Мафтин Наталія Василівна

 

Доктор філологічних наук, професор,

професор кафедри української літератури

СV Викладача

Персональна інформаціяОсновні публікаціїНавчальні дисципліниКонтакти

Доктор філологічних наук, спеціальність (10.01.01) українська література. Професор, професор кафедри української літератури.

Вищу освіту Мафтин Н.В. здобула в Чернівецькому ордена Трудового Червоного Прапора державному університеті на філологічному факультеті (1979-1984). Рішенням Державної екзаменаційної комісії присвоєно кваліфікацію “Філолог. Викладач” (диплом з відзнакою ИВ-І №210489).  

Післядипломна освіта: аспірантура при кафедрі української літератури Івано-Франківського державного педагогічного інституту (1992– 1995 рр.).

У 1995 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Мала проза Ірини Вільде в контексті західноукраїнської новелістики 20-30-х років ХХ ст.» (диплом кандидата філологічних наук КН № 008155). Рішенням Атестаційної колегії від 22 червня 2000 р. (протокол №3/21 Д) видано атестат доцента.

 У 2009 році  захистила докторську дисертацію на тему “Західноукраїнська проза 20-30-х років ХХ століття: жанрово-стильові парадигми” (диплом доктора наук ДД № 008241, протокол № 50-06(3). Рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України  від 23 грудня 2011 року Мафтин Н.В. присвоєно вчене звання  професора кафедри української літератури (протокол № 2/01-П). 

 Останнє підвищення кваліфікації: Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, кафедра української літератури з 11.11.2019 по 27.12.2019.

Педагогічна діяльність та професійні навички

Трудову діяльність розпочала як вчитель німецької мови (навчаючись в університеті, паралельно закінчила чотирирічні курси, що давали право викладати цей предмет у середній школі ) та української мови і літератури на Вінниччині, згодом працювала вчителем в м. Івано-Франківську. 

Науково-педагогічна діяльність:

1991 р. – 1995 р. – асистент кафедри української літератури Івано-Франківського педагогічного інституту;

 1995 р. – 2000 р.  – старший викладач кафедри української літератури ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»;

 2000 р.  2011 р. – доцент кафедри української літератури ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника».

2011 р. до сьогодні – професор кафедри української літератури ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника».

Уміння та навички:

 • проведення лекцій і практичних занять із навчальних дисциплін  «Історія української літератури», спеціалізованих вибіркових курсів «Історична поетика української новели в контексті світової новелістики», «Західноукраїнська проза 20-30-х років ХХ ст.»;
 • проведення відкритих лекцій і практичних занять;
 • розробка робочих програм із навчальних дисциплін, силабусів;
 • підготовка та друк методичних рекомендацій до проведення занять;
 • написання підручників з грифом МОН;
 • публікація наукових і навчально-методичних статей;
 • розробка тестових завдань для проведення вступних іспитів до магістратури;
 • розробка комплексу завдань для забезпечення дистанційного навчання студентів;
 • робота у предметних комісіях приймальної комісії університету;
 • наукове керівництво кваліфікаційними роботами студентів філологічного факультету;
 • підготовка студентів до участі в наукових конференціях;
 • виконання обов’язків члена ЕК;
 • участь у рецензуванні й обговоренні кандидатських дисертацій як член кафедри та член  спеціалізованої ради К 20.051.13;
 • робота в комісіях МАН України;
 • підготовка студентів до Всеукраїнських олімпіад;
 • робота в журі мовно-літературного конкурсу ім. Т. Шевченка;
 • керівництво науково-дослідною роботою студентів;
 • виступи на засіданнях кафедри, вченої ради факультету;
 • підготовка доповідей на наукові й науково-методичні конференції, участь у їх організації та проведенні;
 • підготовка силабусів;
 • участь у розробці ОП;
 • гарант освітньої програми Середня освіта (українська мова і література) першого (бакалаврського) рівня;
 • ведення звітної документації;
 • проведення виховних заходів;

Наукова та організаційна діяльність: Мафтин Н.В. є членом двох спеціалізованих вчених рад із захисту дисертацій на здобуття звання кандидата філологічних наук (К. 20.051.13 та К. 20.05102 ).Успішно керує науковою роботою студентів (за останніх п’ять років – чотири переможці всеукраїнських та міжнародних конкурсів: Шиманівська Н., Дідух Н., Куніцка Н., Зорій В.), аспірантів і докторантів, під її науковим керівництвом захищена одна докторська (Качак Т. Б.) та чотири кандидатські дисертації (Сокол Г., Музика Т., Хомишин О., Соколовська Ю.). Протягом 2016-2019 рр. була задіяна в роботі підкомісії Науково-методичних комісій сектору вищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України (додаток до наказу Міністерства освіти і науки від 06.04. 2016 р. № 375). 

Мафтин Н.В. – автор більше 200 публікацій, трьох одноосібних монографій, розділів у п’ятьох  україномовних колективних монографіях та трьох англомовних. Співавтор підручників  для загальноосвітніх шкіл «Українська література. 9 клас » (2017 р.), «Українська література. 10 клас» – профільний, «Українська література. 10 клас» (2018) – стандарт, «Українська література. 11 клас» – профільний, «Українська література. 11 клас»  – стандарт (2018)

 

Науковометричні профілі:

https://scholar.google.com/citations?user=XuA6nCUAAAAJ&hl=ru

 

Досягнення: підготувала трьох переможців обласного етапу Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка серед студентів закладів вищої освіти  (університети і академії, гуманітарний профіль), – 2018 р., 2019 р.; одного переможця фінального етапу цього ж конкурсу (2018 р., Куніцка Н.). Підготувала одного переможця ІІ етапу V Всеукраїнського конкурсу учнівської та студентської творчості “Змагаймось за нове життя!” (2019 р., Зорій В.); двох переможців Всеукраїнського конкурсу наукових робіт з української мови, літератури (з методикою їх викладання) – Шиманівська Н. (2017 р.), Дідух Н. (2018 р.).

Мафтин Н.В. була учасником  ґрантової програми «Польська і українська жіноча проза окресу міжвоєнного» (2014-2017 рр.), що виконувалася Інститутом літературних досліджень PAN (INSTITUTE OF LITERARY RESEARCH POLISH ACADEMY OF SCIENCES). 

Пройшла курс навчання на освітній платформі з online TV журналістики,  digital PR та управління репутацією в соціальних мережах (42 години практичних занять від українських та зарубіжних фахівців, є відповідний сертифікат освітньої платформи, виданий 12 лютого 2017 року), була головним редактором журналу «Родина», що видавався українською діаспорою у Великобританії (2017 р.).

Подяки. Подяка МОН України за вагомий внесок у навчання творчо обдарованої молоді (2017 р.), Подяка Уманського державного педагогічного університету імені Павла  Тичини за підготовку студента до участі у підсумковій науково-практичній конференції Всеукраїнського конкурсу (2018 р.), Подяка за високий професіоналізм та активну участь у роботі журі ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідних робіт учнів – членів МАН України (2011 р.), Подяка ректорату і профспілкового комітету Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника за сумлінну працю, вагомий внесок у підготовку висококваліфікованих фахівців (2010 р.).

Грамоти. Грамота Міністерства освіти і науки (2018 р.), грамота Департаменту освіти, науки та молодіжної політики облдержадміністрації (наказ від 27.12.2018 р. № 737); грамота ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника” за сумлінну працю, підготовку висококваліфікованих працівників, активну громадську діяльність (2018 р.); грамота Івано-Франківської обласної державної адміністрації, Івано-Франківської обласної ради (2012 р.).

Коло наукових інтересів. Стильові тенденції розвитку прози 20-30-х років ХХ ст., жанрово-стильова своєрідність української новелістики, шевченкознавство, компаративістика, художня творчість (автор художньої повісті «Синглет Хігса». Івано-Франківск, 2016).

Ділові якості. Відповідальність, пунктуальність, комунікабельність, креативність, старанність, енергійність, доброзичливість, вміння працювати в команді, уміння організувати роботу колективу.

Сертифікати

Maftyn Nataliya Vasylivna

PhD Doctor of Philological Sciences, Professor,

Full Professor of Ukrainian Literature Department

The Lecturer’s СV

Doctor of Philological Sciences, speciality (10.01.01) Ukrainian literatureProfessor, Full Professor of Ukrainian Literature Department.

Higher education was obtained by Maftyn N. V. at the Philology Faculty of Chernivtsi State University named after the Order of the Red Banner of Labour (1979-1984). The qualification “Philologist. Teacher” (diploma with distinction YB-І №210489) was awarded according to the decision of the State Examination Committee.

Postgraduate educationthe postgraduate program at Ukrainian Literature Department of Ivano-Frankivsk State Teacher Training Institute (1992– 1995).

In 1995 was defended the PhD (candidate) thesis on the topic “Iryna Vilde’s Short Prose in the Context of Western Ukrainian novellas in the 20s-30s of the ХХ c.” (the diploma of the Candidate of Philological Sciences KN № 008155). The scientific rank of Associate Professor (Docent) was granted according to the decision of the Attestation Board from the 22nd of June, 2000(record №3/21 D).

In 2009 defended the doctoral dissertation on the topic: “Western Ukrainian Prose in the 20s-30s of the XXth century: Paradigms of Genre and Style” (the diploma of Doctor of Sciences DD № 008241, record № 50-06(3). According to the decision of the Attestation Board at the Ministry of Education and Science, Youth and Sports of Ukraine from the 23rd of December, 2011, the scientific rank of Full Professor of Ukrainian Literature Department was conferred on Maftyn N. V. (record № 2/01-P).

 The latest qualifications upgrade: Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University, Department of Ukrainian Literature from 11.11.2019 to 27.12.2019.

Pedagogical activities and professional skills

Started her career as a teacher of the German language (while going to university completed a four-year course allowing to teach this subject at the secondary school) as well as of the Ukrainian language and literature in Vinnychyna, later taught in the city of Ivano-Frankivsk.

Scientific-pedagogical activities:

1991 – 1995  – Assistant of Ukrainian Literature Department at Ivano-Frankivsk Teacher Training Institute;

 1995 – 2000.  – Senior Lecturer of Ukrainian Literature Department at SHEI “Vasyl Stefanyk Precarpathian National University”;

 2000   2011  – Associate Professor (Docent) of Ukrainian Literature Department at SHEI “Vasyl Stefanyk Precarpathian National University”;

2011 to the present day – Full Professor of Ukrainian Literature Department at SHEI “Vasyl Stefanyk Precarpathian National University”.

The area of scientific interests. Stylistic tendencies of prose development in the 20s-30s of the XXth c., genre and style peculiarities of Ukrainian novellas, Shevchenko studies, comparative literature, fiction creating (the author of fictional story “Synhlet Khihsa” Ivano-Frankivsk, 2016).

Business qualities. Responsibility, punctuality, sociability, creativity, diligence, vitality, amiability, the ability to work on the team, the ability to organize the staff’s work.

 

 

 1. Мафтин Н. Мала проза Ірини Вільде: Неповторність індивідуального голосу: [монографія]. Івано-Франківськ: Плай.  116 с.;
 2. Мафтин Н. Західноукраїнська та еміграційна проза 20–30-х років ХХ століття : парадигма реконкісти : [монографія]. Івано-Франківськ : ВДВ ЦІТ Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2008. 356 с.;
 3. Мафтин Н. У пошуках «Grand» стилю: західноукраїнська та еміграційна проза міжвоєнного двадцятиліття: [монографія]. Івано-Франківськ : вид. фірма ЛіК, 2011.  328 с.
 4. Мафтин Н. Жанрово-стильова неповторність новелістики Василя Стефаника. Василь Стефаник – художник слова. Івано-Франківськ: Плай, 1996.  С.297-307.
 5. Мафтин Н. Сюжет і композиція ранніх новел та оповідань Ірини Вільде. Нариси з поетики української літератури кінця ХІХ – першої половини ХХ ст. Івано-Франківськ, 2000.  С.198-228.
 6. Мафтин Н. Жанр новели в літературному процесі Галичини початку ХХ ст. Вісник Прикарпатського університету. Філологія.  Вип.. ІІ.  С. 52-57.
 7. Мафтин Н. Мотив покори Божій волі як основа “високого трагедійного” класицистичних новел Г.Ф.Квітки-Основיяненка. Вісник Прикарпатського університету ім. В.Стефаника.  Філологія.  Вип.. ІУ.  1999.  25-32.
 8. Мафтин Н. Специфіка новелістичного мислення Василя Стефаника.  Шевченко. Франко. Стефаник. Матеріали Міжнародної наукової конференції. Івано-Франківськ: Плай, 2002. С.297-307.
 9. Мафтин Н. У дзеркалі і в задзеркаллі. Березіль.  1996. №7-8.  С.184-187.
 10. Мафтин Н. “…Бо Україні потрібні її діти” (новела В.Стефаника “Марія” в школі). Дивослово.  1998. №8. С.41-44.
 11. Мафтин Н. Неоромантична модель гуцульського дивосвіту (новелістика Марка Черемшини). Слово і час.  1999. №6.  С.20-24.
 12. Мафтин Н. З Україною в серці: шляхами творчої долі Миколи Гоголя. Зарубіжна література в навчальних закладах.  2001.  №6.  С.31-33.
 13. Мафтин Н. Жанрово-стильова своєрідність малої прози Леся Мартовича.  Зарубіжна література в навчальних закладах.  2003.  №3.  С.32-36.
 14. Мафтин Н. Генеза новелістичного мислення української прози // Вісник Прикарпатського університету ім. В.Стефаника. – Філологія. – Вип..УІІІ. – 2003. –С. 39-43.
 15. Мафтин Н. “Оцінний рівень” новелістики Григорія Косинки. Вісник Прикарпатського університету ім.. В.Стефаника.  Філологія. Вип. ІХ-Х.  2005. С. 52-57.
 16. Мафтин Н. Антеїзм як світоглядна основа новелістичного мислення Василя Стефаника та Григорія Косинки. Збірник наукових праць НДІУ.  К., 2004.  Т.6. С.56-64.
 17. Мафтин Н. Наративна стратегія української новелістики. Матеріали 5 конгресу Міжнародної асоціації україністів: Літературознавство.  Чернівці: Рута, 2003.  Кн..1.  С.44-49.
 18. Мафтин Н. Етнопсихологічна парадигма новелістики Уласа Самчука.  Улас Самчук: художнє осмислення української долі в ХХ ст. Збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської наукової конференції. Рівне: Волинські обереги, 2005.  С.157-166.
 19. Мафтин Н. Становлення наративної стратегії української новелістики. Слово і час.  2003. №12.  С.42-49.
 20. Мафтин Н. “Знов сниться нації легенда про ностальгійний дар Євшану” (Дивосвіт поезії Ігоря Калинця). Дивослово.  2004. №7.  С.59-64.
 21. Мафтин Н. Страждаючи від кохання… Утверджуючи життя (мала проза Юрія Федьковича). Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. №4-5. 2006.  С.169-175.
 22. Мафтин Н. Імпліцитна міфологічність як прикметна риса новелістичного мислення доби романтизму (“Огненний змій” П.Куліша – “Білявий Екберт” Л.Тіка). Зарубіжна література в навчальних закладах.  2003.  №3.  С.42-49.
 23. Мафтин Н. Український космос Уласа Самчука. Слово і час.  2006.  №4.  С.76-79.
 24. Мафтин Н. Західноукраїнська проза міжвоєнного двадцятиліття ХХ ст.: ідейно-тематичний спектр. Українознавчі студії.  Науково-теоретичний журнал Інституту українознавства при Прикарпатському національному університеті ім.. В.Стефаника. 2005-2006. №6-7.  С.230-244.
 25. Мафтин Н. Еманація духовного подвигу січового стрілецтва в західноукраїнській прозі 20-30-х років ХХст. Вісник Прикарпатського національного університету ім.. В.Стефаника.  Філологія. Вип.. ХІІІ-ХІУ.  2007. С.34-41.
 26. Мафтин Н. Риси експресіоністичної поетики малої прози Степана Тудора. Література в контексті культури: Зб. наук. праць/ Відп. Ред. Гусєв В.А. Дніпропетровськ, вид-во ДВУ. 2007. Випуск 17.  С.170-179.
 27. Мафтин Н. У пошуках новітньої Мельпомени: “міфопоетичний маньєризм” сучасної української драматургії. Слово і час.  2007.  №2.  С.84-88.
 28. Мафтин Н. “Щоб запалити іскру любові до Всесвіту…” Слово і час.  2007. №6.
 29. Мафтин Н. Еросно-танатосна парадигма фрейдизму як генеральний алгоритм побудови новелістичного сюжету: В.Підмогильний “Ваня” – І.Чернява “Екзекуція”. Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах.  2008. №3.
 30. Мафтин Н. Західноукраїнська та польська проза міжвоєнного двадцятиліття : етноцентричні й поліцентричні аспекти. Вісник Прикарпатського університету.  Серія : філологія (літературознавство); [редкол. : В. Г. Матвіїшин (голова) та ін.].  Івано-Франківськ : Видавничо-дизайнерський відділ ЦІТ Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2008.  Вип. ХVІІ–ХVІІІ.  С. 92–97.
 31. Мафтин Н. Міфологема ритуального жертвоприношення як сюжетоконструювальний чинник новел Мирослава Ірчана “Княжна” та “Перший розподіл” //Слово і час. 2008. №1. С.38-47.
 32. Мафтин Н. Віталізація смерті як домінанта поетики експресіоністичної новелістики Клима Поліщука. Вісник Харківського національного університету імені В.Каразіна.  №765. Серія Філологія. Випуск 50. Харків, 2007.  С.115-122.
 33. Мафтин Н. На березві вічності: модель художнього світу прози   Б.-І.Антонича. Слово і час. 2008.  № 6.  С. 51– 56.
 34. Мафтин Н. Міфологема ритуального жертвоприношення в структурі ранніх новел Юрія Яновського. Українознавчі студії. Науково-теоретичний журнал Інституту українознавства при Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника / головн. ред. Василь Ґрещук.  2009. №10.  С. 155–163.
 35. Мафтин Н. Жанрово-стильові особливості експатріантської творчості В. Винниченка. Наукові записки.  Вип. 92. Серія : філологічні науки (літ.-знавство, мовознавство).  Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2010.  С.168-175.
 36. Мафтин Н. Історична белетристика в західноукраїнській прозі міжвоєнного двадцятиліття: проблема вироблення стильової стратегії. Вісник Запорізького національного університету. Філологічні науки, 2010.  С. 199-204.
 37. Мафтин Н. Типологія новелістичного мислення у прозі Юрія Яновського//  Слово і час.   2010.   №10.  С.3-10.
 38. Мафтин Н. «Вовки» Петра Панча: нереалізовані можливості жанру. Вісник Харківського нац. ун-ту ім. В.  Каразіна. Серія: філологія.  Харків, 2011.  № 936.  С. 134-137.
 39. Мафтин Н. Містичне як вияв готичної літературної традиції в західноукраїнській малій прозі міжвоєнного двадцятиліття. Питання літ-знавства: наук. зб. /гол.ред.. О.В.Червінська.  Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2011.  Вип. 84.  С. 193-202.
 40. Мафтин Н. Специфіка моделювання художньої свідомості в новелі         В. Підмогильного «Іван Босий». Слово і час.  2011.   № 9.  С.59-63.
 41. Мафтин Н. Національний модус інтернаціонального жанру: новела В. Підмогильного «Військовий літун». Українознавчі студії. Науково-теоретичний журнал Інституту українознавства при Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника.  2010-2011.  №11-12 .  С. 183-189.
 42. Мафтин Н. Поетика експресіонізму в романі О. Турянського «Поза межами болю» та повісті Л. Андрєєва «Червоний сміх». Слово і час. 2011.   № 10.  С. 33-41.
 43. Мафтин Н.В.  Жанрово-стильова домінанта малої прози Степана Тудора. Мова у дзеркалі особистості: Філологічні дослідження, присвячені ювілею д-ра філол. наук, професора, ак-ка НАПНУ України Кононенка Віталія Івановича.  Івано-Франківськ, 2013 р.  С. 379 – 390.
 44. Мафтин Н.В. Західноукраїнська та еміграційна проза 1920-1930-х рр. На допомогу вчителеві. Бібліотечка «Дивослова». №4. 2013. 64 с.
 45. Мафтин Н. В. Ідейно-художні особливості малої прози Валер’яна Підмогильного. Рідне слово в етнокультурному вимірі : зб. наук. праць / Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка. Дрогобич: Посвіт. 2013.  С. 372-380.
 46. Мафтин Н.В. Роль стильових елементів у моделюванні архітектоніки малих епічних форм прози Ю. Яновського . Актуальні проблеми літературознавства в компаративних вимірах: Султанівські читання: зб. статей.  Вип. ІІІ. Івано-Франківськ, 2014.  С. 225-237.
 47. Мафтин Н.В. Пасіонарна енергетика стилю західноукраїнської та еміграційної прози міжвоєнного двадцятиліття. Наукові записки. Тернопільський педуніверситет.  Серія: Літературознавство. № 39.  Тернопіль, 2014.  С.330-339.
 48. Мафтин Н.В.Жанрово-стильові особливості роману Л. Мосендза «Останній пророк».  Прикарпатський вісник НТШ «Слово». 2015р.  С. 162-174.
 49. Мафтин Н.В. Структурованість «Кобзаря»    Тараса Шевченка теоцентричним началом. Наукові записки.  Тернопільський нац. ун-т.  Серія: Літературознавство.  № 40.  Тернопіль, 2014.  С.391-339.
 50. Мафтин Н. Улас Самчук: літературний портрет. Дивослово.  № 2 (695).  2015.  С. 59-64.
 51. Мафтин Н. Улас Самчук: літературний портрет (продовження). Дивослово. № 3 (696).  2015.  С. 50-64.
 52. Мафтин Н. Теоцентрична вертикаль Комо-Психо-Логосу «Кобзаря» Тараса Шевченка. Розділ у колективній монографії: Тарас Шевченко: погляд з третього тисячоліття. Івано-Франківськ: НАІР, 2015.  С.48–62.
 53. «Магічний» реалізм прози Євгена Гуцала. Прикарпатський вісник НТШ «Слово». 2(34) 2016. С.304–315.
 54. Мафтин Н. Улас Самчук: літературний портрет. Дивослово.  № 2 (695).  2015 р.  С. 59-64; № 3 (696).  2015 р.  С. 50-64.
 55. Тарас Шевченко в літературознавчій рецепції Євгена Сверстюка. Прикарпатський вісник НТШ «Слово». 2(30).  2015.  С.44-53.
 56. Український роман другої половини ХХ століття: модель світу. Сумський державний університет: Філологічні трактати.  Т.8, №13.  2016.  С. 138 – 142.
 57. Мотив таємниці в структурі детективної повісті Анатоля Курдидика «Три королі і дама». Прикарпатський вісник НТШ «Слово». 2(30).  2017. С.114–122.
 58.  Мафтин Н. Мотив таємниці в структурі детективної повісті Анатоля Курдидика «Три королі і дама». Прикарпатський вісник НТШ «Слово». 2(30).  2017. С.114–122.
 59. Мафтин Н. Типологія моделювання хронотопу в новелі Ю. Яновського «Поворот» та А. Бірса «Випадок на мосту через Совиний рівчак». Прикарпатський вісник НТШ «Слово». № 4 (40) – (47). 2018.  С. 163-174.
 60. Мафтин Н. Естетика чину як домінанта стильової палітри Євгена Маланюка.  Слово і час. № 2 (685), 2018.  С. 31-36.
 61. Мафтин Н. Мости пам`яті, або ж Про тих, кому судилося вирватися з пастки. Слово і час. № 1 (684), 2018.  С. 113-116.
 62. Мафтин Н. «Мене тримала моя віра…»: життєвий і творчий подвиг Василя Кархута. Прикарпатський вісник НТШ «Слово». № 2 (54), 2019.  С. 12-15.
 63. Мафтин Н. Ідеал краси у творчості Лесі Українки. Дивослово. №2 (743), 2019.  С.39-46.
 64. Мафтин Н. Окриленість словом. Слово і час. № 6, 2019. С. 31-37.
 65. Мафтин Н.В., Вівчарик Н.М. Історія укр. л-ри 40-60 рр. ХІХ ст. : методичні рекомендації до курсу. Івано-Франківськ : Територія друку, 2020. 116 с.
 66. Мафтин Н.В., Вівчарик Н.М. І сторія укр. л-ри 20-40-х рр. ХІХ ст. : методичні рекомендації до курсу. Івано-Франківськ : Територія друку, 2020. 116 с.
 67. Мафтин Н.В., Пилип’юк О. Літературні й поетологічні акценти епохи Тан. Тенденції китайської літератури та творчість Мо Яня : колективна монографія / рекомендовано до друку Вченою радою Інституту літератури ім. Т. Шевченка НАН України; упор. І.Павлюк. Одеса : Гельветика, 2021. С. 179–210.
 68. Мафтин Н.В. “Симуляція гнозису”: які двері відчиняють “Ключі Марії” (на матеріалі роману А. Куркова, Ю. Винничука “Ключі Марії”). Journal of V. Stefanyk Precarpathian National University = Журнал Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника. Т. 8. № 2. С. 70–78.
 69. Мафтин Н.В. Західноукраїнська та еміграційна історична белетристика міжвоєнного двадцятиліття. Діаспорна історична проза повоєнної доби. Енциклопедія історії України: Додатковий том. Кн.1: А–Я / редкол.:
  В.А. Смолій (голова редкол.), Г.В. Боряк (заст. голови) та ін.; НАН України. Інститут історії України. Київ : Наукова думка, 2021. С. 625–635.
 70. Мафтин Н.В. Телеологія художнього мислення Василя Стефаника в рецепції західноукраїнської новелістики міжвоєнного двадцятиліття. Василь Стефаник у дослідженнях та спогадах / упоряд. С. Хороб. Івано-Франківськ : Місто НВ, 2021. С. 343–351.
 71. Мафтин Н.В. Василь Стефаник – Іван Цанкар: типологія художнього мислення. Прикарпатський вісник Наукового товариства імені Шевченка. Серія : Слово. № 16 (63). С. 117–137.
 72. Мафтин Н.В. Жанрово-стильові особливості малої прози Івана Чендея. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія : Філологія. На пошану Івана Чендея (до 100-річчя з дня народження). Ужгород : ПП Данило С.І., 2022. Вип. 1(47).С. 59–67.
 73. Мафтин Н.В.Морально-етична проблематика малої прози Євгена Гуцала. Прикарпатський вісник Наукового товариства імені Шевченка. Серія : Слово. № 17(65). С. 117–137.
 74. Мафтин Н.В., Сокол Г.Р. Рання проза Григорія Штоня крізь призму екокритики. Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Дрогобич : Видавничий дім “Гельветика”, 2022. Вип. 48. Том 2. С. 96–103.
 75. The Secret Gode of the Galician Land Between the two Rivers ….Scientific Edition. Journal of Vasyl Stefanyk Natijnal Universiti. Vol.1. No. 4/ 2014/  S.83-93.
 76. Мафтин Н.В. Час і простір есеїстики Юрія Андруховича Spheres of Culture// Edition – in – Chief : prof Ihor Nabytovych.  Lublin, 2015
 77. Слоньовська О. В., Мафтин Н.   В., Вівчарик Н. М. Українська література: підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів. К.: Літера ЛТД, 2017. 288 с., наказ МОН України від 20.03.2017 № 417.
 78. Слоньовська О. В., Мафтин Н.   В., Вівчарик Н. М. Українська література (рівень стандарту): підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти. К.: Літера ЛТД, 2018. 224 с., наказ МОН України від 31.05.2018 № 551.
 79. Слоньовська О. В., Мафтин Н. В., Вівчарик Н. М. Українська література (профільний рівень): підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти. К.: Літера ЛТД, 2019. 304 с., наказ МОН України від 31.05.2018 № 551.
 80. Слоньовська О., Мафтин Н., Вівчарик Н. Українська література (рівень стандарту): підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти.– К.: Літера ЛТД, 2019. 256с., наказ МОН України від 12.04.2019 № 472.
 81. Слоньовська О., Мафтин Н., Вівчарик Н. Українська література (профільний рівень): підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти. К.: Літера ЛТД, 2019. 320 с., наказ МОН України від 12.04.2019 №472.
 82. Мафтин Н. Psychoanalitic Discourse of the 1920S – 1930S ukrainian novellas. Scientific Edition. Journal of Vasyl Stefanyk National Universiti.  Vol.4. No. 4/ 2017/  S.83-92.
 83. Наталія Мафтин. Своєрідність поетики малої прози Клима Поліщука. Studia ucrainica varsoviensia.  Warszawa, 2017.  С.207-217.
 84. Maftyn Nataliya. Posebnost novelistickog razmisljanja Vasylija Stefanyka. Prikarpatska Galicija. Zagreb 2017.  S 205-214.
 85. Maftyn N. V. PHILOSOPHY OF «ACTION» IN THE PROJECTION OF “AUTHORITATIVE STYLE” OF ULAS SAMCHUK. Development trends of the modern philology : collective monograph / D. Ch. Chyk, I. I. Dmytriv, P. V. Ivanyshyn, N. V. Maftyn, etc. Liha-Pres is  an  international  publishing  house  which  belongsto the category „C” according to the classification of Research School for Socio-Economic and Natural Sciences  of  the  Environment (SENSE). Official website –www.sense. nl.Liha-Pres, 2019–Lviv-Toruń : Liha-Pres, 2019. –112p. S. 58–83
 86. Maftyn N. V. IDEOLOGICAL-ARTISTIC AND GENRE-STYLE PARADIGMS OF WESTERN UKRAINIAN AND EMIGRATION PROSE OF THE 1920S-1930S. Development trends of modern linguistics in the epoch of globalization: collective monograph   (SENSE).  –Lviv-Toruń : Liha-Pres, 2019.S.125–144.
 87. Maftyn N. THE EROTIC-DEATH PARADIGM AS AN ALGORITHM FOR PLOT DEVELOPMENT IN THE UKRAINIAN PROSE IN THE 1920S–1930S. Development trends   of   philological   sciences:   collective   monograph /(SENSE)  –Lviv-Toruń :  Liha-Pres, 2019. S.161-177.http://catalog.liha-pres.eu/index.php/liha-pres/catalog

 


Історія української літератури

Courses Taught

A History of Ukrainian Literature


E-mail: nataliia.maftyn@pnu.edu.ua
Тел: 59-60-74
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника