Курінна Наталія Степанівна

Кандидат філологічних наук, доцент

CV Викладача

Персональна інформаціяОсновні публікаціїНавчальні дисципліниКонтакти

Кандидат філологічних наук, спеціальність (10.01.01) українська література. Доцент кафедри української літератури.

Післядипломна освіта: аспірантура при кафедрі української літератури ДВНЗ «Прикарпатський університет імені Василя Стефаника» (1999-2002 рр.).

У 2002 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Поетика світомислення Уласа Самчука» у спеціалізованій вченій раді К 20.051.02 Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Науковий керівник – доктор філол. наук, проф. Львівського національного університету імені Івана Франка Криса Б. С.

Останнє підвищення кваліфікації: Львівський національний університет імені Івана Франка, кафедра теорії літератури та порівняльного літературознавства, 16 жовтня – 20 листопада 2018 р. (довідка №4984-В від 27.11.2018 р.); тема «Професійне удосконалення у викладанні навчальних дисциплін з історії та теорії літератури».

Науково-педагогічна та адміністративна діяльність:

2002-2008 рр. – асистент кафедри української літератури ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»;

2008 р. і до сьогодні   доцент кафедри української літератури ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника».

Протягом 2008-2011 рр. – заступник  декана філологічного факультету з виховної роботи, з 2011 по 2014 рр. – заступник директора Інституту філології з наукової і виховної роботи, член Науково-технічної ради ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника».

Уміння та навики:

 • Проведення лекцій і практичних занять із навчальних дисциплін «Історія української літератури», «Літературне краєзнавство»;
 • Проведення відкритих лекцій і практичних занять;
 • Розробка робочих програм із навчальних дисциплін, силабусів;
 • підготовка та друк методичних рекомендацій до проведення занять;
 • розробка електронних хрестоматій із навчальних дисциплін до наукової бібліотеки університету;
 • написання підручників з грифом МОН;
 • публікація наукових і навчально-методичних статей;
 • розробка тестових завдань для проведення вступних іспитів до магістратури;
 • розробка комплексу завдань для забезпечення дистанційного навчання студентів;
 • робота у предметних комісіях приймальної комісії університету;
 • наукове керівництво кваліфікаційними роботами студентів філологічного факультету;
 • підготовка студентів до участі в наукових конференціях;
 • участь у рецензуванні й обговоренні кандидатських дисертацій, авторефератів;
 • робота в журі МАН України;
 • підготовка студентів до олімпіад;
 • підготовка матеріалів студентських розвідок до друку;
 • виступи на засіданнях кафедри, вченої ради факультету;
 • підготовка доповідей на наукові й науково-методичні конференції, участь у їх організації та проведенні;
 • участь у розробці ОП;
 • ведення звітної документації;
 • проведення виховних заходів;
 • організація навчальних екскурсій;
 • робота куратора академічних груп.

 

Сертифікати учасника Міжнародних конференцій: Міжнародна науково-практична конференція «Твори Олеся Гончара в сучасних інтерпретаціях» (до 100-річчя від дня народження Олеся Гончара), 3-4 квітня 2018 року, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут філології; Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Професійна підготовка фахівців у вимірі нових освітніх реалій» ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», 11-12 жовтня 2018 р.; Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми мовознавства, літературознавства та перекладознавства», 17-18 травня 2019 року, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника».

Наукова та організаційно-виховна діяльність: Курінна Н. С. успішно керує науковою роботою студентів (магістрів), аспірантів, під її науковим керівництвом успішно захистили кандидатські дисертації Рега А. С. «Художньо-філософська своєрідність прози Ольги Мак» (2015); Юрчак Г. М. «Жанрово-стильова своєрідність романістики Юрія Косача» (2018). Є постійним членом журі МАН, обласних учнівських і студентських олімпіад,членом  журі IV етапу Всеукраїнської олімпіади з української мови і літератури в м. Луцьк (2012), м. Запоріжжя (2013).

Будучи заступником декана з виховної роботи, брала активну участь в організаціях зустрічей з видатними громадськими діячами, письменниками, митцями, духівниками тощо, в організації та проведенні щорічних звітів художньої самодіяльності «Весняна хвиля», на яких філологічний факультет тричі здобував перше призове місце. Активно залучала та залучаю студентську молодь до християнського життя, у співпраці з Молодіжною комісією Івано-Франківської Архієпархії УГКЦ організовувала паломницькі поїздки до духовно-християнських центрів Європи: Рим-Ватикан (Італія) (2012), Трір (Німеччина) (2013), Люрд-Монсеррат (Франція-Іспанія) (2014), сприяла участі студентів університету в богослужіннях, міжнародній Вервиці, за що отримала подяку від Молодіжної комісії Івано-Франківської Архієпархії УГКЦ під керівництвом архиєпископа і митрополита преосвященного Кир Володимира (Війтишина).

 

Коло наукових інтересів: український літературний процес ХХ ст., літературно-мистецькі явища в українській діаспорі ХХ і ХХІ ст., поетика прози української діаспори, філософські аспекти дослідження української літератури: герменевтика, онтологія, антропологія тощо; художні напрями і течії ХХ ст., генологія.

Ділові якості: відповідальність, пунктуальність, старанність, доброзичливість, комунікабельність, енергійність, креативність, вміння працювати в команді, самокритичність.

Наукові праці

Курінна Н., Юрчак Г. Філософська парадигма романістики Юрія Косача: антропоцентричний аспект // Wschodnioeuropejskie Czasopismo Naukowe (East European Scientific Journal. Warsaw, Poland. 2018. №10 (38), part.5. P.62-68 (Index Copernicus).

Плетенчук Н. Самобутність авторської моделі світу в романістиці Уласа Самчука // Закарпатські філологічні студії. – Ужгород, 2018. – С. 14-21.

Плетенчук Н. Специфіка втілення філософсько-художньої концепції у літературній творчості (на матеріалі прози Уласа Самчука) // Україністика в Европі. Німеччина і Україна. Збірник наукових праць за матеріалами ІV Міжнар. наукового Конгресу в Мюнхені (19-22 квітня 2013). – Мюнхен-Тернопіль, 2013. – С. 287-305.

Плетенчук Н. Персонально-деміургічна нарація в романі «Марія» Уласа Самчука // Вісник Прикарпатського націон. ун-ту Серія «Філологія». Вип. 38-39. – Івано-Франківськ, 2012-2013. – С. 208-211.

Плетенчук Н. Художній феномен сакралізації волинського макротопоса в прозі Уласа Самчука //  Питання літературознавства: наук. збірник. – Чернівці: Чер-нівецький нац. у-т, 2011. – Вип. 83. – С. 163-172.

Плетенчук Н. «Це мандрування духу…»: Рецензія на книгу Сапеляк О. Українська спiльнота в Аргентинi: iсторико-етнологiчний аспект (Львiв, 2008) // Народознавчі зошити. – 2010. –  № 5-6.  – С. 522-523.

Плетенчук Н. Роман «На твердій землі» Уласа Самчука: психологічно-філософ-ський ракурс// Вісник Прикарпатського університету імені В. Стефаника. Серія: Філологія. –Вип. 23-24.  – Івано-Франківськ: Плай, 2009–2010. – С. 113-119.

Плетенчук Н. Міфологічно-космологічна модель світу в трилогії «Волинь» Уласа Самчука // Українознавчі студії. Науково-теоретичний журнал Інституту українознавства при Прикарпатському національному університеті імені В. Стефаника. – Івано-Франківськ: Плай, 2009. – № 10. – С. 108-115.

Плетенчук Н. Ідейно-художні особливості публіцистики Уласа Самчука воєнного періоду // Вісник Прикарпатського університету імені В. Стефаника. Серія: Філологія  (літературознавство). –Вип. XVII-XVIII.  – Івано-Франківськ: Плай, 2007–2008. – С. 120-125.

Плетенчук Н. Філософія екзистенціалізму в романі «Чого не гоїть огонь» Уласа Самчука // Українознавчі студії. Науково-теоретичний журнал Інституту українознавства при Прикарпатському національному університеті імені В. Стефаника. – Івано-Франківськ: Плай, 2007-2008. – № 8-9. – С. 413–422.

Плетенчук Н. Художньо-філософські модифікації віталізму в прозі Уласа Самчука // Вісник Львівського університету. Серія філологічна: Матеріали Міжнародної наук. конф. «Актуальні проблеми теорії та історії української літератури».  –  Вип.  39. – Ч. 1. – Львів: ЛНУ імені І. Франка, 2007. –  С. 147-158.

Плетенчук Н. «Синтеза мислення» як головна засада творчості Уласа Самчука // Вісник Прикарпатського університету імені В. Стефаника. Серія: Філологія (літературознавство). –Вип. XIII-XIV.  – Івано-Франківськ: Плай, 2007. – С. 71-76.

Плетенчук Н. «Куди тече та річка»: до проблеми взаємозв’язку життєвої та художньої філософії Уласа Самчука (Матеріали Всеукр. науково-практичної конференції «Діалог літературознавства і методики навчання: шляхи аналізу художнього твору». 27-28 вересня 2006 року) // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Г. Сковороди»: Науково-теоретичний збірник. – Тернопіль: Астон, 2006. –  С. 445-451.

Плетенчук Н. Онтологічний дискурс прози Уласа Самчука  // Українознавчі студії. Науково-теоретичний журнал Інституту українознавства при Прикарпатському національному університеті імені В. Стефаника. – Івано-Франківськ: Плай, 2005-2006. – № 6-7. – С. 204-215.

Плетенчук Н. Антропологічна проекція просторово їмоделі світу в трилогії «Волинь» Уласа Самчука // Улас Самчук: художнє осмислення української долі в ХХ ст. Збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської наукової конференції 11-13 травня 2005 р. – Рівне: Волинські обереги, 2005. – С. 38-50.

Плетенчук Н. Персонально-деміургічне омовлення світу у «волинському» тексті Уласа Самчука (на матеріалі романів «Марія», «Волинь») // Наукові записки. Серія: Літературознавство. –Тернопіль: ТНПУ, 2005. –Вип. XVII. – С. 137-149.

Плетенчук Н. Онтологія «переживання» як наратив у збірці малої прози «Віднайдений рай» Уласа Самчука  // Вісник Прикарпатського університету імені В. Стефаника. Серія: Філологія. –Вип. ІХ-Х. –  Івано-Франківськ: Плай, 2005. – С. 184-194.

Плетенчук Н. Просторова структура художнього світу Улас аСамчука (на матеріалі трилогії «Волинь») // Семантика мови і тексту: Збірник статей VIII Міжнародної конференції. –Івано-Франківськ: Плай, 2003. – С. 410-417.

Плетенчук Н. Трилогія Уласа Самчука «Ост»: особливості художнього простору // Наукові записки. Серія: Літературознавство. –Тернопіль: ТДПУ, 2002. –Вип. XI. – С. 77-93.

Плетенчук Н. Філософія творчості Уласа Самчука  // Філологічні студії. Науковий часопис. – Луцьк: Планета, 2002.   –   №1.   – С. 184-191.

Плетенчук Н. Есхатологічний код роману «Марія» Уласа Самчука  // Вісник Прикарпатського університету імені В. Стефаника.  Серія: Філологія. – Івано-Франківськ: Плай, 2001. –Вип.VI. – С. 92-99.

Плетенчук Н. Концепція віталізму в романі«На твердій землі» у контексті творчості Уласа Самчука // Наукові   записки. Серія: Літературознавство. –Тернопіль: ТДПУ, 2000. –Вип. VI. –С. 97-107.

 

Навчально-методичні праці

Семенюк Г., Ткачук М., Слоньовська О., Громʼяк Р., Вашків Л., Плетенчук Н. Українська література. Підручник для 10-го класу загальноосвітніх навчальних закладів. Профільний рівень (рекомендовано Міністерством освіти і науки України). / За заг. ред. докт. філол. наук, проф. Г. Ф. Семенюка. – Київ: Освіта, 2010. – 416 с.

Семенюк Г., Ткачук М., Слоньовська О., Громʼяк Р., Вашків Л., Плетенчук Н. Українська література. Підручник для 10-го класу загальноосвітніх навчальних закладів. Академічний рівень (рекомендовано Міністерством освіти і науки України)  / За заг. ред. докт. філол. наук, проф. Г. Ф. Семенюка. – Київ: Освіта, 2010. – 352 с.

Слоньовська О., Мафтин Н., Вівчарик Н., Курінна Н., Шевчук Л. Українська література. Підручник для 9-го класу загальноосвітніх навчальних закладів (рекомендовано Міністерством освіти і науки України). – Київ: Літера ЛТД, 2017. – 288 с.

 

 

Літературне краєзнавство

Історія української літератури

 


E-mail: sonata_1@ukr.net
Тел: 59-60-74
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника