Хороб Степан Іванович

 

Доктор філологічних наук, професор

Завідувач кафедри української літератури

CV Викладача

 

Персональна інформаціяОсновні публікаціїНавчальні дисципліниКонтакти

Літературознавець, театрознавець, журналіст, педагог. Здобув науковий ступінь кандидата філологічних наук (Одеса, 1989), доктора філософії в Українському Вільному Університеті (Мюнхен, 1997) і доктора філології габілітованого (там же, 1999), доктора філологічних наук у Львівському національному університеті імені Івана Франка (2002), вчене звання професора отримав у 2003 році.
З вересня 1971 по травень 1972 року працював учителем української мови та літератури Перегінської СШ Рожнятівського району Івано-Франківської області, з травня 1973 по лютий 1987 року – у редакціях газет Прикарпаття. З лютого 1987-го – асистент, старший викладач, доцент, професор, завідувач кафедри української літератури, з серпня 2006-го по жовтень 2013 рр – директор Інституту філології (декан), з 1994-го і по сьогодні – завідувач кафедри української літератури Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Голова спеціалізованої вченої ради із захисту кандидатських дисертацій з літературознавства в ПНУ (з 2008-го по теперішній час), член спеціалізованої вченої ради із захисту докторських дисертацій у Львівському національному університеті імені Івана Франка (з 2003-го по теперішній час). Головний редактор фахового філологічного вісника НТШ «Слово» (з 2008-го – по нинішній час).
Ініціативний, відповідальний, комунікабельний, має лідерські риси, вміє згуртувати колектив і працювати у колективі.
Викладач теоретичних та історико-літературних нормативних курсів і спецкурсів у вищій школі України; сфера наукових інтересів — теорія та історія драми, сценічного мистецтва, специфіка художнього мислення в українській і зарубіжній драматургії, поетика української та західноєвропейської релігійно-християнської драми, літературна компаративістика, літературна і театральна критика, історія і теорія журналістики.
Степан Хороб автор понад 300 наукових праць, серед них десять осібних книг – “Українська драматургія: крізь виміри часу (Теоретичні та історико-літературні аспекти драми). — Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 1999. – 200 с.; “Слово-образ-форма: у пошуках художності. Літературознавчі статті і дослідження. – Івано-Франківськ: Плай, 2000.- 200с.; “Українська релігійна драма кінця ХІХ — початку ХХ століття: проблематика, жанрово-стильова своєрідність”. – Івано-Франківськ-Мюнхен, 2001. – 143 с.; “Українська модерна драма кінця ХІХ — початку ХХ століття (Неоромантизм, символізм, експресіонізм)”. – Івано-Франківськ: Плай, 2002. – 416 с.;“На літературних теренах: Дослідження, статті, рецензії”. – Івано-Франківськ: Плай, 2006. – 410 с.; “Українська драматургія 20-30-х років у Західній Україні та діаспорі”.- Івано-Франківськ: Нова зоря, 2008.- 192 с.;  “Літературно-мистецькі знаки життя: Літературознавчі й театрознавчі статті, дослідження і публіцистика”. – Івано-Франківськ: Нова зоря, 2009. – 390 с.; “Діалоги у відсвіті слова” (Українська драматургія у типологічних зіставленнях)”.- Івано-Франківськ: Місто НВ, 2013.- 308с; “Збережені миті” (статті, портрети, інтерв`ю, рецензії) – Івано-Франківськ: Місто НВ, 2015. – 416 с.; “Драма- моя стародавня страсть” (Драматургія і театр Івана Франка). -Івано-Франківськ. Місто НВ, 2016. 268 с.; “Сторінки історії української драматургії ХІХ -початку ХХ століття”.-Івано-Франківськ.: Місто НВ, 2018. – 236 с. Він також упорядкував п’єси Г. Лужницького та В. Мельника, літературознавчі праці В.Державина, Л.Білецького, Л.Рудницького та інші. Серед останніх видань, упорядкованих Степаном Хоробом: “Тарас Шевченко : погляд із третього тисячоліття”. – Івано-Франківськ : НАІР, 2014. – 564 с.; “У задзеркаллі художнього слова”. – Івано-Франківськ : Місто-НВ, 2015. – 805 с. (Вибране з Володимира Державина); “Леонід Білецький. Історія української літератури : у 2 т. − Івано-Франківськ : Місто-НВ, 2015. – Т. I. – 389 с. – Т. II. – 392 с., “Василь Стефаник: наближення”. -Івано-Франківськ-Варшава, 2017. – 509 с.; Член редакційних колегій шести наукових періодичних журналів і вісників України та зарубіжжя. Друкувався у літературознавчих виданнях Мюнхена (Німеччина), Варшави і Кракова (Польща), Оломоуца (Чехія), Філадельфії (США), Пряшева (Словаччина), Мінська (Білорусь), Вінніпегу (Канада). Співавтор навчального посібника “Франкова криниця (Вивчення творчості І. Я. Франка у школі)” (1991), “Історії української літератури кінця ХІХ — початку ХХ століть”: У 2 книгах. Кн. 2. – К., 2006, “Історії української літератури у 10 т.” (т. 7 і т. 8), близько тисячі публіцистичних виступів у засобах масової інформації.

Лауреат Міжнародної літературної премії Волянських-Швабінських (США), Національної спілки письменників України “Благовіст”, обласної премії імені Василя Стефаника, міської премії імені Івана Франка.

Khorob Stepan Ivanovych

PhD Doctor of Philological SciencesFull Professor

Head of Ukrainian Literature Department

A literary critic, a theater critic, a journalist, a pedagogue. Gained the PhD scientific degree of Candidate of Philological Sciences (Odesa, 1988), obtained the degree of Doctor of Philosophy at the Ukrainian Free University (Munich, 1997) and of Habilitated Doctor of Philology (ibid., 1999), of Doctor of Philological Sciences at Ivan Franko National University of Lviv (2002). The scientific rank of Full Professor was awarded in 2003.

From September of 1971 till May of 1972 worked as a teacher of the Ukrainian language and literature at Perehinsk Secondary School in Rozhniativ District of Ivano-Frankivsk Regionfrom May of 1973 until February of 1987 – for newspaper editorial offices in PrykarpattiaFrom 1987 – an AssistantSenior Lecturer, Docent (Associate Professor), Full Professor, Head of Ukrainian Literature Department, from August of 2006 to October of 2013 – Director of the Institute of Philology (Dean), from 1994 to the present day – Head of Ukrainian Literature Department at Vasyl Stefanyk Precarpathian National University. The head of the specialised scientific council for the defence of PhD (candidate) dissertations on literary studies at PNU (from 2008 to the present time), a member of the specialised scientific council for the defence of PhD (doctoral) theses at Ivan Franko National University of Lviv (from 2003 to the present time). The lead editor of SHSS (Shevchenko Scientific Society) professional philological bulletin “Word” (from 2008 to the present time).

Initiative, responsible, sociable, has leadership qualities, can unite the staff and work together with the team.

Teaches theoretical and historical-literary basic and special courses at the Ukrainian higher school; the sphere of scientific interests – theory and history of the drama, stage art, specifics of artistic thinking in Ukrainian and foreign dramaturgy, poetics of the Ukrainian and Western European religious and Christian drama, comparative literature, belles-lettres and theater criticism, history and theory of journalism.

Stepan Khorob is the author of over 300 scientific works, among them ten individual books − “Ukrainian Dramaturgy: through Dimensions of Time (Theoretical and Historical-Literary Aspects of the Drama)”. – Ivano-Frankivsk: Lileia-NV, 1999. – 200 p.; “Word-Image-Form: in Search of Artistry. Literary Articles and Researches”. – Ivano-Frankivsk: Plai, 2000. – 200 p.; “The Ukrainian Religious Drama at the end of the ХІХth – the beginning of the ХХth century: Issues, Genre and Style Originality”. – Ivano-Frankivsk-Munich, 2001. – 143 p.; “The Ukrainian Modernistic Drama at the end of the ХІХth – the beginning of the ХХth century (Neo-romanticism, Symbolism, Expressionism)”. − Ivano-Frankivsk: Plai, 2002. – 416 p.; “On Literary Pathways: Researches, Articles, Reviews”. − Ivano-Frankivsk: Plai, 2006. – 410 p; “The Ukrainian Dramaturgy of the 20s-30s in Western Ukraine and Diaspora”. – Ivano-Frankivsk: Nova Zoria, 2008. – 192 p.; “Literary-Artistic Signs of Life: Articles on Literary and Theater Studies, Researches and Open Journalism”. − Ivano-Frankivsk: Nova Zoria, 2009. – 390 p.; “Dialogues in Reflection of the Word (The Ukrainian Dramaturgy in Typological Juxtapositions)”. − Ivano-Frankivsk: Misto-NV, 2013. – 308 p.; “Caught Glimpses (Articles, Portraits, Interviews, Reviews)”. − Ivano-Frankivsk: Misto-NV, 2015. – 416 p.; “The drama – my old passion (Ivan Franko’s dramaturgy and theatre)”− Ivano-Frankivsk. Misto-NV, 2016. 268 p.; “The pages on the history of Ukrainian dramaturgy in the ХІХth – the beginning of the ХХth century”. − Ivano-Frankivsk. Misto-NV, 2018. 236 p. He also compiled the plays by H. Luzhnytskyi and V. Melnyk, literary-critical works by V. Derzhavyn, L. Biletskyi, L. Rudnytskyi and others. Among the latest editions compiled by Stepan Khorob there are: “Taras Shevchenko : A View from the Third Millennium”. – Ivano-Frankivsk : NAIR, 2014. – 564 p.; “In Wonderland of the Fictional Word”. − Ivano-Frankivsk : Misto-NV, 2015. – 805 p. (Selections from Volodymyr Derzhavyn); “Leonid Biletskyi. History of the Ukrainian Literature : In 2 V. − Ivano-Frankivsk : Misto-NV, 2015. – V. I. – 389 p. – V. II. – 392 p.; “Vasyl Stefanyk: approaching”. – Ivano-Frankivsk-Warsaw, 2017. – 509 p. A member of editorial boards of six scientific periodical journals and bulletins in Ukraine and abroad. Published in literary-critical editions of Munich (Germany), Warsaw and Krakow (Poland), Olomouc (Czechia), Philadelphia (USA), Presov (Slovakia), Minsk (Belarus), Winnipeg (Canada). The co-author of the textbook “Franko’s Well (Learning I. Ya. Franko’s Creations at School)” (1991), “The History of the Ukrainian Literature at the end of the ХІХth – the beginning of the ХХth centuries”: In 2 books. Book 2. − Kyiv, 2006; “The History of the Ukrainian Literature in 10 V.” (V. 7 and V. 8); approximately of a thousand of publicist speeches in the mass media.

 The laureate of Volianyky-Shvabinsky International Literary Prize (USA), “Blahovist” by the National Writers’ Union of Ukraine, Vasyl Stefanyk Regional Prize, Ivan Franko City Prize.

 

1.   Хороб С. І. Повернення до подорожі (рец. на кн. нарисів Р. Федоріва “Яре зерно”) / С.І. Хороб // Прапор. – № 3. – 1975. – С. 106–107.

2.                Хороб С. І. Пізнання конфлікту (рец. на монографію А. Погрібного “Художественньїй конфликт и развитие современной советской прозьі”) / С.І. Хороб // Жовтень. – 1981. – № 10. – С. 178–180.

3.                Хороб С. І. Становлення й утвердження особистості (До проблеми героя у молодій українській драматургії) / С.І. Хороб // Дзвінке джерело: Творчість молодих. – Ужгород, 1983. – С. 100–109.

4.                Хороб С. И. Новая пьеса Иона Друце (“Святая святых”) / С.І. Хороб // Литературное обозрение. – 1983. – № 3. – С. 244–247.

5.                Хороб С. І. Оновлення конфлікту: сучасна радянська драматургія / її театральні моделі на Україні / С.І. Хороб // Ідейно–художнє багатство української літератури: Збірник статей аспірантів / пошукачів КДПІ ім. Максима Горького. – К., 1984. – С. 26–29.

6.                Хороб С. И. Активносгь авторской позиции в структуре драматического конфликта: изменение форм украинской советской драматургии 70-х годов / С.И. Хороб // Современная советская литература : тенденции и пути развития : Сборник материалов научной конференции молодых ученых. – Запорожье, 1985. – С. 94–100.

7. Хороб С. І. До проблеми конфлікту в українській радянській драматургії 70-х років / С.І. Хороб // Українське літературознавство. Львів, 1986. – С. 10–20.

8. Хороб С. І. Драматизм як рушійна сила конфлікту (на матеріалі п’єс сучасних українських радянських драматургів) / С.І. Хороб // Литература народов СССР: Сборник исследований молодых ученых Украины. – Одеса, 1987. – С. 65–71.

9. Хороб С. І. Довбуш як герой біографічної драми / С.І. Хороб // Карпатське опришківство: Збірник матеріалів наукової конференції. – Івано-Франківськ, 1988. – С. 37–46.

10.           Хороб   С. І. Активність авторської позиції і проблема конфлікту в українській, радянській драматургії (О. Коломієць, М. Зарудний, О. Левада, О. Підсуха) / С.І. Хороб // Рад. літературознавство. – 1985. – С. 74–78.

11.           Хороб   С. І. Проблема конфликта в украинской советской драма­тургии 70-х годов: Автореф. дис. канд. филол. наук. – Одесса, 1989. – 17 с.

12.           Хороб С. І. До проблеми “Сгефаник / театр” / С.І. Хороб // Стефаниківські читання. – Івано-Франківськ, 1990. – Вип.  1. – С. 104–110.

13.           Хороб   С. І. Функціонування і структурні особливості новелістики Василя Стефаника / С.І. Хороб // Василь Сгефаник і українська культура. –Івано-Франківськ, 1991. – Вип.  2. – С. 108–112.

14.           Хороб   С. І. Взаємодія соціального і художнього пластів у структурах драматичних конфліктів п’єс сучасних українських письменників (на матеріалі драматичних творів Яр. Стельмаха, Лариси Хоролець, Яр. Верещака, В. Босовича, В. Фольварочного) / С.І. Хороб // Художні шукання української літератури: традиції і новаторство: Збірник наукових праць аспірантів і викладачів Київського педагогічного інституту. – К., 1992. – С. 83–88.

15.           Хороб   С. І. Сучасний український театр: проблеми драматургії чи режисури?: полемічні нотатки на полях виданих п’єс / С.І. Хороб // Дебют: Збірник статей і досліджень. – К., 1993. – С. 23–30.

16.           Хороб   С. І. Фольклор та етнографія в інсценізаціях повістей Ольги Кобилянської / С.І. Хороб // Світ ідей Ольги Кобилянської. – Івано-Франківськ, 1993. – С. 84–91.

17.           Хороб   С. І. До проблеми жанрів в українській релігійній поезії / С.І. Хороб // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка : Літературознавство, мовознавство, фольклористика. – 1994. – Вип.  1. – С. 74–79.

18.            Хороб С. І. Жанрова поліфонія української релігійної літератури / С.І. Хороб // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка : Літературознавство, мовознавство, фольклористика. – 1994. – Вип.  2. – С. 87–98.

19.           Хороб   С. І. З піснею в серці / С.І. Хороб // Співає Михайло Сливоцький. – Тернопіль : Тарнекс. – 1994. – С. 3–4.

20.           Хороб   С. І. Експресіонізм та символізм у новітній українській драмі (До типологічної характеристики п’єс М. Куліша, В. Винниченка, С. Черкасенка та І. Кочерги в західноєвропейському контексті) / С.І. Хороб // Українське літературознавство. – Львів, 1995. – Вип.  61. – С. 11–29.

21.           Хороб   С. І. “Мої п’єси – то мій смуток”. Театр І. Франка. “Украдене щастя” : конфлікти, характери, сценічна історія / С.І. Хороб // Франкова криниця (Вивчення творчості І. Я. Франка у школі): Навч. посібник (у співавт.). – К., 1995. – С. 209–221.

22.           Хороб С. І. Поетика експресіонізму в драматургії М. Куліша / С.І. Хороб // Вісник Прикарпатського університету: Філологія. – 1995. – Вил. 1. – С. 20–28.

23.           Хороб С. І. Генеза українського експресіонізму / С.І. Хороб // Наук. зб. Українського Вільного Університету. – Мюнхен, 1996. – С. 49–56.

24.           Хороб   С. І. Категорії драматичного і трагічного // Василь Стефаник – художник слова. Монографія / За ред. В.В. Грещука, В.І. Кононенка, С.І. Хороба. – Івано-Франківськ, 1996. – С. 51–65.

25.           Хороб   С. І. Передмова // Василь Стефаник – художник слова. Монографія. – Івано-Франківськ, 1996. – С. 3–6.

26.           Хороб   С. І. Післямова / С.І. Хороб // Василь Стефаник – художник слова. Монографія. – Івано-Франківськ, 1996. – С.267–268.

27.           Хороб   С. І. Світло її духовного генія / С.І. Хороб // Гуцульська школа. – Косів–Яворів, 1996. – Вип.  1. – С. 42–45.

28.           Хороб   С. І. Синтез символізму і неоромантизму в драматургії Лесі Українки / С.І. Хороб // Вісник Прикарпатського університету: Філологія. – 1996. – Вип.  2. – С. 26–36.

29.           Хороб   С. І. Українська релігійна драма / Григор Лужницький / С.І. Хороб // Григор Лужницький. Посол до Бога: українська історично-релігійна драма / (упорядкування і примітки Степана Хороба). – Івано-Франківськ, 1996. – С. 236–246.

Рец.: Тарнашинська Л. Посол до Бога (про однойменну книгу українського письменника-культуролога Г. Лужницького) // Літературна Україна. – 1997. – 22 травн.

30.           Хороб   С. І. Художній світ новелістики Василя Ткачука / С.І. Хороб // Джерела. – Івано-Франківськ, 1996. – Вип. 1/6. – С. 23–28.

31.           Хороб С. І. Естетичне “вірую” Миколи Свшана / С.І. Хороб // Гадицько-Буковинський хронограф. – Чернівці. – 1997. – Вип 1. – С. 162–165.

32.           Хороб   С. І. Релігійні мотиви в наукових працях Івана Франка / С.І. Хороб // Іван Франко і національне та духовне відродження України: Зб. наук, праць. – Івано-Франківськ, 1997. – С. 81–86.

33.           Хороб   С. І. Леся Українка і Генрік Ібсен: типологія неоромантичного мислення / С.І. Хороб // Обрії. – Івано-Франківськ, 1998. – № 1. – С. 43–46.

34.           Хороб   С. І. Із когорти сподвижників (Ідейно-естетичні концепції творчості Григора Лужницького): Вступна стаття / С.І. Хороб // Григор Лужницький. Вибране / (упоряд. Степан Хороб). – Івано-Франківськ, 1998. – С. 5–10.

Рец : Полєк В. Повернутий із забуття // Українське слово. – Київ–Париж, 1998. – Ч. 49. – 10 грудн.; Стефурак Н. С. Історія і віра – два крила // Тижневик “Галичини”. – 1998. – 12 лист.  – С. 9.

35.           Хороб    С І. Драматургія Лесі Українки на тлі європейської модерної драми / С.І. Хороб // Обрії. – Івано-Франківськ, 1998. – № 2. – С. 46–49,

36.           Хороб   С. І. Мотиви й образи княжого Галича в українській драматургії / С.І. Хороб // Галич / Галицька земля: Зб. наук, праць. – Івано-Франківськ, 1998. – С. 127–132.

37.           Хороб   С. І. Поетика драматургії Григора Лужицького / І.С. Хороб // Галичина. – Івано-Франківськ, 1998. – № 2. – С. 114–118.

38.           Хороб   С. І. Поетика конфлікту в новелістиці Василя Стефаника: Матеріали міжнародної наукової конференції в Ягеллонському університеті / С.І. Хороб // Кrakowskie Zeszyty Ukrainoznawcze. – Кraków. – 1998. – Т.VII–VІІІ. – S. 79–90.

Рец.: Кровицька Ольга. Краківські українознавчі зошити. Том. VII–VIII 1998–1999 // Записки Наукового Товариства імені Т. Шевченка. Праці філологічної секції. – Львів, 2000 – Т. ССХХХІХ. – С. 598–603.

39.           Хороб С. І. Становлення експресіонізму в українській драмі / С.І. Хороб // Вісник Прикарпатського університету: Філологія. – 1998. – Вип.  4. – С. 90–98.

40.           Хороб   С. І. Франкові концепції драматизму і конфлікту крізь призму європейської теорії / С.І. Хороб // Іван Франко – письменник, мислитель, громадянин: Матеріали Міжнародної наукової конференції (Львів, 25–27 вересня 1996 р.). – Львів, 1998. – С. 271–277.

41.           Хороб   С. І. Апокаліпсис і Танатос в новелістиці Василя Стефаника / С.І. Хороб // Україна: державність, історія, перспективи. – Івано-Франківськ, 1999. – С. 125–134.

42.           Хороб   С. І. Апокаліптичні ремінісценції в новелістиці Василя Стефаника (функціонування есхатологічного напряму) / С.І. Хороб // Василь Стефаник: Матеріали наук. конф. – Івано-Франківськ, 1999. – С. 182–190.

43.           Хороб   С. І. Іван Кочерга – теоретик драми / С.І. Хороб // Українська філологія: постаті, проблеми: Зб. наук, праць Міжнародної наук. конференції, присвяченої 150–річчю від дня заснування кафедри української словесності у Львівському університеті (Львів, 23–25 жовтня, 1998 р.). – Львів, 1999. – С. 409–415.

44.           Хороб   С. І. Поетика ремарки в структурі сучасної української драми / С.І. Хороб // Література. Літературознавство. Життя: Збірник наук, праць на пошану проф. М.В. Теплинського. – Івано-Франківськ, 1999. – С. 265–268.

45.           Хороб   С. І. “Просвіта” у розвитку аматорського драматичного театру / С.І. Хороб 11 Матеріали науково-практичної конференції “Просвіта”: минуле і сучасне. – Івано-Франківськ, 1999. – С. 29–38.

46.           Хороб   С. І. Релігійна концепція драми “Убите щастя” Василя Лімниченка / С.І. Хороб // Василь Лімниченко. Убите щастя. Драма з сільського життя у п’яти діях / (літературна редакція, післямова Степана Хороба). – Івано-Франківськ, 1999. – С. 80–87.

47.           Хороб   С. І. Українська драматургія: крізь виміри часу (теоретичні та історико-літературні аспекти драми): Зб. наук, статей. – Івано-Франківськ, 1999. – 200 с.

Рец. Бондарева Олена. Частина національно–історичного лібрето // Перевал. – Івано-Франківськ, 2001. – № 3–4. – С. 454–459; Ясинська Л. У вимірах часу // Літ. Україна. – 1999. – 18 травня. – С. 6.

48.           Хороб   С. І. Українська модерна драма: специфіка одноактних жанрів / С.І. Хороб // Українознавчі студії. – Івано-Франківськ, 1999. – № 1. – С. 84–96.

49.           Хороб С. І. Володимир Державин – теоретик та історик літератури / С.І. Хороб // Українознавство: документи, матеріали, раритети. – Івано-Франківськ, 2000. – С. 200–205.

50.           Хороб С. І. Вступна стаття / С.І. Хороб // Нариси з поетики української літератури кінця XIX – початку XX століття. – Івано-Франківськ, 2000. – С. 3–5.

Рец. Ясинська Л. Крізь призму поетики // Літ. Україна. – 2000. – 18 червня. – С. 8.

51.           Хороб   С. І. Джерела і самоусвідомлення українського неоромантизму / С.І. Хороб // Українознавчі студії. – Івано-Франківськ, 2000. – № 2. – С. 65–84.

52.           Хороб   С. І. Драма в новелі: проза Василя Стефаника крізь призму драматургічних категорій / С.І. Хороб // Нариси з поетики української літератури кінця XIX – початку XX століття. – Івано-Франківськ, 2000. – С. 26–60.

53.           Хороб   С. І. Драматичний конфлікт у п’єсах Володимира Винниченка / С.І. Хороб // Нариси з поетики української літератури кінця XIX – початку XX століття. – Івано-Франківськ, 2000. – С. 143–159.

54.           Хороб С. І. Драматургія Юліуша Словацького і Лесі Українки: типологія художнього мислення / С.І. Хороб // Кrakowskie Zeszyty Ukrainoznawcze Х. – Warchawa. – 2000. – S. 96–112.

55.           Хороб   С. І. Експресіонізм у драмах В. Винниченка / М. Куліша / С.І. Хороб // Винниченко / сучасність: Зб. наук, праць. – Сімферополь: Видавництво Таврійського національного університету імені В. Вернадського, 2000. – С. 158–168.

56.           Хороб С.І. Театральне мистецтво / С.І. Хороб // Мій рідний край – Прикарпаття. – Івано-Франківськ, 2000. – С. 344–348.

57.           Хороб   С. І. Преса, видавництва / С.І. Хороб // Мій рідний край – Прикарпаття. – Івано-Франківськ, 2000. – С. 369–376.

58.           Хороб С. І. П’єси Василя Пачовського та Олександра Олеся в контексті західноєвропейської символістської драми // Вісник Прикарпатського університету: Філологія. – 2000. – Вип.  5. – С. 42–49.

59.           Хороб   С. І. Слово–образ–форма: у пошуках художності. Літературознавчі статті і дослідження. – Івано-Франківськ, 2000. – 200 с.

Рец.: Бондарева Олена. Міф і антиміф про українську драму // Українознавчі студії. – Івано-Франківськ, 2002. – № 3. –– С. 230–235; Бондарєва Олена. Міф і антиміф про українську драму (про книгу Степана Хороба “Слово–образ–форма: у пошуках художності”) // Наукові записки. Серія: Літературознавство. – Тернопіль: ТДПУ, 2002. – Вип.  ХІ. – С. 247–254; Стефурак Неоніла. У пошуках художності // Тижневик “Галичини”. – Івано-Франківськ. – 2000. – 12 жовтня. – С. 9.

60.           Хороб   С. І. Теоретичні та історико–літературні засади української символістської драми / С.І. Хороб // Обрії. – Івано-Франківськ, 2000. – №1. – С. 48–51.

61.           Хороб С. І.       Традиції “Руської Трійці” у творчості письменників літературного угруповання “Логос”: типологія художнього мислення / С.І. Хороб // Шашкевичіана: Нова серія. – Львів–Вінніпег, 2000. – Вип.  3–4. – С. 280–288.

62.           ХоробС.І.  Чи модерна українська модерна драма? / С.І. Хороб // Кур’єр Кривбасу. – 2000. – №127. – С. 141–146.

63.           Хороб С. І. Драматургічні елементи в Біблії / С.І. Хороб // Біблія і культура: Зб. наук. ст. – Чернівці, 2001. – Вип.  3. – С. 88–91.

64.           Хороб С. І. Неоромантизм Лесі Українки в контексті західноєвропейської модерної драми / С.І. Хороб // Зарубіжна література в навчальних закладах. – К., 2001. – № 6. – С. 26–31.

65.           Хороб С. І. Молода українська драматургія: естетичне явище чи факт літературного процесу? / С.І. Хороб // Зерна. – Цвікау–Париж–Нью-Йорк–Львів, 2001. – С. 287–295.

66.           Хороб   С. І. Поетика української експресіоністської драми / С.І. Хороб // Вісник Прикарпатського університету: Філологія. – 2001. – Вип. 6. – С. 52–64.

67.           Хороб   С. І. Українська релігійна драма: генеза, поетика / С.І. Хороб // Кrakowskie Zeszyty Ukrainoznawcze ХІ–ХІІ. – Warchawa. – 2001. – S. 222–236.

68.           Хороб   С. І. Українська релігійна драма кінця XIX – початку XX століття: проблематика, жанрово-стильова своєрідність. Монографія. – Івано-Франківськ, 2001. – 147 с.

Рец.: Rudnitzky Leonid. Ukrainian religious Drama // Тhе Ukrainian Quarterly– Nev-Yоrk. – 2002. – № 6. – Р. 159–162; Лауреати премії імені Швабінських–Воляників // Літ. Україна. – 2003. – 27 квітня. – С. 2.

69.           Хороб   С. І. Витоки й самодостатність символістської художньої свідомості / С.І. Хороб // Українознавчі студії. – Івано-Франківськ. – Вип. 3. – С. 87–105.

70.           Хороб С. І. Драматургія Галичини періоду міжвоєння: самодостатність українського і польського модернізму / С.І. Хороб // Warchawskie Zeszyty Ukrainoznawcze ХІII–ХІV. – Warchawa. – 2001. – S. 76–89.

71.           Хороб С. І. Експресіоністський дискурс в українській і західноєвропейській модерній драмі: типологія художнього мислення / С.І. Хороб // Українознавчі студії. – Івано-Франківськ. – № 4–5. – 2002. – С. 87–102.

72.           Хороб   С. І. Історико-теоретичні засади становлення та функціонування українського експресіонізму / С.І. Хороб // Літературознавчі студії. – К., 2002. – Вип.  2. – С. 309–331.

73.           Хороб   С. І. Новітня українська драма: генеза й становлення / С.І. Хороб // Проблеми освіти: наук.-метод. зб. – К., 2002. – Вип.  28. – С. 118–132.

74.           Хороб   С. І. Особливості міфологічного мислення Станіслава Вінценза (на матеріалі роману-епопеї “На високій полонині”) / С.І. Хороб // Сівач духовності: Збірник спогадів, статей і матеріалів, присвячений професору Володимирові Полєку. – Івано-Франківськ, 2002. – С. 74–85.

75.           Хороб   С. І. П’єси Володимира Винниченка в контексті західноєвропейської модерної драми: типологія драматичного конфлікту / С.І. Хороб // Українське літературознавство. – Львів, 2002. – Вип.  65. – С. 34–48.

76.           Хороб   С. І. Трансформація античного світу в драматургії Лесі Українки / С.І. Хороб // Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка. Література. Фольклор. Проблеми поетики. – К., 2002. – С. 293–301.

77.           Хороб   С. І. Українська модерна драма кінця XIX – початку XX століття (неоромантизм, символізм, експресіонізм). Монографія. – Івано-Франківськ, 2002. – 414 с.

Рец.: Іванюк Сергій. З очікуванням на краще // Слово / час. – 2004. – № 1. – С. 68–71. Ляшкевич Петро. Генеральна репетиція читання драм // Дзвін. – 2004. – Ч. 10. – С. 146–147.

78.           Хороб   С. І. Українська драматургія кінця ХІХ – початку XX ст. в системі модерністського художнього мислення: Автореф. дис. … докт. філол. наук / С.І. Хороб. – Львів, 2002. – 45 с.

79.           Хороб   С. І. Від водевілю до авангарду / С.І. Хороб // Ежен Лабіш. Мізантроп. Арман Салакру. Маргаритка. П’єси. Переклад з французької Ярини Салиги. – К., 2003. – С. 104–109.

80.           Хороб   С. І. Григор Лужницький / Володимир Блавацький в історії театру “Заграва” / С.І. Хороб // Просценіум. – Львів, 2003. – № 4. – С. 17–21.

81.           Хороб   С. І. Духовний відсвіт молитвослова / С.І. Хороб // Слово про вченого: Тарас Салига. – Львів, 2003. – С. 150–153.

82.           Хороб   С. І. Знайомий незнайомець – Ростислав Єндик / С.І. Хороб // Міеdlyz sasiadami. – Кrакów, 2003. – № 2. – С. 16–21.

83.           Хороб   С. І. Методологічні концепції інонаціонального буття літературно+мистецького твору / С.І. Хороб // Вісник Прикарпатського університету. Філологія. – Івано-Франківськ, 2003. – С. 10–18.

84.           Хороб С. І. Українська / західноєвропейська експресіоністська драма: поетика діалогу й реплік / С.І. Хороб // Зарубіжна література в навч. закладах. – К., 2003. – № 3. – С. 42–49.

85.           Хороб   С. І. Фольклорні та етнографічні елементи в інсценізаціях новел Василя Стефаника / С.І. Хороб // Етнос і культура. – Івано-Франківськ. – Вип. І. – С. 129–137.

86.           Хороб   С. І. Василь Стефаник і театр (інсценізації новел письменника С. Пушиком) / С.І. Хороб // Слово / доля: Зб. на пошану письменника, професора Степана Пушика. – Івано-Франківськ, 2004. – С. 230–235.

87.           Хороб   С. І. Витоки великої любові (фольклорні засади художнього мислення у прозі С. Пушика) / С.І. Хороб // Слово і доля: Зб. на пошану письменника, професора Степана Пушика. – Івано-Франківськ. – С. 108–113.

88.           Хороб   С. І. Неоромантична концепція “волі” в драматургії Лесі Українки / С.І. Хороб // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – 2004. – Вип.  35. – С. 257–266.

89.           Хороб   С. І. Особливості художнього мислення в історично–релігійній драмі Г. ІІужницького / С.І. Хороб // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність: Ювілейний збірник на пошану член-кор. НАН України, професора М.М. Ільницького. – Львів, 2004. – Вип. 12. – С. 523–536.

90.           Хороб   С. І. Поетика експресіонізму в українській модерністській драмі XX ст. / С.І. Хороб // Ucrainica I. Součaná ukrajinistyka: Problémy jazyka, literatury a kultury. K 65 narozeniná prof. Josefa Anderša. – Оlоmоuc, 2004. – S. 201–208.

91.           Хороб   С. І. Поетика української релігійної драми / С.І. Хороб // Записки Наукового Товариства імені Т. Шевченка: Праці філологічної секції. – Львів, 2004. – Т. ССХLVI. – С. 57–86.

92.           Хороб   С. І. Вклад польських письменників у розвиток української прози про Гуцульщину: специфіка міфопоетики (на матеріалі роману Станіслава Вінценза “На високій полонині”) / С.І. Хороб // Warchawskie Zeszyty Ukrainoznawcze ХІII–ХІV. – Warchawa, 2001. – S. 216–229.

93.            Хороб   С. І. Генеза, творче побутування та історичне значення українського неоромантизму / С.І. Хороб // Українська література в загальноєвропейському контекст: Матер. Міжнар. наук. конф. 10–12 жовтня 2005. – Ужгород, 2005. – С. 312–321.

94.            Хороб   С. І. Драматургія Олександра Олеся / Моріса Метерлінка: типологія символістської ідейно-естетичної свідомості / С.І. Хороб // Вісник Львівського університету. – Вип. 36. – 2005. – С. 124–137.

95.           Хороб   С. І. Історична драма Мирослави Ласовської-Крук “Володимир Великий”: взаємозв’язок дії й композиції / С.І. Хороб // Південний архів: Філологічні науки. – Херсон, 2005. – С. 66–71.

96.           Хороб   С. І. Методологічні концепції інонаціонального буття літературно-мистецького твору / С.І. Хороб // Українство: національно-духовні виміри: Зб. наук, праць Івано-Франківського осередку НТШ. – Івано-Франківськ: Плай, 2005. – Вип. 1. – С. 295– 310.

97.            Хороб   С. І. Міфологічність українських / польських драматургів: коитактно-генетичні і типологічні аспекти / С.І. Хороб // Krakowskie Zeszyty Ukrainoznawcze ХІX–ХX. – Krákow. – 2001. – S. 228–240.

98.           Хороб   С. І. Модифікація структури і принципів естетичної функції ремарки в українській модерній драмі початку XX ст. / С.І. Хороб // Актуальні проблеми сучасного українського літературознавства: Зб. статей і досліджень. – Львів, 2005. – С. 37–46.

99.           Хороб   С. І. Науковий універсум Володимира Державина / С.І. Хороб // Володимир Державин. Література і літературознавство. – Івано-Франківськ, 2005. – С. 3–14.

100.      Хороб С. І. Невідома драма Василя Пачовського / С.І. Хороб // Василь Пачовський. Кров землі. Драма на 3 дії. – Івано-Франківськ–Львів, 2005. – С. 3–9.

101.      Хороб С. І. Проза, що стала драмою / С.І. Хороб // Лепкий Б. Під тихий вечір. Драма на 3 дії. – Івано-Франківськ, 2005. – С. 3–8.

102.      Іванчук Степан (Хороб С. І.) “Просвіта” і розвиток українського аматорського театру в Галичині / С.І. Хороб // Українство: національно-духовні виміри: Зб. наук, праць Ів.-Франківського осередку НТШ. – Івано-Франківськ, 2005. – Вип. 1. – С. 99–108.

103.      Хороб    С І. Просторово-часова організація структури драматичного твору / С.І. Хороб // Вісник Прикарпатського ун-ту: Філологія. – Івано-Франківськ, 2005. – Вип. 9–10. – С. 3–8.

104.      Бистрець       Петро (Хороб С. І.) “Русалка Дністровая” й історико- культурницькі змаганя галицьких українців у першій половині XIX ст. / С.І. Хороб // Українство: національно-духовні виміри: Зб. наук, праць Ів.-Франківського осередку НТШ – Івано-Франківськ, 2005. – Вип. 1. – С. 188–199.

105.      Хороб   С. І. “Руська Трійця” в контексті національно-визвольних змагань І пол. XIX ст. / С.І. Хороб // Українство: національно-духовні виміри: Зб. наук, праць Ів.-Франківського осередку НТШ. – Івано-Франківськ, 2005. – Вип. 1. – С. 188–199.

106.      Хороб   С. І. Субкультура бойків: традиції / тенденції / С.І. Хороб // Бойківщина. – Дрогобич, 2005. – Вип. 2. – С. 128–135.

107.      Хороб   С. І. Українська література: збірник тестів для абітурієнтів, які поступають на спеціальність “Українська мова та література”, “Початкове навчання” / Є.М. Баран, С.І. Хороб, М.Б. Хороб, В.Я. Чобанюк та ін. – Івано-Франківськ: ВДВ ЦІТ Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2005. – 174 с.

108.      Бистрець Петро (Хороб С. І.) Драма і міфопоетика (огляд праць київських театрознавців) / С.І. Хороб // Етнос і культура. – Івано-Франківськ, 2005–2006. – Вип.  2–3. – С. 120–129.

109.      Хороб   С. І. Драма і міфопоетика: сучасні концепції дослідження / С.І. Хороб // Просценіум. – Львів, 2006. – № 1. – С. 59–61.

110.      Хороб   С. І. Іван Франко – теоретик драми / С.І. Хороб // Перевал. – 2006. – № 2–3. – С. 56–72.

111.      Хороб   С. І. Леонідові Рудницькому – 70! / С.І. Хороб // Українознавчі студії. – 2005/2006. – № 6–7. – Івано-Франківськ, 2006. – С. 425–426.

112.      Хороб   С. І. Літературно-художній процес на Прикарпатті: етнонаціональний модус / С.І. Хороб // Етнос. Соціум. Культура: регіональний аспект / Відп. ред. В.І. Кононенко. – Івано-Франківськ, 2006. –С.І 84–230.

113.      Хороб   С. І. Моделі оніричного простору в системі художнього мислення Франка–драматурга / С.І. Хороб // Іван Франко: дух, наука, думка, воля: Збірник матеріалів. Міжнародного наукового конгресу, присвяченого 150-річчю від дня народження І.Я.Франка (Львів, 27 вересня – 1 жовтня 2006 р.). – Львів: Світ, 2006. – С. 396–401.

114.      Хороб С. І. На літературних теренах. Дослідження, статті, рецензії. – Івано-Франківськ, 2006. – 416 с.

Рец.: Ivaпепkо Іnnа. Оn Lіtеrаry Теrrаіns // The Ukrainian Quarterli. New-York. – 2008. – № 3–4. – Р. 302–304.; Баран Євген. Самодостатність літературознавчої ходи Степана Хороба // Кур’єр Кривбасу. – 2007. – № 9–10. – С. 379–382.; Качак Тетяна. Науково-художній світ Степана Хороба // Перевал. – 2008. – № 4. – С. 203–206; Іваненко Інна. На літературних перехрестях // Етнос і культура. – № 4–5. – С. 176–179.

115.      Хороб С. І. Оновлення сценічних форм / модифікація драматичного конфлікту в п’єсі “Украдене щастя” Івана Франка / С.І. Хороб // “… З його духа печаттю”: Зб. наукових праць, присвячений 150–річчю від дня народження Івана Франка. – Івано-Франківськ, 2006. – С. 39–50.

116.      Хороб С. І. Проза Марка Черемшини: текст, контекст, метатекст / С.І. Хороб // “Покутська трійця” в загальноукраїнському літературно- художньому процесі кінця ХІХ – поч. ХХ ст. – Івано-Франківськ, 2006. – С. 147–159.

117.      Іванчук С. (Хороб С.) Символізм як вияв етнічної самоцінності бойків / С.І. Хороб // Етнос / культура. – Івано-Франківськ, 2005–2006. – Вип. 2–3. – С. 76–89.

118.      Хороб С. І. Українська література: Зб. тестів для абітурієнтів, які поступають на спеціальність “Українська мова та література”, “Початкове навчання” / С.М. Баран, С.І. Хороб, В.Я. Чобанюк та ін. – Івано-Франківськ: ВДВ ЦІТ Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2006. – 170 с.

119.      Хороб   С. Українська релігійно-християнська драма кінця ХІХ –початку XX ст. / С.І. Хороб // Історія української літератури. Кінець XIX – початок XX ст.: у 2 кн. / (за ред, проф. О.Д. Гнідан). – К., 2006. – Кн. 2. – С. 465–492.

120.      Хороб   С. І. Українська сакральна драма: трансформація містерійних форм і сюжетів / С.І. Хороб // Етнос і культура. – Івано-Франківськ, 2005–2006. – Вип.  2–3. – С. 101–116.

121.      Хороб   С. І. Франкова концепція структури драматичного твору / С.І. Хороб // Записки Наукового Товариства імені Т. Шевченка. Праці філологічної секції. – Львів, 2006. – Т. CVL. – С. 159–177.

122.      Хороб   С. І. Взаємозв’язок дії і композиції у драматичному творі (на матеріалі історичної драми Мирослави Ласовської–Крук “Володимир Великий”) /. С.І. Хороб // Вісник Прикарпатського університету: Філологія (літературознавство). – Івано-Франківськ, 2007. – Вип.  ХІІІ–ХІV. – С. 30–34.

123.      Хороб   С. І. Драматургія Олександра Олеся / Моріса Метерлінка: типологія символістської ідейно-естетичної свідомості / С.І. Хороб // Теорія літератури. Компаративістика. Україністика: Зб. наукових праць з нагоди 70-річчя професора Романа Гром’яка. – Тернопіль, 2007. – С. 287–294.

124.      Хороб С.І. Українськастрілецька” драматургія: генеза, художні особливості / С.І. Хороб // Ukraina: teksty I konteksty (Книга на пошану професора Стефана Козака з нагоди його сімдесятирічного ювілею). – Warchawа, 2007. – S. 421–432.

125.      Хороб   С. І. Оновлення сценічних форм і модифікація драматичного конфлікту в п’єсі “Украдене щастя” Івана Франка / С.І. Хороб // Записки Наукового Товариства імені Тараса Шевченка. Праці театрознавчої секції. – Т. СССL. – Львів, 2007. – С. 183–198.

126.       Хороб   С. І. Сестра чи прислуга? (Деякі теоретичні та історико- літературні проблеми сучасної критики) / С.І. Хороб // Перевал. – Івано-Франківськ, 2007. – № 3. – С. 142–151.

127.      Хороб   С. І. Творчі будні Івано-Франківських “ентешівців” / С.І. Хороб // Вісник Наукового Товариства імені Т. Шевченка. – Львів, 2007. – Вип.  3. – С. 19.

128.      Хороб   С. І. Українська сакральна драма: трансформація містерійних форм / С.І. Хороб // Сакрум / Біблія в українській літературі: Зб. наукових праць. – ЬіиЬІіп, 2007. – С. 99–1 ІЗ.

129.      Хороб С. І. Український і польський драматургічно-сценічний модернізм зламу XIX – XX століть в інтерпретації Івана Франка: контактно-генетичний та історико-типологічний аспекти / С.І. Хороб // Warchawskie Zeszyty Ukrainoznawcze 23–24. – Warchawa, 2007. – S.  421–432.

130.      Хороб СЛ. Володимир Державин : невідомі сторінки з історії української літератури / С.І. Хороб // Вісник Прикарпатського національного університету. Серія філологія. Літературознвство. – 2008. – Вип.  ХVІ–ХVII. – С. 241–242.

131.       Хороб   С. І. Джерела і самоусвідомлення українського експресіонізму / С.І. Хороб // На перехрестях культур: Зб. наук, праць на пошану Леоніда Рудницького з нагоди його 70-річчя. – Львів–Філадельфія, 2008. – С. 344–376.

132.       Хороб   С. І. Жанрова палітра давньої української драми / С.І. Хороб // Вісник Прикарпатського національного університету. Серія філологія (Літературознавство). – 2008. – Вигі. ХVІ–ХVII. – С. 302–305.

133.       Хороб   С. І. Література періоду ЗУНРу / С.І. Хороб //ЗУНР, 1918–1923. Ілюстрована історія. – Львів–Івано-Франківськ, 2008.

134.       Хороб   С. І. Літературознавчий концептуалізм Володимира Державина: еміграційна модель творчості / С.І. Хороб // Warchawskie Zeszyty Ukrainoznawcze 25–26. – Warchawa, 2007. – S. 242–251.

135.       Хороб   С. І. Михайло Роздольський – невідомий теоретик драми / С.І. Хороб // Нариси з поетики: теоретико-методологічні та історико-літературні виміри. – Івано-Франківськ, 2008. – С. 3–8.

136.      Хороб С. І. Міфопоетика прози С. Вінценза (на матеріалі роману “На високій полонині”) / С.І. Хороб // Вінцензіана : статті, листи, фрагменти творів. – Коломия, 2008. – С 104–114.

137.      Хороб   С. І. Моделі оніричного простору в системі художнього мислення Франка-драматурга / С.І. Хороб // Ukrainіса II. Současna uxrainistyka: Problémy jzyka, literatury, kultury. – Оlоmouc, 2008. – S. 465–471.

138.      Хороб   С. І. Модус українського драматичного експресіонізму / символізму: компаративістський “зріз” / С.І. Хороб // Світ дослідницьких студій: Науковий збірник на пошану проф. М. Зимомрі. – Дрогобич, 2008. – С. 278–285.

139.      Хороб   С. І. Національне та інонаціональне буття літературно- художнього твору: перекладацька концепція Володимира Державина / С.І. Хороб // Етнос і культура. – № 4–5. – Івано-Франківськ, 2008. – С. 150–156.

140.      Хороб   С. І. Стильові засади літературно-художньої творчості в інтерпретаціях Володимира Державина / С.І. Хороб // Нариси з поетики: теоретико-методологічні та історико-літературні виміри. – Івано-Франківськ, 2008. – С. 137–140.

141.      Хороб   С. І. Театральні візії і медитації Христини Фіцалович / С.І. Хороб // Христина Фіцалович. “У ролях моя біографія…”. – Івано-Франківськ, 2008 – С. 98–106.

142.      Хороб   С. І. Теоретичні концепції драми Михайла Роздольського / С.І. Хороб // Вісник Прикарпатського національного університету. Серія філологія (Літературознавство). – 2008. – Вип.  ХVІ–ХVІІ – С. 3–6.

143.      Хороб   С. І. “Украдене щастя” Івана Франка: модифікація конфлікту в сценічній інтерпретації драми / С.І. Хороб // “Для добра міліонів хай вічно живе”: Зб. наукових праць на пошану 150-річчя від дня народження Івана Франка / (відповід. редактор, упоряд. Р. Голод). – Івано-Франківськ, 2008. – С. 120–132.

144.      Хороб   С. І. Українська драматургія 20–30 років у Західній Україні та діаспорі. Монографія. – Івано-Франківськ, 2008. – 192 с.

145.      Хороб   С. І. Українська сакральна драма: виміри структури модерністського тексту / С.І. Хороб // Біблія і культура. – Вип.  10. – Чернівці, 2008. – С. 78–89.

146.      Хороб   С. І. Драматургія Михайла Могилянського: конфлікти і характери / С.І. Хороб // Слово: записки Івано-Франківського осередку НТШ. – Івано-Франківськ, 2009. – Вип.  1. – С. 197–205.

147.      Хороб   С. І. Символ “жертвопринесення” у драматургії Юліуша Словацького / Лесі Українки: фольклорно-міфологічні виміри / С.І. Хороб // Зарубіжна література в школах України. – К., 2009. – № 5. – С. 2–7.

148.      Хороб   С. І. “І в житті, і в серці…” (передмова) / С.І. Хороб // Степан Чарнецький. Нариси українського театру в Галичині, – Івано-Франківськ, 2009. – С. 12–16.

149.      Хороб   С. І. Український драматургічно-театральний символізм у контексті вибору між Сходом і Заходом / С.І. Хороб // Warchawskie Zeszyty Ukrainoznawcze 27–28. – Warchawa, 2009. – S. 186–195.

150.      Хороб С. І. Літературно-мистецькі знаки життя (Літературознавчі й театрознавчі статті, дослідження і публіцистика). – Івано- Франківськ: Нова Зоря, 2009.  – 309 с.

151.      Хороб С. І. Форми діалогу і стратегія драматичної дії в українській модерній драмі (на матеріалі п’єс В. Винниченка та М. Куліша) // Зб. на пошану проф. О. Г. Астаф’єва. – К.: Вид-цтво КНУ ім.. Шевченка, 2011. – С. 78-85 (0,5 д.а.)

152.      Хороб С. І. Драматургія Вільяма Батлера Єйтса початку ХХ століття й українська модерна драма: від символізму до ритуалу// Зарубіжна література в школі. К., 2011. – №6. – с. 59072 (1 д. а.)

153.      Хороб С.І. Творчість Івана Вагилевича в контексті «Руської трійці і «Логосу»: типологія художнього мислення// Зб. наук.-теорет. статей «Іван Вагилевич: життя і творчість» . – Рожнятів, 2011. – С. 88-96 (0,9 д. а.)

154.      Хороб С. І. Лірико-інтимна драматургія Олександра Олеся в сценічній інтерпретації «Молодого театру» Леся Курбаса //ЗНТШ. Праці секції театрознавчої комісії.  – Львів, 2011. – С. 63 – 78 (1 д. а.)

155.      Хороб С. І. Трансформація містерійних форм в українській сакральній драматургії: ґенеза і традиції // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. – № 2(2). – 2-11. – С. 90-104 (1 д. а.)

156.      Хороб С. І. Українська драматургія кінця ХІХ-початку ХХ століття:тенденції, еволюція//просценіум. – №26. – 2011. – С. 27-39 (1 д. а.)

157.      Хороб С. І. Поетика конфлікту у новелістиці Василя Стефаника //Краківські українознавчі зошити. – Краків, 2011. – Вип.37. – С. 29-36 (1 д.а.)

158.      Хороб С. І. Основи драми. Методичні рекомендації до практичних занять, опорні таблиці/ Н. М. Вівчарик, С. І. Хороб. – Івано-Франківськ : Територія друку, 2012. – 44с.

159.      Хороб С. І.  Поетика конфлікту у прозі Василя Стефаника: драматизація новели чи епізація драми? // Вісник Прикарпатського університету: Філологія.  – Вип. 34-35. – Івано-Франківськ, 2012. – С. 174-184.

160.      Хороб С. І. «Ми ще мало інтегровані у світові театральні процеси…» : Інтерв’ю з журналістом Богданом Фіголем // Перевал. – №1, 2012. – С. 119-127.

161.      Хороб С. І. Драматургія Вільяма Батлера Єйтса початку ХХ століття й українська модерна драма: від символу до ритуалу// Зарубіжна література. – К., 2012, №2. – С. 47-59.

162.      Хороб С. І. лірико-інтимна драматургія Олександра Олеся в сценічній інтерпретації «Молодого театру» Леся Курбаса: типологія літературного і мистецького символізму//Записки НТШ. – Серія театрознавство. – Львів, 2012. – С. 196-218.

163.      Хороб С. І. Поетика діалогу і стратегія драматичної дії у п’єсах Володимира Винниченка та Миколи Куліша//Література. Соціум. Епоха: Студії з україністики. – Вип. Х. Збірник на пошану проф.. Астаф’єва О. – К., 2012. – С. 116-126.

164.      Хороб С. І. Поетика ремарки в українській модерністській драмі поч.. ХХ ст.. // Варшавські українознавчі студії. – Вип. 1. – Варшава, 2012. – С. 95-109.

165.      Хороб С. І. Трансформація містерійних форм в українській сакральній драматургії:ґенеза, традиції//Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. Серія: філологічні науки. –  №2, 2012. – С. 90-103.

166.      Вісник Прикарпатського університету ім. В. Стефаника. – Серія: Філологія / гол. ред. проф. Хороб С. І. – Івано-Франківськ : Видавництво ЦІТ Прикарпатського національного університету ім.. В. Стефаника, 2013-2014. –Випуск 40-41.

167.      Хороб С. І. Іван Брик // Енциклопедія. – 2. – Київ-Львів-Тернопіль, 2014. – С. 378-387.

168.      Хороб С. І. Тарас Шевченко: погляд з третього тисячоліття // Прикарпатський вісник НТШ. Слово. – 2 (22). – 2013-2014. С.11-16.

169.      Хороб С. І. Літературознавчі концепції Юрія Бойка-Блохина в дослідженнях Тараса Шевченка //Прикарпатський вісник НТШ. Слово. – 2 (22). – 2013-2014. С.350-362.

170.      Хороб С. І. Поліфункціональність хронотопу в драматургії Івана Франка: онірична інваріантність // Життя зі словом6 ювілейний збірник на пошану професора Миколи Ткачука. – Тернопіль-Дрогобич, 2014. – С. 486-491.

171.      Хороб С. І. Михайло Роздольський – невідомий теоретик драми // Література як людинознавство. – Кривий Ріг, 2014. – С. 325-334.

172.      Хороб С. І. Шевченкознавчі концепції українського вченого з діаспори Юрія Бойка-Блохина // ЗНТШ. Філологічна секція – ХХХІІ- Львів, 2014. – С. 352-361.

173.      Хороб С. І. Ідея чистої форми і «пророча» п’єса Станіслава Ігнація Віткевича // Вісник Прикарпатського університету.Філологія. –Випуск 40-41. -2013-2014. – С. 169-174.

174.      Хороб С. І. Поетика ремарки в українській модерністській драмі поч.. ХХ ст.. // Студії Варшавської україніки. – 1.- Варшава: варшавський університет: кафедра україністики, 2014. -. С. 303-312.

175.      Хороб С. І. Белетристика в науковому товаристві ім.. Т. Шевченка //Енциклопедія. – Т.1.- Київ-Львів-Тернопіль, 2013. – С. 507-511.

176.      Хороб С. І. Юрій Бойко-Блохин – дослідник творчості Тараса Шевченка//Етнос і культура. – 1.10. – 2014. – С. 257-269.

177.      Хороб С. І. Володимир Державин// Шевченківська енциклопедія: У 6 т. – Т.2. – К., 2014. – С. 89.

178.      Хороб С .І. Театральність поетичної драматургії О. Олеся // Султанівські читання. – Вип ІІІ. – Івано-Франківськ, 2014. – С. 214-225.

179.      Хороб С. І.Типологія символізму в драматургічних творах івана Кочерги і зарубіжних драматургів//Науковий вісник Ужгородського університету. Серія філологія. Соціальні комунікації. 1(29). – 2014.- С. 205-210.

180.      Хороб С. І. Тарас Шевченко: сущий як правда (Поезія Кобзаря і мотиви революційного майдану гідності) – 9.03. 2014.

181.      Хороб С. І. Тарас Шевченко в проекції ХХІ століття – 24.04.2014.

182.      Хороб С. І. Марко Черемшина в контексті «Покутської трійці» – 4.06.2014.

183.      Хороб С. І. Уроки новелістичної класики: праці І. Денисюка в оцінці білоруського літературознавства. До 90-річчя з дня народження І. О. Денисюка// – 12.12.2014.

184.      Хороб С. І. Тарас Шевченко: погляд з третього тисячоліття/ за ред.. С. Хороба. – Івано-Франківськ 6 НАІР, 2015.

185.      Хороб С. І. Поетичний світ Тараса Шевченка /англ..мовою/ Журнал Прикарпатського національного університету. Вип.1. – 2015. – С. 9-20.

186.      Хороб С. І. Володимир Державин. У задзеркаллі художнього слова: Вибрані праці. – Івано-Франківськ : Місто-НВ. – 2015.

187.      Хороб С. І. «Збережені миті» – Івано-Франківськ : Місто- НВ, 2015.

188.      Хороб С. І. Експресіоністські моделі ранньої драматургії Якова Мамонтова // Прикарпатський вісник НТШ, 2015. – С. 73-93.

189.      Хороб С. І. Леонід Білецький – історик української літератури // Філологія: Вісник Прикарпатського університету. – Вип. 42-43. – 2015. С. 64-74.

190.      Хороб С. І. Структурна організація драматичного твору: хронотопний вимір // У пошуках істини. Зб. на пошану професора Володимира Антофійчука. Чернівці-Дрогобич:повість, 2015. С. 203-208.

191.      Хороб С. І. Перекладацька концепція і стратегія Володимира Державина // Світильник слова: Науковий зб. на пошану академіка Володимира Качкана. – Івано-Франківськ, 2015.

192.       Хороб С. І. Володимир Державин: штрихи до портрета // Володимир Державин. У задзеркаллі художнього слова.- 2015: С.3-4.

193.      Хороб С. І. Переклад з білоруської та російської уривків з прози Світлани Алексієвич «У війни не жіноче обличчя» // Перевал. – 2015, 3-4. – С. 196-220.

194.      Хороб С. І. Драматичні категорії в новелістиці Василя Стефаника. studia Ucrainica Varsoviensia

195.      Хороб С. І. Поетична творчість Євгена Плужника в літературознавчій рецепції Володимира Державина // Етнос і культура. – №12-13. – 2015-2016.  – С. 36-45.

196.      Хороб С. І. Театральна Мельпомена Прикарпаття// Театр на Івано-Франківщині: історія, постаті, явища. – Івано-Франківська обласна бібліотека, 2016. – С.3-4.

197.      Хороб С. І. «Драма – моя стародавня страсть…» / Драматургія і театр Івана Франка /. – Івано-Франківськ: Місто НВ, 2016. – 287 с.

198.      Хороб С. І. «Світло її духовного генія: фольклорні та міфопоетичні основи драматургії Лесі Українки і Юліуша Словацького// перевал. №3-4. – Івано-Франківськ, 2016. – С. 172-186.

199.      Хороб С. І. Рання драматургія Івана Франка: ґенеза, особливості розвитку» // Прикарпатський вісник НТШ: Слово. – 2016. 2(30). С. 381-387.

200.      Хороб С. І. «Василь Симчич як актор, режисер, педагог» // Прикарпатський вісни к НТШ: Слово. – 2016. 2(30). С. 381-387.

201.      Хороб С. І.  Українська символістська драматургія: театральність і поетичність к НТШ: Слово. – 2016. 2(30). С. 381-387.Студії з україністики. – Вип. ХVІ.- К., 2016. – С. 516-529.

202.      Хороб С. І. «Авторська стратегія художньої цілісності драми в творчості Івана Франка» к НТШ: Слово. – 2016. 2(30). С. 381-387. ЗНТШ. – 2016. – С. 397-421.

203.      Хороб С. І. Творчість Володимира Державина періоду МУРу// Діалог мов-діалог культур. Україна і світ. Матеріали VІ Міжнародної наукової інтернет-конференції. – Мюнхен, 2016. – С. 658-666.

204.      Хороб С. І. Драматургія Лесі Українки та Юліуша Словацького: історико-генетичний і типологічний аспекти//Первісність життєвих змагань: Наук. зб. на пошану проф.. М. І. Зимомрі у 2-х ч. – Ч. 2. – Київ-Ужгород-Дрогобич, 2016, С.274-288.

205.      Хороб С. І. Поетика конфлікту у прозі Василя Стефаника: драматизація новели чи епізація драми? // Прикарпатський вісник НТШ: Слово. – 2016. – 2(40). – С. 320-331.

206.      Прикарпатський вісник НТШ. Слово. – 2017. – №3(39). – 523 с.

207.      Прикарпатський вісник НТШ. Слово. – 2017. – №2(34). – 589 с.

208.      Хороб С. І. Творчість Володимира Державина періоду МУРу // Володимир Державин. Літературознавство. Критика. Публіцистика. – Івано-Франківськ., 2017.  – С. 3-20.

209.      Хороб С. І. Поетика конфлікту у прозі Василя Стефаника: драматизація новели чи епізація драми? // Василь Стефаник: наближення. – Івано-Франківськ-Варшава, 2017. – С. 283-306.

210.      Хороб С. І. Українська поетична драма кінця ХІХ – початку ХХ століття: ліричність і театральність // Залишився у пам’яті: Зб., присвячений пам’яті Р. Я. Пилипчука. – К., 2017. – С. 132-148.

211.      Хороб С. І. Світлана Алексієвич – Нобелівський лауреат із Івано-Франківська. Збірник матеріалів, присвячений життю і творчості сучасної білоруської письменниці (упорядкув.). – Івано-Франківськ, 2017. – 126 с.

212.      Хороб С. І. «Украдене щастя» Івана Франка в контексті модерних шукань у драматургії // «І все життя – подвижництво у рідному слові». Статті, дослідження, спогади про професора любов Кіліченко.  – Івано-Франківськ, 2017. – С. 127-138.

213.      Хороб С. І. Палітра обрію (творчість Михайла Фіголя) // Науковий збірник «Мистецтво Прикарпаття в соціокультурному просторі України (на пошанування 90-ї річниці від дня народження Михайла Фіголя). – Івано-Франківськ, 2017. – С. 298-303.

214.      Хороб С. І. Український і польський драматургічно-сценічний модернізм зламу ХІХ – ХХ століть в інтерпретації Івана Франка // Київські полоністичні студії. Т. ХХІХ. – Київ, 2017. – С.503-527.

215.      Хороб С. І. Поетика драматургії Григора Лужницького //Григор Лужницький. Чорний сніг. Замок янгола смерти. 12 листів отця Андрея Шептицького до матері. – Івано-Франківськ, 2017. – С. 346-353.

216.      Хороб С. І. «Русалка Дністрова» й історико-культурницькі змагання галицького українства у першій половині ХІХ століття // Матеріяли Всеукраїнської науково-практичної конференції «Русалка Дністрова» – перша книга українською мовою в Галичині: загальнонаціональний та європейський контекст. (З нагоди 180-річчя виходу у світ)»(м. Івано-Франківськ, 27 вересня 2017 р.) /Науковий редактор В. Качкан. – Івано-Франківськ, 2017.

217.      Хороб С. І. Українське «поетичне кіно»6 екранна трансформація повісті М. Коцюбинського «Тіні забутих предків» / С.І. Хороб // Прикарпатський вісник НТШ. Слово. – 2017. -№3(39). – С. 228-239.

218.      Державин В.М. Літературознавство. Критика. Публіцистика. Вибрані статті, дослідження, критичні відгуки та публіцистичні виступи з історії української та зарубіжної літератури, письменства і журналістики української діаспори / Упоряд. Степан Хороб. – Івано-Франківськ: Місто НВ, 2017. – 336 с.

219.      Хороб С. І. Переклад прози Світлани Алексієвич // Перевал. 1-2, 2017. – С. 163-179.

220.      Василь Стефаник: наближення/ за ред.. Степана Хороба.- Івано-Франківськ-Варшава, 2017. – 512 с.

221.      Хороб С. І. Дослідницькі маркери наукового мислення Володимира Державина / С. І. Хороб// Прикарпатський вісник НТШ. Слово. – 2017. – №3 (39). – С. 94-106.

222.      Khorob S. Volodymyr Derzavyn and artistic Ukrainian movement // Journal of Vasyl Stefanyk Precaroathian National University. – Volume/ Number 2.,2017. S. 63-69.

223.      Horob S. Eshatoloski nacin umjetnickag razmisljanja u novevelistici Vasylja Stefanyka // Prikarpatska Galicija. Zagreb, 2017. S.214-221.

224.      Horob S. Umjetnicka paleta proze Vasylja Stefanyka:Kategorija dramatichnaga i tragicnaga // Prikarpatska Galicija. Zagreb, 2017. S.222-229.

225.      Хороб С. І. Переклад нобелівської лекції Світлани Алексієвич // Перевал. – №3-4.- 2017. – С. 27-31.

226.      Хороб С. І. Франкова концепція драми в світлі європейських теорій. Вісник Ужгородського університету. Вип. 6., 2018, С. 358-364.

227.      Хороб С. І. Сторінки історії української драматургії кінця ХІХ – початку ХХ століття. Івано-Франківськ: Місто НВ, 2018, 268 с.

228.      Хороб С. І. Слово про «Слово». Прикарпатський вісник НТШ: Слово / Бібліографічний покажчик. Івано-Франківськ, 2018. с. 5-6.

229.      Хороб С. І. Видання, що розкриває багатовимірність НТШ. Прикарпатський вісник НТШ: Слово, №3 (47), 2018. С. 288-296.

230.      Хороб С. І. Наталія Кобринська: «Верховинна естетика». Наталія Кобринська. Вибрані твори. – Івано-Франківськ, 2018. С. 3-10.

231.      Хороб С. І. Мої учителі: погляд з відстані часу. Прикарпатський вісник НТШ: Слово.-  №3(47), 2018. С. 462-473.

232.      Хороб С. І. До 70-річчя Світлани Алексієвич //Перевал, 2018, №3-4. С. 123-148.

233.      Хороб С. І. Майстерність драматурга Володимира Бутромеєва «Крик на хуторі» / Перевал, 2018, №3-4, С. 47-98.

234.      Хороб С. І. Творчість Володимира Державина періоду МУРу // Формування національних основоположних підстав сучасного українського народознавства та літературознавства: Зб. наукових статей. Вип. 1, Київ, вид-во ТОВ «Українська літературна газета», 2018, С. 275-289.

235.      Хороб С. І. Леонід Білецький – історик літератури. STUDIA polsko-ukrainskie. Warszawa, 2018, 5. S. 129-141.

 

 

 

 

Вступ до літертаурознавства

Методологія та організація наукових досліджень

Теорія драми

Courses Taught

An Introduction to Literary Studies

Methodology and Organisation of Scientific Research

The Theory of Drama