробка силабусів;
 підготовки відомостей про самооцінювання ОП;
 підготовка та друк методичних рекомендацій;
 публікація підручників з української літератури для школи з
грифом МОН;
 публікація наукових і навчально-методичних статей;
 розробка тестових завдань для вступних іспитів до магістратури;
 розробка комплексу завдань для забезпечення дистанційного
навчання студентів;
 робота у предметних комісіях приймальної комісії університету;
 наукове керівництво кваліфікаційними роботами студентів;
 виконання обов’язків члена ЕК;
 участь у розробці паспорта нової спеціальності на Факультеті
філології ПНУ – 061 «Журналістика»;
 підготовка документів для відкриття спецради К 20.051.13;
 участь у рецензуванні й обговоренні кандидатських дисертацій як
член кафедри та вчений секретар спеціалізованої К 20.051.13;
 робота в комісіях МАН України;
 робота в журі Міжнародного мовно-літературного конкурсу
ім. Т. Шевченка, учнівських і студентських олімпіад;
 підготовка доповідей на наукові й науково-методичні
конференції, участь у їх організації та проведенні;
 підготовка студентів і аспірантів до участі в наукових
конференціях та публікації статей за матеріалами їхніх досліджень;
 підготовка студентів до олімпіад (ставали переможцями
фінального етапу);
 виступи на засіданнях кафедри, вченої ради факультету;
 ведення звітної документації;
 проведення виховних заходів;
 організація фольклорної практики, навчальних екскурсій;
 робота куратора академічних груп.

Наукова та організаційна діяльність: виконання обов’язків вченого секретаря спеціалізованої ради К 20.051.13 з присудження наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальностями 10.01.01  – українська література, 10.01.06 – теорія літератури (2014-2015 рр., наказ МОН України від 29.12.2014 р. №1528); 10.01.01 «Українська література» та 10.01.05 «Порівняльне літературознавство» (2016-2019 рр., наказ МОН України від
07.10.2016 № 1222); 10.01.01 «Українська література» та 10.01.05 «Порівняльне літературознавство» (2019-2020 рр., наказ МОН України від 28.12.2019 № 1643). Рецензування авторефератів здобувачів.

Співавтор п’ятьох підручників з української літератури, рекомендованих МОН України:
1. Слоньовська О., Мафтин Н., Вівчарик Н. та ін. Українська література: підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів. К. : Літера ЛТД, 2017. 288 с. Наказ МОН України від 20.03.2017 № 417.
2. Слоньовська О., Мафтин Н., Вівчарик Н. Українська література (рівень стандарту): підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти. К. : Літера ЛТД, 2018. 224 с. Наказ МОН України від 31.05.2018 № 551.
3. Слоньовська О., Мафтин Н., Вівчарик Н. Українська література (профільний рівень): підручник для 10 класу закладів загальної середньої світи. К.: Літера ЛТД, 2018. 304 с. Наказ МОН України від 31.05.2018№ 551.
4. Слоньовська О., Мафтин Н., Вівчарик Н. Українська література (рівень стандарту): підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти. – К. : Літера ЛТД, 2019. 256 с. Наказ МОН України від 12.04.2019 № 472.
5. Слоньовська О., Мафтин Н., Вівчарик Н. Українська література (профільний рівень): підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти. К. : Літера ЛТД, 2019.  320 с. Наказ МОН України від 12.04.2019
№ 472.
Співавтор двох колективних монографій:
1. Вівчарик Н. Художні особливості невольничої елегії Тараса Шевченка«хіба самому написать». Тарас Шевченко: погляд з третього тисячоліття /колект. моногр. за ред. Степана Хороба.  Івано-Франківськ : НАІР, 2015. С. 264-272.
2. Вівчарик Н. Сценічність прози Василя Стефаника: спроба реконструкції вистави «Земля» в театрі «Заграва». Василь Стефаник: наближення / колект. моногр. за ред. Степана Хороба. Івано-Франківськ : Місто НВ, 2017. С. 367-377.
Основні методичні розробки:
1. Вівчарик Н. Василь Стефаник: діалог поколінь. Тести. Василь Стефаник у тестових питаннях і відповідях. Брустурів: Дискурс, 2021. С. 3- 21.
2. Вівчарик Н. Дитяча література: Методичні рекомендації. Івано-Франківськ : Територія друку, 2020. 40 с.
3. Вівчарик Н. Усна народна творчість: Методичні рекомендації. Івано-Франківськ : Територія друку, 2020. 44 с.
4. Вівчарик Н., Залевська О., Процюк Л. Фольклорна практика:Методичні рекомендації. Івано-Франківськ : Територія друку, 2020. 36 с.
5. Мафтин Н., Вівчарик Н. Історія української літератури 40–60-х роківXIX століття: Методичні рекомендації до курсу. Івано-Франківськ :Територія друку, 2019-2020. 116 с.

6. Мафтин Н., Вівчарик Н. Історія української літератури 20–40-х років XIX століття: Методичні рекомендації до курсу. Івано-Франківськ : Територія друку, 2019-2020. 116 с.

Член редколегії:

Степан Хороб: дорога до слова. Зб. матеріалів з нагоди 70-ліття / Упоряд. С. І. Хороб. Прикарпатський національний
університет ім. В. Стефаника, Івано-Франківська обласна організація Національної спілки письменників України, Івано-Франківський осередок НТШ в Україні. Івано-Франківськ : Місто НВ, 2019. 452 с.
Літературознавчі студії: компаративний аспект (пам’яті докторів наук, професорів В. Г. Матвіїшина та М. В. Теплинського присвячується). Збірник статей. Випуск 6. Упорядники: І. В. Девдюк, А. М. Мартинець. Відп. ред. І. В. Козлик. Івано-Франківськ : Видавець Кушнір Г. М., 2019. 167 с.

Із 2022 року входить до редакційної колегії (напряму 035 – філологія) фахового журналу «Прикарпатський вісник НТШ. Слово» (категорія В), що видається Івано-Франківським осередком Наукового
товариства імені Шевченка.

Упорядник:

Лужницький Григор. Чорний сніг. Замок янгола смерти. 12 листів о. Андрея Шептицького до матері / упоряд. Н. Вівчарик. Івано-Франківськ : Місто НВ, 2017. 364 с.

Сертифікати учасника Міжнародних конференцій:  участь у Міжнародному науковому конгресі «Василь Стефаник і світова культура»,присвяченому 150-річчю з дня народження письменника (14-15.05.2021, Русів–Івано-Франківськ), Міжнародному науковому симпозіумі «Леся Українка: особистість, нація, світ» з нагоди 150-річчя з дня народження
письменниці (11-13.06.2021, Світязь-Луцьк), Міжнародній науково- практичній конференція «Актуальні проблеми Мовознавства, літературознавства та перекладознавства», 17-18 травня 2019 року, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника», Міжнародній науковій конференції «Українська література в загальноєвропейському контексті» ДВНЗ «Ужгородський національний університет» 19-21 квітня 2018 р.

Наукова робота зі студентами, досягнення: підготувала 5 переможців фінального етапу Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка серед студентів закладів вищої освіти (університети і академії, гуманітарний профіль), наказ МОН України від 15.07.2022 № 631, наказ МОН України від 13.05.2020 № 622; наказ МОН України від 01.04.19 № 418; наказ МОН України від 04.04.18 № 327, наказ МОН України від 04.04.17 № 529).

Нагороди, грамоти: подяки МОН України за вагомий внесок у навчання творчо обдарованої молоді (2017 р., 2019 р.); грамоти

Департаменту освіти і науки облдержадміністрації (наказ від 31.01.2022 № 46, наказ від 27.12.2018 р. № 737, наказ від 27.12.2017 р. № 748).

Ділові якості: комунікабельність, вміння працювати в команді, креативність, старанність, енергійність, відповідальність, пунктуальність.

Додаткова інформація
Знання мов: українська – рідна; англійська – середній рівень; польська – розумію.
Сімейний стан: одружена.
Діти: двоє.
Хобі: велопрогулянки, туризм.

NATALIIA VIVCHARYK
vivcharik@ukr.net
Summary
● Educator, Candidate of Philological Sciences
● Expert of the National Agency for Quality Assurance of Higher Education in specialty
35 – Philology
● Accreditation expert in the field of professional pre-higher education of the State
Education Quality Service of Ukraine
● Over 15 years of experience as a university professor
● 5 years of experience as a teacher
● Prepared educational programs
● Communication with people from different backgrounds
● Work with children and youth
● Proficient in Ukrainian

Experience
Candidate of Philological Sciences, Associate Professor of the Ukrainian Literature

Department

Vasyl Stefanyk Precarpathian National University

2005 – Current
● Development of work and educational programs
● Conducting classes for the disciplines such as Children’s Literature, History of Ukrainian Literature, Oral Folk Studies, and Ukrainian Studies
● Organizing extracurricular activities based on student interests
● Development of educational programs and syllabuses of disciplines
● Development and publication of Ukrainian Literature textbooks and educational programs recommended by The Ministry of Education and Science
● Preparation of students to participate in national holidays, contests, educational activities

Teacher of Ukrainian Language and Literature School No. 18 2000-2005
● Conducting Ukrainian Language and Literature lessons in grades 5-11

● Planning and conducting educational, developmental, and recreational activities at
school
● Interactions with parents, involving them in activities organized by the school
● Organization of excursions and study tours
● Organization of extracurricular activities and interest groups
● Record keeping

Education and Training
Postgraduate Degree in Ukrainian Language and Literature Vasyl Stefanyk National University 2000-2004
Master’s Degree in Ukrainian Language and Literature
Vasyl Stefanyk National University
1995-2000
Author of over 50 publications, 8 of which are educational and methodological. Co-
author of 5 Ukrainian Literature school textbooks recommended by the Ministry of
Education and Science. Defended the PhD thesis on Creativity of Hryhor Luzhnytskyi
in the context of the Lviv group of Christian writers Logos.
Five Ukrainian literature textbooks recommended by the Ministry of Education and
Science of Ukraine:
1. Slonovska O., Maftyn N., Vivcharyk N. and others. Ukrainian Literature: A
Textbook for Grade 9 of Secondary Schools. K.: Letter LTD, 2017. 288 p. Order of
the Ministry of Education and Science of Ukraine dated 20.03.2017 № 417.
2. Slonovska O., Maftyn N., Vivcharyk N. Ukrainian Literature (standard level): a
textbook for the 10th grade of general secondary education institutions. K.: Letter
LTD, 2018. 224 p. Order of the Ministry of Education and Science of Ukraine from
31.05.2018 № 551.
3. Slonovska O., Maftyn N., Vivcharyk N. Ukrainian Literature (profile level): a
textbook for the 10th grade of general secondary education institutions. K .: Letter
LTD, 2019. 304 p. Order of the Ministry of Education and Science of Ukraine from
31.05.2018 № 551.
4. Slonovska O., Maftyn N., Vivcharyk N. Ukrainian Literature (standard level): a
textbook for the 11th grade of general secondary education institutions. – K.: Letter
LTD, 2019. 256 p. Order of the Ministry of Education and Science of Ukraine № 472
dated April 12, 2019.
5. Slonovska O., Maftyn N., Vivcharyk N. Ukrainian Literature (profile level): a
textbook for the 11th grade of general secondary education institutions. K.: Letter

LTD, 2019. 320 p. Order of the Ministry of Education and Science of Ukraine № 472
dated April 12, 2019.
Basic methodological developments:
1. Vivcharyk N. Children’s literature: Methodical recommendations. Ivano-
Frankivsk: Territory of the Press, 2020. 40 p.
2. Vivcharyk N. Oral folk art: Methodical recommendations. Ivano-Frankivsk:
Territory of the Press, 2020. 44 p.
3. Vivcharyk N., Zalevska О., Protsyuk L. Folklore practice: Methodical
recommendations. Ivano-Frankivsk: Territory of the Press, 2020. 36 p.
4. Maftyn N., Vivcharyk N. History of Ukrainian literature of the 40-60’s of the XIX
century: Methodical recommendations for the course. Ivano-Frankivsk: Territory of
the Press, 2019-2020. 116 p.
5. Maftyn N., Vivcharyk N. History of Ukrainian literature of the 20-40s of the XIX
century: Methodical recommendations for the course. Ivano-Frankivsk: Territory of
the Press, 2019-2020. 116 p.

Achievements
● Organizing events and excursions
● Co-author of five textbooks on Ukrainian literature recommended by the Ministry
of Education and Science of Ukraine. Co-author of two collective monographs.
Author of methodological developments
● Compiler of the book: Grygoriy Luzhnytskyi. Black snow. Castle of the Angel of
Death. 12 letters from Fr. Andrei Sheptytskyi to his mother / order. N. Vivcharyk.
Ivano-Frankivsk: City of NV, 2017. 364 p.
● Awarded the gratitude of the Ministry of Education and Science of Ukraine for a
significant contribution to the education of creatively gifted youth, preparing
students for Taras Shevchenko international language and literature contest
● Awarded diplomas of the Department of Education, Science and Youth Policy of
the Regional State Administration
● Passed competitive selection and is included in the register of experts on the
accreditation of educational programs of the National Agency for Assurance of
Education Quality.
● Scientific work with students, achievements: prepared three winners of the final
stage of the Taras Shevchenko International Language and Literary Competition
for Students (Order of the Ministry of Education and Science of Ukraine dated
15.07.2022 № 631; Order of the Ministry of Education and Science of Ukraine
dated 01.04.19 № 418; Order of the Ministry of Education and Science of Ukraine

dated 04.04.18 № 327; Order of the Ministry of Education of Ukraine dated
04.04.17 № 529).

● N. Vivcharyk received an acknowledgment from the Ministry of Education and
Science of Ukraine for its significant contribution to the education of creatively
gifted youth (2017, 2019), сertificates of the Department of Education, Science
and Youth Policy of the Regional State Administration (2022, 2018, 2017).

Сертифікати

Personal information

Vivcharyk Nataliia Myhailivna

Vivcharik Natalia Myhailivna was born in 1978.

In 2000 she graduated from Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, received higher education in the specialty» Ukrainian Language and Literature» and got the qualification of philologist, teacher of  Ukrainian language and literature.

November 12, 2004 – she defended the candidate thesis at Vasyl Stefanyk Precarpathian National University by Specialized Scientific Council K 20.051.02.

The   main stages of pedagogical work at institution of higher education ІІІ–ІV

accreditation level:

05.09.2000–01.09.2005 teacher of  Ukrainian language and literature in school №18 in Ivano-Frankivsk;

01.09.2005–21.09.2008 – assistant of Ukrainian literature Department in the Institute of Philology Vasyl Stefanyk Precarpathian National University;

22.09.2008–22.12.2008 – worked as Associate Professor of the Department Ukrainian  Literature  the Institute of  Philology of Precarpathian University by the election of the contest;

23.12.2008 till present time – has been working as an associate professor in the Department of Ukrainian literature in the Institute of Philology Vasyl Stefanyk Precarpathian National University.

In 2013 has been given the title of Associate Professor.

From 08.11.2017 to 18.12.17 – was on a probation at the Ukrainian literature Department akad. M. Voznyak at Ivan Franko Lviv National University.

Testing of professional activity

She participated in conferences, including:

The International Scientific Conference «Following Shevchenko interpretation Reflections» (Ivano-Frankovsk, Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, 15-16 April 2014)

The International Scientific Conference «Apostle of truth and science» (Lviv, Ivan Franko Lviv National University, 15-16 May 2014).
In the scientific conference «Creativity in Brand Cheremshyna literary-cultural process Ukraine» Philology (Ivano-Frankovsk, Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, 13-14 June 2014).

International Scientific and Practical Conference «LITERATURE OF THE MOTION OF RESISTANCE: REPRESENTATIONS OF NATIONAL IDENTITY», Institute of Philology (Kyiv National Taras Shevchenko University, November 19, 2015).Lesya Ukrainka International Scientific Conference: Man, Culture, Ethosophy (Lutsk, Eastern European University June 28-30, 2016).All-Ukrainian scientific-practical conference «V Sultan’s readings» (Ivano-Frankovsk, State Higher Educational Institution «Precarpathian National University. Vasyl Stefanyk», October 26-28, 2017).

International Scientific Conference «Ukrainian Literature in the Pan-European Context» (Uzhgorod National University, April 19-21, 2018).

International Scientific and Practical Conference «Actual Problems of Linguistics, Literary Studies and Translation Studies», Ivano-Frankovsk, State Higher Educational Institution «Precarpathian National University. Vasyl Stefanyk», May 17-18, 2019). Scientific work with students Scientific work with students, achievements: prepared three winners of the final stage of the Taras Shevchenko International Language and Literary Competition for Students, Order of the Ministry of Education of Ukraine dated 04.04.17 № 529; Order of the Ministry of Education and Science of Ukraine dated 04.04.18 № 327; MES order dated 41.04.19 № 418.
N. Vivcharyk received an acknowledgment from the Ministry of Education and Science of Ukraine for its significant contribution to the education of creatively gifted youth (2017, 2019), сertificates of the Department of Education, Science and Youth Policy of the Regional State Administration (order dated December 27, 2017 No. 748; order dated December 27, 2018, No. 737). Business qualities: responsibility, creativity, sociability, diligence, vigor, ability to work in a team, punctuality.

 

 

 

 1. Наталія Вівчарик автор понад 40 наукових статей, розробник методичних рекомендацій і посібників, співавтор п’ятьох підручників з української літератури, рекомендованих МОН України:
  1. Слоньовська О. В., Мафтин Н.   В., Вівчарик Н. М. Українська література: підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів. К.: Літера ЛТД, 2017. 288 с., наказ МОН України від 20.03.2017 № 417.

  https://drive.google.com/file/d/0B3m2TqBM0APKOEtDSVdxZW16TXc/view

   

  https://drive.google.com/file/d/0B3m2TqBM0APKMmt4bGxBM0tnNWM/view

   

  1. Слоньовська О. В., Мафтин Н.   В., Вівчарик Н. М. Українська література (рівень стандарту): підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти. К.: Літера ЛТД, 2018. 224 с., наказ МОН України від 31.05.2018 № 551. https://drive.google.com/file/d/1nhAOWC2HP2YR__iZGWfoIhEkFfkseTj3/view

   

  1. Слоньовська О. В., Мафтин Н. В., Вівчарик Н. М. Українська література (профільний рівень): підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти. К.: Літера ЛТД, 2019. 304 с., наказ МОН України від 31.05.2018 № 551.

  https://drive.google.com/file/d/1nhAOWC2HP2YR__iZGWfoIhEkFfkseTj3/view

   

  1. Слоньовська О., Мафтин Н., Вівчарик Н. Українська література (рівень стандарту): підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти. К.: Літера ЛТД, 2019. 256с., наказ МОН України від 12.04.2019 № 472.

  https://pidruchnyk.com.ua/1274-ukrliteratura-11-klas-slonovska.html

   

  https://drive.google.com/file/d/1oAmbwzTJfhl7Ik7SLQvaaQfrMaHXsXc7/view

  1. Слоньовська О., Мафтин Н., Вівчарик Н. Українська література (профільний рівень): підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти. К.: Літера ЛТД, 2019. 320 с., наказ МОН України від 12.04.2019 №472 https://drive.google.com/file/d/1oAmbwzTJfhl7Ik7SLQvaaQfrMaHXsXc7/view

   

  Основні методичні розробки:

  1. Вівчарик Н. Дитяча література: Методичні рекомендації. Івано-Франківськ: Територія друку, 2020. 40 с.
  2. Вівчарик Н. Усна народна творчість: Методичні рекомендації. Івано-Франківськ: Територія друку, 2020. 44 с.
  3. Вівчарик Н., Залевська О., Процюк Л. Фольклорна практика: Методичні рекомендації. Івано-Франківськ : Територія друку, 2020. 36 с.
  4. Мафтин Н., Вівчарик Н. Історія української літератури 40–60-х років XIX століття: Методичні рекомендації до курсу. Івано-Франківськ : Територія друку, 2019-2020. 116 с.
  5. Мафтин Н., Вівчарик Н. Історія української літератури 20–40-х років XIX століття: Методичні рекомендації до курсу. Івано-Франківськ : Територія друку, 2019-2020. 116 с.

   

  Наталія Вівчарик співавтор двох колективних монографій:

  1. Вівчарик Н.  Художні особливості невольничої елегії Тараса Шевченка «хіба самому написать». Тарас Шевченко: погляд з третього тисячоліття/ колект. моногр. за ред. Степана Хороба. Івано-Франківськ : НАІР, 2015. С. 264-272.
  2. Вівчарик Н. Сценічність прози Василя Стефаника: спроба реконструкції вистави «Земля» в театрі «Заграва». Василь Стефаник: наближення/ колект. моногр. за ред. Степана Хороба. Івано-Франківськ : Місто НВ, 2017. С.367-377.

   

  Упорядник книги: Лужницький Григор. Чорний сніг. Замок янгола смерти. 12 листів о. Андрея Шептицького до матері / упоряд. Н. Вівчарик. Івано-Франківськ : Місто НВ, 2017. 364 с.

  Рецензент навчального посібника Белінської Л. С., Данилихи Н. Р., Шевчука А. В.  Народна, елітарна та масова культура у соціальному дискурсі: навч. посіб. Львів, 2019. 170 с.

  Член редколегії:

  1. Степан Хороб: дорога до слова. Зб. Матеріалів з нагоди 70-ліття. Івано-Франківськ : Місто НВ, 2019. 452.
  2. Літературознавчі студії: компаративний аспект (пам’яті докторів наук, професорів В. Г. Матвіїшина та М. В. Теплинського присвячується). Збірник статей. Випуск 6. Упорядники: І. В. Девдюк, А. М. Мартинець. Відп. ред. І. В. Козлик. Івано-Франківськ : Видавець Кушнір Г. М., 2019. 167 с.

Publications

     N. Vivcharik has over 40 publications. 6 of them are methodical publications. She is a co-author of 5 Ukrainian Literature school books approved by the Ministry of Education and Science. N. Vivcharik supervises course papers, qualification papers, masters’ theses. She is a Scientific Secretary of Specialized Scientific Councils К 20.051.13 of the specialities 10.01.01  –  Ukrainian literature, 10.01.05 – the comparative analysis for defending PhD theses for receiving Candidate of Philological Sciences.

Basic works

Vivcharyk N. Grygir Luzhnytsky’s literary creation in the context of Lviv group of Christian writers «Logos». – The dissertation for a candidate degree in philology studies, specialіty 10.01.01 – Ukrainian literature. – Prycarpathian National University named after Vasyl Stefanyk, Ivano-Frankivsk, 2004.

Vivcharyk N. National and religious motifs in works of «Logosivtsi» as tradition continiation of the «Ruska Trijtsa» and of the «Mytusy».

Vivcharyk N. «Logos» in the coordinates of West Ukrainian literary process of  20-30th of XX age.

Vivcharyk N. «The artist who has stayed Ukrainian forever…».

Vivcharyk N. «Son of the Earth»: Vasyl Stephanyk in reception of Gryhor Luzhnytsky.

Vivcharyk N. Artistic features of Grigor Luzhnytsky’s story «Twelve letters of f. Andrey Sheptytsky to mother».

Vivcharyk N.  Artistic peculiarities of T. Shevchenko’s slavery elegy

«Khiba samomu napusat…».

Vivcharyk N. Poetics of drama of Hryhir Luzhnickiy «Sestra -Vorotarka».

Vivcharyk N. Methods of character studying by the example of Mykola Khvylovy’s short stories «Me (Romance)».

Vivcharyk N. Lviv literary groupment «Logos» (1922-1939) in the context of literature of rebellion: national cultural specific features.

Vivcharyk N. Systematization and consolidation of learned about drama and dramatic works on home reading lesson of the play «Martyn Borulya» by Ivan Karpenko-Kary.

Vivcharyk N. The sources of artistic conception of the Lviv literary groupment «Logos»: ideological aesthetically experience.

Vivcharyk N. Peculiar features of poetry of evangelical images in Hryhir Luzhnytskyi’s drama «Golgotha – Passion , Death and Resurrection of Our Lord Jesus Christ».

Vivcharyk N. Poetic Style of Mark Cheremshyna’s short story «On Kupala’s – on Ivan’s Day».

Vivcharyk N.  Poetics of Gryhir Luzhnytsky’s detective stories «Seven Golden Bowls», «Angel of Death Castle».

Vivcharyk N. is a co-author of five Ukrainian literature textbooks recommended by the Ministry of Education and Science of Ukraine:

1. Slonovska O., Maftyn N., Vivcharyk N. and others. Ukrainian Literature: A Textbook for Grade 9 of Secondary Schools. K.: Letter LTD, 2017. 288 p. Order of the Ministry of Education and Science of Ukraine dated 20.03.2017 № 417.2. Slonovska O., Maftyn N., Vivcharyk N. Ukrainian Literature (standard level): a textbook for the 10th grade of general secondary education institutions. K.: Letter LTD, 2018. 224 p. Order of the Ministry of Education and Science of Ukraine from 31.05.2018 № 551.3. Slonovska O., Maftyn N., Vivcharyk N. Ukrainian Literature (profile level): a textbook for the 10th grade of general secondary education institutions. K .: Letter LTD, 2019. 304 p. Order of the Ministry of Education and Science of Ukraine from 31.05.2018 № 551.4. Slonovska O., Maftyn N., Vivcharyk N. Ukrainian Literature (standard level): a textbook for the 11th grade of general secondary education institutions. – K.: Letter LTD, 2019. 256 p. Order of the Ministry of Education and Science of Ukraine № 472 dated April 12, 2019.5. Slonovska O., Maftyn N., Vivcharyk N. Ukrainian Literature (profile level): a textbook for the 11th grade of general secondary education institutions. K.: Letter LTD, 2019. 320 p. Order of the Ministry of Education and Science of Ukraine № 472 dated April 12, 2019.

 Basic methodological developments:1.  Vivcharyk N.  Children’s literature: Methodical recommendations. Ivano-Frankivsk: Territory of the Press, 2020. 40 p.2. Vivcharyk N.  Oral folk art: Methodical recommendations. Ivano-Frankivsk: Territory of the Press, 2020. 44 p.3. Vivcharyk N., Zalevska О., Protsyuk L. Folklore practice: Methodical recommendations. Ivano-Frankivsk: Territory of the Press, 2020. 36 p.4. Maftyn N., Vivcharyk N.  History of Ukrainian literature of the 40-60’s of the XIX century: Methodical recommendations for the course. Ivano-Frankivsk: Territory of the Press, 2019-2020. 116 p.5. Maftyn N., Vivcharyk N. History of Ukrainian literature of the 20-40s of the XIX century: Methodical recommendations for the course. Ivano-Frankivsk: Territory of the Press, 2019-2020. 116 p.

 

 


Усна народна творчість

Дитяча література

Історія української літератури

Українознавство

University courses

      She worked out and teaches the following courses: «Children’s Literature», «Folklore», «The History of Ukrainian literature  of 40-60 years 19th century».


E-mail: vivcharik@ukr.net
Тел: 59-60-74
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника