Солецький Олександр Маркіянович

Доктор філологічних наук, професор

 

Наукові профілі

Web of Science 

Scopus

ORCID ID: 0000-0002-6709-0253 

Google Academia

 

 

Персональна інформаціяОсновні публікаціїНавчальні дисципліниКонтакти

1977 – народився в місті Коломия Івано-Франківської області

1984-1992 – навчався в Коломийській загальноосвітній школі №1 імені Василя Стефаника

1992-1994 – навчався в Коломийському педагогічному училищі

1994-1999 – навчався в Прикарпатському університеті імені Василя Стефаника

2001 – стипендіат Дослідної фундації імені Олега Ольжича  США в Україні, фонду професора Еміля Якима

2008 – захистив кандидатську дисертацію «Валерій Шевчук – дослідник та інтерпретатор літератури українського бароко» за спеціальністю 10.01.01 «українська література»

2018 – захистив докторську дисертацію «Модифікація емблематичних форм фольклорного та літературного дискурсів» за спеціальностями 10.01.01 «українська література» та 10.01.06 «теорія літератури»

Автор монографії «Емблематичні форми дискурсу: від міфу до постмодерну» (2018), більше півсотні наукових публікацій в українських та європейських журналах

 

МОНОГРАФІЇ

1. Солецький О. Емблематичні форми дискурсу: від міфу до постмодерну. Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2018. 400 с. (23,3 умовн. друк. арк.)

2. Солецький О. М. Василь Стефаник-текст у фокусі емблематичного структурування//Василь Стефаник, Іван Франко, Андрей Шептицький у контексті культурно-історичних процесів кінця ХІХ–ХХ століть / упорядкування та наукове редагування: Наталія Мочернюк, Олександр Солецький. Івано-Франківськ: ВГЦ «Просвіта», 2020. 240-253 с.

НАУКОВІ СТАТТІ

Статті в іноземних виданнях:

 1. Солецький О. Емблематичні форми «Кобзаря» Тараса Шевченка. Science and Education a New Dimension. Philology. Budapest, 2015. ІІІ(9), Issue: 44. С.83-89. (Index Copernicus).
 2. Солецький О. Емблематичний код текстів Тараса Шевченка. Ucrainica VII. Současná ukrajinistika. Problémy jazyka, literatury a kultury. Olomouc, 2016. C.521-528.
 3. Солецький О. Емблематична форма як модель смислотворення. Spheres of Culture. Journal of Philological, Historical, Social and Media Communication, Political Science and Cultural Studies. Volume XIII. Lublin, 2016. С.33-43.
 4. Soletskyy О. Convergence of iconic-conventional signification in the emblematic patterns of literature. Poli-Femo. Letteratura e arti. 2016. Numero 11-12. Milano: Liguori Editore. Р.14-31.
 5. Солецький О. Від Івана Франка до Василя Босовича: гортаючи сторінки історії національної драматургії. Spheres of Culture. Journal of Philological, Historical, Social and Media Communication, Political Science and Cultural Studies. Volume XV Lublin, 2019. С. 388-392.

Статті у наукових фахових виданнях України:

 1.   Солецький О. М. Українське літературне бароко в дослідженнях Валерія Шевчука. Зарубіжна література в навчальних закладах. 2001. №6. С.50-53.
 2.  Солецький О. М. Багатомовність українського бароко. Вісник Прикарпатського університету: Філологія, 2003, Випуск VIII. Івано-Франківськ: Плай. С.172-176.
 3. Солецький О. М. Текст як інтелектуальний лабіринт (до проблеми рецепції збірки Валерія Шевчука „У череві апокаліптичного звіра”). Наукові записки. Серія: Літературознавство. Тернопіль: ТДПУ, 2003. Випуск XIII. С. 195-202.
 4.  Солецький О. М. Картина барокового світу в дослідженнях Валерія Шевчука. Парадигма. Збірник наукових праць. Випуск 2. Львів, 2004. С. 340-348.
 5.  Солецький О. М. Барокова емблема як компонент внутрішньої організації текстів Валерія Шевчука. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем. № 12. Житомир, 2004. С. 118-125.
 6. Солецький О. М. Творчість Григорія Сковороди у рецепції Валерія Шевчука (Науково-художня модель). Григорій Сковорода: Загадковість присутності (Матеріали конференції, присвяченої 280-річчю від народження Григорія Сковороди). Праці секцій, конференцій, симпозіумів, „круглих столів”. НТШ. Том 14. Львів, 2005. С. 129-137.
 7. Солецький О. М. Іван Франко у спогадах та листах. Матеріали науково-теоретичної конференції, присвяченої 150-річчю від дня народження Івана Франка. Коломия, 2006. С. 144-153.
 8. Солецький О. М. «Пам’ять жанру»: барокові форми в художніх структурах Валерія Шевчука. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем, №18. Житомир, 2009. С. 54-65.
 9. Солецький О. М. „Пам’ять культури” як чинник автокомунікації „я-письменника” та „я-дослідника”. Прикарпатський вісник НТШ. Слово, 2010.  №2(10). С. 291-304.
 10. Солецький О. М. «Пам’ять тексту» в літературознавчих концепціях ХХ століття. Вісник Прикарпатського університету. Філологія, 2010. Вип.27-28. С.48-54.
 11. Солецький О. М. Валерій Шевчук і бароко. Дивослово. Щомісячний науково-методичний журнал Міністерства освіти і науки України, 2010. № 10. С. 35-41.
 12. Солецький О. М. Наративна буффонада Леся Мартовича. Вісник Прикарпатського університету. Філологія, 2012. Вип. 34-35. С. 153-157.
 13. Солецький О. М. Валерій Шевчук – дослідник українського літературного бароко. Науково-методичний збірник: посібник для вчителів та студентів коледжів. Коломия: Редакційно-видавничий комітет педагогічного коледжу, 2012. С. 13-17
 14.  Солецький О. М. Міфологізація бароко: архетипні форми інтерпретації в художніх структурах Валерія Шевчука. Прикарпатський вісник НТШ. Слово, 2012. № 2 (19). С. 195-212.
 15. Солецький О. М. «Емблематизм» як форма структурування текстів Валерія Шевчука. Вісник Прикарпатського університету. Філологія, 2013-2014. Вип. 34-35. С.153-157.
 16. Солецький О. Синкретизм первісних образно-словесних репрезентацій (генезис емблематичних форм). Прикарпатський вісник НТШ. Слово. 2014. №2 (26). Івано-Франківськ, 2014. С.150-160.
 17. Солецький О. Дохристиянські емблематичні формули в інтерпретаціях Івана Огієнка. Іван Огієнко і сучасна наука та освіта: науковий збірник: серія філологічна. Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка., 2015. Вип. ХІІ. С.291-297.
 18. Солецький О. Емблематичні форми «Кобзаря» Т.Шевченка. Тарас Шевченко: погляд з третього тисячоліття / за ред. Степана Хороба. Івано-Франківськ : НАІР, 2015. С. 273-286.
 19. Солецький О. Поема «Сон» Тараса Шевченка в контексті риторики «емблематизму». Вісник Прикарпатського університету. Філологія. 2014-2015. Вип.42-43. Івано-Франківськ: Місто НВ, 2015. С.140-146.
 20. Солецький О. Емблематичний код міфу (синкретичні форми первісних культово-релігійних відображень). Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Серія: Філологічні науки (літературознавство). 2015. №2 (16), жовтень. Миколаїв, 2015. С. 265-271.
 21. Солецький О. Буфонадно-емблематичні «префігурації» Леся Мартовича. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Філологія». 2015. Випуск 17, Том 1. Одеса, 2015. С.46-50
 22. Солецький О. Емблематичний код риторики бароко. Прикарпатський вісник НТШ. Слово. 2015.№ 2 (30). Івано-Франківськ, 2015. С.355-365
 23. Солецький О. Наративна буфонада та карикатурна емблематичність Леся Мартовича. Західна Україна: історико-культурний та етнолінгвістичний аспекти (друга половина ХІХ – ХХІ ст.). Колективна монографія. Івано-Франківськ: НАІР, 2016. С.343-354.
 24. Солецький О. Емблематичні модифікації ритуально-магічного семіозису. Молодий вчений. 2016. №11 (38). Частина ІІ. С.230-234 (Index Copernicus)
 25. Солецький О. Емблематичний фокус слова (емблематичні моделі семіозису). Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Філологічні науки. Випуск 41. Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2016. С.57-62. (Index Copernicus).
 26. Солецький О. Емблематичний фокус рецепції Івана Франка. Прикарпатський вісник НТШ. Слово. 2016. № 2 (34). Івано-Франківськ, 2016. С.326-337.
 27. Солецький О. Емблематична структура магічних обрядів (на матеріалі праці Івана Огієнка «Дохристиянські вірування українського народу»). Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : наук. зб.: серія філологічна. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2016. Вип.ХІІІ. С.211-217.
 28. Солецький О. Емблематичний семіозис і магія (структурно-семіотичний аспект). Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Філологія». 2016. Випуск 23. Том 1. Одеса, 2016. С. 51-54.
 29. Солецький О. Емблематичні форми первісного семіозису. Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Філологічні науки. 2016. Випуск 9. Бердянськ, 2016. С.216-223.
 30. Солецький О. Поміж контекстів: семіотичні модифікації Григорія Сковороди. Південний архів. Зб. наук. праць. Філологічні науки. Випуск LXVI. Херсон, 2017. С.59-64.
 31. Солецький О. Тексти Григорія Сковороди в контексті європейської емблематичної традиції. Султанівські читання: зб. статей. Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2017. Вип.VI. С.43-53. (Index Copernicus).
 32. Солецький О.М. Емблематичні структури психоаналізу (теорія М.Кляйн і іконічно-конвенційна сигніфікація). Держава та регіони. Серія: Гуманітарні науки. 2017. №2 (49). С.4-10.
 33. Солецький О. Емблематичні координати слова: іконічно-конвенційна корелятивність та семіозис. Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах. 2017. №36. С.117-123.
 34. Солецький О. Емблематичні «механізми» і теорія Зиґмунда Фройда. Прикарпатський вісник НТШ. Слово. 2017. № 3 (39). Івано-Франківськ, 2017. С.159-171.
 35. Солецький О. Емблематична традиція і метод Карла Ґустава Юнґа. Південний архів. Збірник наукових праць. Філологічні науки. Випуск LXVIІІ. Херсон, 2017. С.138-142.
 36. Солецький О. Іконічно-конвенційна парадигма та «емблематична» акомодація «Коду української літератури» Ніли Зборовської. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Філологія». № 29. Одеса, 2017. С. 52-56.
 37. Солецький О. Давня українська література: «в» та «поза» контекстом національної «психоісторії». Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Філологічні науки. зб. наук. ст. / гол. ред. В. А. Зарва. Бердянськ : БДПУ, 2017. Вип. XІV. С. 86-94.
 38. Солецький О.М. «Нерівна усім рівність»: концепт води в емблематичному семіозисі Григорія Сковороди. Українознавчі студії. 2016-2017. № 17/18. Івано-Франківськ, 2017. С.36-45.
 39. Солецький О. Структурально-семіотична конвергенція міфу та емблеми. Вісник Маріупольського державного університету. Серія «Філологія». №24. Маріуполь, 2017. С.80-88.
 40. Солецький О.М. Модифікація емблематичних форм українського фольклорного та літературного дискурсів [Текст] : дис. … д-ра філол. наук: 10.01.01, 10.01.06. Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. Київ, 2018. 471 с.
 41. Солецький О. Новий рівень пізнання гуцульського тексту. Шевченків світ. Науковий щорічник. 2018 рік. Випуск одинадцятий / відп. редактор В. Поліщук. Черкаси, 2018. С. 144-146.
 42. Солецький О. Емблематичні форми дискурсу: від міфу до постмодерну. Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2018. 400 с.
 43. Солецький О. Емблематична редукція у “Слов’янській міфології” М. Костомарова. Прикарпатський вісник НТШ. Слово. 2017. № 4 (40), 2018. №3 (47). Івано-Франківськ, 2018. С.159-171.
 44. Солецький О. Лімінальні кореляції «пам’яті»: феномен творчої індивідуальності Валерія Шевчука. Закарпатські філологічні студії. 2018. Випуск 1. С. 28-36.
 45. Солецький О. Література українського бароко в контексті європейської емблематичної традиції. Українознаві студії. 2018. № 19. С. 188-200.
 46. Солецький О. Герменевтичний простір емблеми і візуально-вербальна конвергенція у текстах Григорія Сковороди. Переяславські Сковородинівські студії : філологія, філософія, педагогіка: зб. наук. праць. Випуск 6. 2019. С.140-152.
 47. Солецький О. Література і мистецтво в діалозі. Прикарпатський вісник НТШ. Слово. 2019. № 2 (54), 2019. Івано-Франківськ, 2019. С.523-526.
 48. Солецький О. Іконічно-конвенційні коди українського бароко в парадигмі психоаналізу. Окриленість словом. Зб. наук. праць на пошану професора Степана Хороба. Івано-Франківськ : Місто НВ, 2019. С.264-275
 49. Василь Стефаник, Іван Франко, Андрей Шептицький у контексті культурно-історичних процесів кінця ХІХ–ХХ століть : колективна монографія / упоряди. та наук. редагув.: Н. Д. Мочернюк, О. М. Солецький. Івано-Франківськ: ВГЦ «Просвіта», 2020. 320 с.
 50. Солецький О.М. Василь Стефаник-текст у фокусі емблематичного структурування. Василь Стефаник, Іван Франко, Андрей Шептицький у контексті культурно-історичних процесів кінця ХІХ–ХХ століть / упорядкув. та наук. редагув.: Наталія Мочернюк, Олександр Солецький. Івано-Франківськ: ВГЦ «Просвіта», 2020. 240-253 с.
 51. Солецький О. Емблематичні палімпсести Григорія Сковороди. У пошуках єдиної основи: Метафізичний спектр українського письменства ХІ-ХVІІІ ст. : зб. наук. праць [У надзаг.: Львівська медієвістика. Вип.6]. Львів : Артос, 2020. С.154-179.
 52. Методичні рекомендації до курсу «Методологія і методика наукових досліджень, академічна доброчесність» / упор. С. І. Хороб, О. М.Солецький. Івано-Франківськ, 2020 32 с.
 53. Солецький О. Дохристиянський натуросимволізм та семіотичні модифікації Григорія Сковороди. Переяславські Сковородинівські студії: філологія, філософія, педагогіка : зб. наук. праць. Випуск 7. 2021. С. 139-152.
 54. Солецький О. Дохристиянський натуросимволізм та семіотичні модифікації Григорія Сковороди. Переяславські Сковородинівські студії: філологія, філософія, педагогіка : зб. наук. праць. Випуск 7. 2021. С. 139-152.
 55. Солецький О. Дохристиянський натуросимволізм та семіотичні модифікації Григорія Сковороди. Переяславські Сковородинівські студії: філологія, філософія, педагогіка : зб. наук. праць. Випуск 7. 2021. С. 139-152.

 

 • Сучасний літературний процес на Прикарпатті;
 • Історія літературознавчих вчень і методика аналізу художнього тексту;
 • Емблематичні механізми і процеси художнього пізнання;
 • Українське літературне бароко: тексти і контексти.

E-mail: oleksandr.soletskyy@pnu.edu.ua

soletskij12@ukr.net

Тел: 03433 2 46 60

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника