Cтратегія розвитку кафедри (на 2020-2025 рік)

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

                                                                                            

1.1. Положення про кафедру української літератури Факультету філології розроблено на основі Положення про кафедру Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника  відповідно до Законів України «Про вищу освіту», «Про освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність», наказів Міністерства освіти і науки України та інших підзаконних нормативно-правових актів, Статуту Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника та Положення про факультет ДВНЗ «Прикарпатський  національний університет імені Василя Стефаника», Положення про організацію освітнього процесу та розробку основних документів з організації освітнього процесу в ДВНЗ «Прикарпатський  національний університет імені Василя Стефаника».

 

1.2. Кафедра української літератури  належить до структурного підрозділу –  Факультету філології, що проводить освітню, навчально-виховну і методичну діяльність  і здійснює наукову, науково-дослідну  діяльність за напрямом Філологія і Середня освіта.

 

Як профільна, кафедра української літератури, що належить до структурного підрозділу Факультету філології, проводить навчально-виховну, методичну, науково-дослідну діяльність і бере участь в підготовці студентів за  напрямом  Філологія і Середня освіта та залучена до проведення випуску студентів перших двох зазначених напрямків;

Кафедра  створюється за умов, якщо до її складу входить не менше п’яти науково-педагогічних працівників, для яких кафедра є основним місцем роботи, і не менше ніж три з яких мають науковий ступінь або вчене звання. Рішення про створення кафедри приймає Вчена рада Університету. На підставі цього рішення ректор видає наказ про створення кафедри.

1.3. У своїй діяльності кафедра української літератури керується нормативно-правовими актами України, Статутом Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, Положенням про факультет та Положенням про кафедру.

1.4. Кафедра української літератури має право на прийняття самостійних рішень і висновків у межах своєї компетенції, якщо вони не суперечать чинному законодавству, Статуту університету, Положенню про факультет  та Положенню про кафедру.

1.5. Внутрішня організація кафедри визначається Вченою радою Університету та Вченою радою Факультету філології.

1.6. Оцінка рівня навчальної та наукової роботи кафедри дається на основі експертного висновку комісії Вченої ради  Факультету філології під час щорічного звіту завідувача кафедри на засіданні Вченої ради.

1.7. Загальна чисельність науково-педагогічного складу кафедри затверджується наказом ректора університету.

1.8. Рішення з основних питань навчально-наукової роботи кафедри української літератури  приймаються на її засіданнях

Рішення кафедри вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше половини членів кафедри, за умови 2/3 присутніх.

1.10. Порядок прийняття на роботу та заміщення посад науково-педагогічних працівників визначається Положенням «Про порядок заміщення посад науково-педагогічних працівників ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» затвердженого Вченою радою Університету та введеного в дію наказом ректора Університету, розробленого згідно з законодавством України.

1.11. Робота кафедри ґрунтується на принципах науковості, саморозвитку, гуманізму, демократизму, наступності, персональної і колективної відповідальності, колегіальності та гласності обговорення питань, що віднесені до її компетенції.

1.12. Кафедра створюється, реорганізується і ліквідується наказом ректора на підставі рішення Вченої ради Університету за поданням вченої ради Факультету філології.

 

 

ІІ. СТРАТЕГІЧНІ ЗАВДАННЯ РОЗВИТКУ КАФЕДРИ

2.1. Стратегічними  завданнями кафедри української літератури є:

  • організація та проведення навчання за такими формами навчання – очна (денна, вечірня) та заочна (дистанційна);
  • удосконалення навчального процесу задля формування необхідних компетенцій у студента, які забезпечать високий рівень його конкурентоспроможності та затребуваності на ринку праці; студентоцентризм.
  • здійснення освітнього процесу за такими формами роботи, що можуть поєднуватися: навчальні заняття, самостійна робота, практична підготовка, контрольні заходи, організація та проведення основних навчальних занять, а саме: лекцій, практичних та лабораторних занять, семінарських та індивідуальних заняття, консультації з навчальних дисциплін кафедри відповідно до навчального плану певної спеціальності і програм навчальних дисциплін;
  • забезпечення високої якості навчального процесу відповідно до стандартів вищої освіти та нормативних документів з організації навчального процесу;

– підготовка висококваліфікованих фахівців, які володіють глибокими теоретичними і прикладними знаннями та здатні використовувати їх у своїй подальшій професійній діяльності;

– реалізація навчальних планів підготовки, перепідготовки й підвищення кваліфікації фахівців;

– вироблення єдиної концепції втілення змісту освіти за дисциплінами, що викладаються кафедрою;

– забезпечення прогресивного розвитку наукової діяльності в університеті у контексті: відповідності критеріям надання та підтвердження статусу національного ЗВО; отримання статусу дослідницького університету;  відповідності критеріям віднесення до «університетів світового рівня».

– організація та здійснення на належному науковому і методичному рівнях освітнього процесу в групових та індивідуальних формах роботи;

– розробка й затвердження засобів діагностики рівня знань згідно єдиних критеріїв оцінювання;

– здійснення поточного й підсумкового контролю якості знань через проведення екзаменаційних сесій;

– підготовка й систематичне оновлення методичного забезпечення освітньої діяльності з навчальних дисциплін, що викладаються кафедрою;

– виховання майбутнього фахівця, формування громадянської позиції щодо оцінки суспільних явищ, забезпечення прав і свобод людини та громадянина;

– організація виконання та здійснення контролю за прийнятими рішеннями з питань забезпечення навчально-виховного процесу;

– організація і створення умов для наукової роботи працівників кафедри, зокрема, розробки нових наукових напрямків та участь у державних та міждержавних наукових програмах, у комплексних між кафедральних, міжфакультетських, міжуніверситетських наукових дослідженнях;

– керівництво науково-дослідною роботою здобувачів освіти, організація роботи наукових гуртків, проведення олімпіад, конкурсів за профілем діяльності кафедри;

– розробка нових наукових напрямків та участь у державних наукових програмах, у комплексних міжкафедральних, міжфакультетських (міжінсти-тутських), міжуніверситетських наукових дослідженнях;

– організація педагогічного контролю науково-педагогічної діяльності шляхом проведення й подальшого обговорення на засіданнях кафедри відкритих занять, контрольних  і взаємних відвідувань;

– збір та узагальнення передового досвіду, здобутого викладачами кафедри під час проведення занять і позанавчальної роботи;

– виконання планів щодо підвищення кваліфікації викладачів;

– участь у підготовці наукових і науково-педагогічних працівників на основі здобутого освітнього ступеня «Магістр» через аспірантуру;

– керівництво підготовкою дисертаційних досліджень, консультацій докторантів, рецензування, обговорення представлених досліджень на засіданнях кафедри та міжкафедральних семінарах;

– підготовка відгуків на дисертації та автореферати дисертацій за профілем кафедри, що надійшли до Університету;

– організація взаємодії з іншими навчальними закладами, проведення спільних засідань кафедр, круглих столів, підготовка та видання наукової та навчально-методичної літератури;

– активний розвиток міжнародної співпраці в освітній, науковій, проектній та культурній галузі задля розвитку потужностей університету, людського капіталу та регіону.

– виконання планів міжнародного співробітництва Університету або Факультету філології із зарубіжними партнерами в галузі навчально-методичної та наукової роботи відповідно до угод, що укладаються Університетом;

 – висунення пропозицій щодо присвоєння працівникам кафедри вчених звань професора і доцента здійснюється відповідно до Положення про присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», затвердженого Вченою радою Університету та введеного в дію наказом ректора Університету, розробленого згідно з законодавством України;

– здійснення експертної діяльності щодо підготовки документів за дорученням Міністерства освіти і науки України;

– внесення пропозицій щодо подання заявок на отримання авторських свідоцтв на винахід;

– рецензування наукових праць і навчальних видань, комп’ютерних і мультимедійних програм за профілем кафедри;

– внесення пропозицій щодо участі у виставках (міжнародних, загальнодержавних, регіональних, університетських);

– розробка відповідних документів щодо науково-методичного забезпечення освітньої та наукової діяльності Університету;

– сприяння відродженню, збереженню та пропагуванню національних наукових надбань і традицій, здійснення історико-меморіальних досліджень, культурно-просвітницької діяльності;

– організація та проведення методичних, науково-методичних та наукових семінарів, конференцій тощо;

– організація висвітлення результатів діяльності кафедри на інформаційних стендах і в засобах інформації та наповнення і оновлення веб-сайту кафедри;

– організація навчально-наукової роботи науково-педагогічних працівників зі студентами через веб-сайт кафедри;

– організація навчально-наукової роботи науково-педагогічних працівників зі студентами через веб-сайт кафедри;

– розробка та використання електронних навчально-методичних посібників та інших ресурсів для забезпечення освітнього процесу;

– визначення рейтингу науково-педагогічних працівників кафедри;

– проведення спеціальних занять для учнів середніх загальноосвітніх шкіл, професійно-технічних навчальних закладів з профорієнтаційною метою;

– координація діяльності всіх кафедр, що забезпечують підготовку здобувачів вищої освіти;

– розробка пропозицій щодо професіограм, комплексних кваліфікаційних завдань за спеціальністю;

– розробка навчальних і робочих навчальних планів:

  • враховувати найновіші побажання стейкхолдерів і здобувачів (запроваджувати більше новітніх технологій у навчальний процес, здійснення методичного супроводу студентів, проводити на базі шкіл експерименти  за тематикою бакалаврських робіт;
  • посилювати співпрацю із закордонними закладами згідно укладених договорів:
  • розширити  кваліфікаційні  компетентності викладачів за сферою предметної області, публікаційної активності з методик викладання.

2.2. Завдання кафедри виконуються шляхом інтеграції навчання і практики, повного та ефективного застосування всіх елементів освітнього процесу із врахуванням можливостей сучасних інформаційних технологій.

2.3. У сфері навчальної роботи кафедра:

– розробляє тематику і програми навчальних дисциплін загальної та професійної підготовки;

– подає на схвалення Вченої ради факультету документи про необхідність внесення змін до порядку проведення навчальних занять;

– здійснює контроль за навчанням здобувачів вищої освіти;

2.4. У сфері науково-дослідної роботи кафедра:

– розробляє та виконує плани наукових досліджень, визначення тематики, форм і методів їх проведення та впровадження результатів у навчальний процес.