Історія програми

Освітньо-наукова програма (ОНП) підготовки аспірантів зі спеціальності 035 «Філологія» має свою історію становлення і розвитку в Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника. Вперше аспірантура з такого фаху була відкрита ще на початку 90-х років на Філологічному факультеті: на кафедрі української мови (спеціальність 10.02.01) у 1991 році; на кафедрі української літератури (спеціальність 10.01.01) у 1992 році; на кафедрі світової літератури (спеціальність 10.01.05) у 1992 році. Згодом на кафедрі української літератури була відкрита аспірантура (2006 р.) зі спеціальності 10.01.06 – теорія літератури, на кафедрах факультету іноземних мов – аспірантура з англійської філології, німецької філології та французької філології (2016 р).

Відповідно до спеціальностей філологічного спрямування у 1996 році вперше була створена Спеціалізована вчена рада для захисту кандидатських дисертацій з української мови та української літератури (спеціальності 10.02.01 та 10.01.01), яка функціонувала включно до 2004 року. За цей час було захищено 65 дисертаційних досліджень (з мови – 41, з літератури – 24 наукових праць). Близько 80% захищених дисертацій становили випускники аспірантур з Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника (до 2002 Івано-Франківського педагогічного інституту імені Василя Стефаника). З метою підвищення рівня підготовки аспірантів-філологів на кафедрі української мови 1994 року була відкрита докторантура, а 2006 року – відкрита докторантура на кафедрі української літератури. Обидві кафедри підготували, відповідно, 4 і 7 докторів наук, з яких 3 працює на кафедрі української мови, а 5 – на кафедрі української літератури, інших філологічних кафедрах університету, зокрема в Педагогічному інституті.

Новим етапом підготовки аспірантів-філологів варто вважати створення автономних Спеціалізованих рад: окремо з кваліфікацією мовознавчою та літературознавчою, що проіснували аж до 2021 року включно. За цей час здобули науковий ступінь за спеціальністю 10.02.01 32 аспіранти, за спеціальністю 10.01.01 – 18 аспірантів, за спеціальністю 10.01.05 – 5 аспірантів, за спеціальністю 10.01.06 – 2 аспіранти. Переважна більшість з них (а це 78%) – випускники аспірантур філологічного профілю з Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Якщо окрема Спеціалізована рада для захисту дисертацій з мовознавчих дисциплін (спеціальність 10.02.01) існувала з 2005 по 2021 роки, то Спеціалізована вчена рада для захисту з літературознавчих дисциплін (10.01.01; 10.01.05 та 10.01.06) з перервами (2010 – 2012 рр., 2014 – 2015 рр., 2016 – 2021 рр.).

Зі зміною статусу та спрямування аспірантури філологічного напрямку в 2016 році відповідно змінюються умови вступу до неї, структура вступних випробувань, перелік нормативних та вибіркових дисциплін з фахової та загальноосвітньої підготовки, термін навчання в аспірантурі і, що найголовніше, умови та специфіка захисту дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня доктора філософії. Освітньо-наукова програма «Філологія» третього рівня вищої освіти галузі знань 03 Гуманітарні науки спеціальності 035 Філологія розроблена на основі норм та положень Закону України «Про вищу освіту» та затверджена Вченою радою ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» (протокол №3 від “29” березня 2016 р.), уведена в дію з 01.09.2016 р. (наказ ректора № 43/06-06-з від 31.08.2016 р.). ОНП була впроваджена для реалізації можливостей продовження навчання випускникам освітніх програм другого рівня освіти та створення завершеного циклу підготовки фахівців вищої кваліфікації за спеціальністю 035 Філологія. Над розробкою програми працювали викладачі Факультету філології та Факультету іноземних мов. До розробки програми було залучено стейкголдерів, враховувався попередній досвід підготовки аспірантів за спеціальностями 10.01.01 українська література, 10.02.01 українська мова, 10.01.05 порівняльне літературознавство, 10.02.04 германські мови.

У 2020 році, відповідно до «Положення про освітні програми» у ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», з урахуванням проєкту Стандарту вищої освіти України третього рівня вищої освіти ступеня «доктор філософії» галузі знань 03 «Гуманітарні науки» спеціальності 035 Філологія освітньо-наукова програма була переглянута робочою групою та затверджена Вченою радою ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» (протокол №7 від ”31” серпня 2020 р.) й уведена в дію наказом ректора №35/06-03-с від ”31” серпня 2020 р.).

У 2022 році, відповідно до порядку реалізації, моніторингу та періодичного перегляду (удосконалення) освітньої програми, визначеному у «Положенні про освітні програми» у ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», з урахуванням зауважень стейкголдерів, рекомендацій здобувачів ступеня доктор філософії, освітньо-наукова програма була переглянута робочою групою та затверджена Вченою радою Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника (протокол №4  від ”26” квітня 2022 р.) й уведена в дію наказом ректора № 31/06-07-С від ”02” травня 2022 р.).

При розробці програми враховано вимоги чинного законодавства та нормативних актів, зокрема, Національної рамки кваліфікацій, сучасні тенденції ринку праці та актуальні наукові тренди. На основі ОНП розроблено навчальні плани та методичне забезпечення, що розміщено на сайті кафедри української літератури та навчально-методичного відділу університету. Випускники ОНП спеціальності 035 Філологія можуть працевлаштуватися в освітні установи, ЗВО різних типів та форм власності, науково-дослідні інститути НАН України та галузеві академії наук. Науковий ступінь доктора філософії здобули впродовж останніх років 9 випускників аспірантури з різним профілем наукового пошукування на одноразових засіданнях Спеціалізованих вчених рад.