ОР Доктор філософії

Положення
про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів та здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”

1. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА
1.1. Це Положення визначає механізм підготовки здобувачів вищої освіти у ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника” (далі – Університет) на третьому (освітньо-науковому) та науковому рівнях вищої освіти з метою здобуття ступеня вищої освіти доктора філософії та доктора наук відповідно (далі — здобувачі).

1.2. Порядок розроблено відповідно до Закону України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 р. №1556-VII, Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти» від 30.12.2015 р. № 1187., Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)» від 23.03.2016 р. № 261 (для аспірантів, які вступили на навчання у 2016 навчальному році)

1.3. Відділ аспірантури і докторантури здійснює контроль за підготовкою науково-педагогічних та наукових кадрів, докторів філософії і докторів наук в університеті через аспірантуру, докторантуру. Відділ аспірантури і докторантура створює умови для безперервної освіти, сприяє підвищенню науково-педагогічної і наукової кваліфікації громадян.
Доктор філософії – це освітній, перший науковий ступінь, що здобувається на третьому рівні вищої освіти на основі ступеня магістра.
Ступінь доктора філософії присуджується спеціалізованою вченою радою вищого навчального закладу в результаті успішного виконання здобувачем вищої освіти відповідної освітньо-наукової програми та публічного захисту дисертації у спеціалізованій вченій раді. Особа має право здобувати ступінь доктора філософії під час навчання в аспірантурі.
Доктор наук – це другий науковий ступінь, що здобувається особою на науковому рівні вищої освіти на основі ступеня доктора філософії і передбачає набуття найвищих компетентностей у галузі розроблення і впровадження методології дослідницької роботи, проведення оригінальних досліджень, отримання наукових результатів, які забезпечують розв’язання важливої теоретичної або прикладної проблеми, мають загальнонаціональне або світове значення та опубліковані в наукових виданнях.
Аспірант – особа, яка має повну вищу освіту й освітньо-кваліфікаційний рівень магістра або спеціаліста, навчається в аспірантурі вищого навчального закладу виконує певну освітньо-наукову програму, й готує дисертацію на здобуття наукового ступеня доктор філософії.
Докторант – особа, яка має науковий ступінь кандидата наук (доктора філософії) і зарахована до докторантури з метою підготовки дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук.
Здобувач – штатний працівник університету, який прикріплений до аспірантури або докторантури університету і готує дисертацію на здобуття наукового ступеня доктор філософії без навчання в аспірантурі, або особа, яка має науковий ступінь кандидата наук (доктор філософії ) і готує дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора наук без перебування в докторантурі.

1.4. Підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії в Університеті здійснюється:
– в аспірантурі за очною (денною, вечірньою) або заочною формою навчання (тільки на умовах контракту);
– поза аспірантурою (для осіб, які здійснюють наукову, науковотехнічну або науково-педагогічну діяльність за основним місцем роботи в
Університеті).

1.5. Підготовка здобувачів ступеня доктора наук здійснюється:
– в докторантурі за очною (денною) формою навчання;
– шляхом самостійної підготовки їх наукових досягнень до захисту.

1.6. Підготовка осіб в аспірантурі та докторантурі може здійснюватися:
– за рахунок видатків державного бюджету (державне замовлення) та за рахунок видатків місцевих бюджетів (регіональне замовлення);
{Абзац другий пункту 1.6 змінено відповідно до Постанови КМ № 283 від 03.04.2019};
– за рахунок коштів юридичних чи фізичних осіб (на умовах контракту, зокрема за кошти грантів, які отримав Університет на проведення наукових досліджень, за якими передбачається підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії або доктора наук).

1.7. Університет проваджує освітню діяльність на третьому (освітньонауковому) рівні вищої освіти відповідно до отриманої ліцензії. На науковому рівні вищої освіти підготовки докторів наук в Університеті здійснюється без отримання ліцензії.

1.8. Науково-методичне забезпечення та організацію діяльності відділу аспірантури і докторантури здійснюють науково-методична рада та вчена рада Університету. Координацію діяльності структурних підрозділів, які ведуть підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук, здійснює відділ аспірантури та докторантури, який підпорядковується проректору з наукової роботи. Для врегулювання відносин між аспірантом або докторантом та Університетом укладається договір.

1.9. Вступ до аспірантури та докторантури здійснюється на конкурсній основі відповідно до Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.03.2016 р. № 261 із змінами, внесеними згідно з Постановою Кабінету Міністрів України № 283 від 03.04.2019 р., Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів, затверджених МОН, правил прийому ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника” та цього Порядку.

Правила прийому до Університету, зокрема щодо прийому до аспірантури та докторантури, затверджує вчена рада Університету на основі Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів та в установлені строки приймальна комісія оприлюднює їх на офіційному веб-сайті вищого навчального закладу. Прийом до аспірантури проводиться два рази на рік згідно правил прийому. Правила прийому до Університету діють протягом відповідного діють протягом відповідного календарного року і визначають, зокрема:  {Абзац третій пункту 1.9 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 283 від 03.04.2019/
– порядок, перелік і строки подання документів для вступу до аспірантури та докторантури Університету;
– зміст, форму і строки вступних випробувань для конкурсного відбору вступників до аспірантури та докторантури за кожною спеціальністю.

1.10. Нормативний строк підготовки доктора філософії в аспірантурі незалежно від форми навчання становить чотири роки, а підготовки доктора наук у докторантурі – два роки. {Пункт 1.10 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 283 від 03.04.2019}

1.11. Тема дисертаційного дослідження погоджується з науковим керівником, проходить розгляд і затвердження на засіданні кафедри підготовки аспіранта або докторанта (не пізніше трьох тижнів після зарахування здобувача
на навчання) із залученням гаранта освітньої програми. Після затвердження кафедрою тема дисертаційного дослідження подається на затвердження на вчену раду структурного підрозділу університету (не пізніше одного місяця після зарахування здобувача на навчання). Остаточне затвердження теми дисертаційного дослідження здійснює Вчена рада університету (не пізніше двох місяців після зарахування здобувача на навчання. Для цього аспірант подає у відділ аспірантури витяги з протоколів кафедри та вченої ради структурного підрозділу, обґрунтування теми та розгорнутий план дисертаційного дослідження.

1.12. Етапи, завдання та результати проходження освітньої та наукової складової підготовки аспіранта відображаються в індивідуальному плані роботи аспіранта. Індивідуальний план роботи аспіранта охоплює освітньо-наукову та наукову складові підготовки, з зазначенням конкретних видів, обсягів та строків виконання освітніх та наукових завдань, а також підтвердження їх виконання (зразок розміщується на сайті відділу аспірантури і докторантури).

Аспіранти і докторанти проводять наукові дослідження згідно з індивідуальним планом наукової роботи аспіранта (докторанта). Індивідуальний план наукової роботи – це розгорнутий план дисертаційного дослідження, в якому визначаються зміст, строки виконання та обсяг наукових робіт, а також запланований строк захисту дисертації протягом строку підготовки в аспірантурі та докторантурі (зразок розміщується на сайті відділу аспірантури і докторантури). Він складається здобувачем наукового ступеня за погодженням з науковим керівником (консультантом), обговорюється на засіданні кафедри із залученням гаранта освітньої програми та є додатком до індивідуального плану роботи аспіранта (докторанта).

Тема дисертаційного дослідження і індивідуальний план роботи затверджується вченою радою Університету не пізніше двох місяців з дня зарахування здобувача до вищого навчального закладу.

Індивідуальний план роботи аспіранта є обов’язковим до виконання здобувачем відповідного ступеня і використовується для оцінювання успішності запланованої роботи. Безпосередню відповідальність за виконання індивідуального плану роботи несе здобувач і науковий керівник (консультант).

Невиконання індивідуального плану наукової роботи або порушення строків виконання індивідуального плану роботи аспіранта без поважних причин, передбачених законодавством, може бути підставою для ухвалення вченою радою Університету рішення про відрахування аспіранта або докторанта. {Пункт 1.12 п’ятий абзац змінено відповідно до Постанови КМ № 283 від 03.04.2019}

Особа, яка раніше навчалася в аспірантурі чи докторантурі за державним замовленням і не захистилася або була відрахована з неї достроково, має право на повторний вступ до аспірантури чи докторантури за державним замовленням лише за умови відшкодування коштів, витрачених на її підготовку, у визначеному Кабінетом Міністрів України порядку.

1.13. Підготовка в аспірантурі та докторантурі завершується наданням висновку про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації. Здобувачі мають право на вибір спеціалізованої вченої ради. {Пункт 1.13 в редакції Постанови КМ № 283 від 03.04.2019}

1.14. Аспірант або докторант, який захистився до закінчення строку підготовки в аспірантурі або докторантурі, має право за власним вибором:

отримати одноразову виплату в сумі залишку стипендії, передбаченої у бюджеті Університету на відповідний календарний рік, та за власною заявою бути відрахованим з аспірантури або докторантури;

отримати за власною заявою оплачувану академічну відпустку на строк, що залишився до завершення нормативного строку підготовки в аспірантурі або докторантурі.

Якщо аспірант захистив дисертацію на другому чи третьому році підготовки в аспірантурі та був обраний за конкурсом на відповідну посаду наукового (науково-педагогічного) працівника в Університеті, то загальна сума залишку стипендії нараховується йому як щомісячна надбавка до заробітної плати.

Переглянути повну версію.