Вибіркові дисципліни 2019-2020 н.р.

КАТАЛОГ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН

 

ОР Магістр

014 Середня освіта 014.01 Українська мова і література

 

Найменування навчальних

дисциплін

Компетентності, якими повинен оволодіти здобувач  

Програмні результати навчання

I семестр
 

 

 

 

Методика викладання

української літератури у вищих навчальних закладах

–     організувати позитивну креативну атмосферу навчання і засвоєння знань.

–     сформувати уміння структурувати зміст навчального матеріалу; використовувати сучасні інтерактивні методи та форми навчання студентів;

–     усвідомлювати необхідність специфіки застосування новітніх освітніх технологій у вищій школі;

–     розуміти психологічні особистісні якості викладача ВШ, професійні вимоги до нього;

–     аналізувати та впроваджувати у власну діяльність теоретично обґрунтовані положення найсучаснішого педагогічного досвіду; планувати структуру, зміст, процес організації лекції, практичного, семінарського та практичного занять;

–     укладати лекційні тексти за передбачуваною схемою, планом; творчо проводити практичні та лекційні заняття;

–     застосовувати сучасні освітні технології;

–     здійснювати саморозвиток, самоосвіту, самовиховання, самоорганізацію, творчу здатність працювати індивідуально, у парах та «малих» і «великих» групах, застосовувати елементи так званої Оксфордської дискусії, вибирати зручний для індивідуально однієї особистості та колективу студентів формат спілкування, застосовувати навички логічного та критичного мислення.

 

У результаті вивчення курсу «Методика викладання української літератури у вищих навчальних закладах» ви (студенти) зможете набути

ЗНАНЬ І РОЗУМІННЯ

–        у чому полягає суть методики літератури у вищій школі;

–        особливості літературного процесу українського красного письменства;

–        що таке сюжетно-композиційні особливості художніх текстів;

–        що таке методичний інструментарій найбільш поширених сучасних літературознавчих методологій (психоаналіз, структуралізм, постструктуралізм, інтертекстуальность, герменевтика, компаративістика, архетип на критика);

–        основні нині існуючі літературознавчі методології та доречність і ефективність їх застосування в практиці вищої школи.

ВМІНЬ І НАВИЧОК

–        використовувати теоретичні знання з методики на практиці:

–        володіти інструментарієм методики викладання літератури у вищій школі;

–        успішно використовувати сучасні інтерактивні технології;

–        проявляти творчу ініціативу, креативність;

–        з метою успішної реалізації методів проектів складати слайдові композиції для проектування на мультимедійній дошці.

 

III семестр
 

 

Сучасний літературний процес на Прикарпатті

–     вміння проаналізувати основні художні напрями та течії української літератури  та зв’язок її з європейським літературним процесом;

–     здатність систематизувати й поглибити знання про літературний процес Прикарпаття як складне багатогранне явище в контексті світової та національної літератури;

–     вміння аналізувати твори сучасних письменників Прикарпаття у зв’язку із соціально-історичними умовами;

–     навички простежувати єдність біографії письменника і його світогляду, їх художню реалізацію у творах;

–     простежити вплив української літератури Прикарпаття на духовний розвиток усього українського суспільства

Студенти будуть знати:

–          основні риси ;сучасного літературного процесу Прикарпаття

–          базові поняття, що використовуються при вивченні навчальної дисципліни;

–          творчий шлях прикарпатських письменників, їх внесок у розвиток української літератури;

–          основні художні методи,  напрями письменників Прикарпаття;

–          основні принципи аналізу художнього тексту.

 

 

ОР Бакалавр

014 Середня освіта 014.01 Українська мова і література

 

Предмети

 

Кількість кредитів

Загальна кількість годин Аудиторні години Форма контролю Кафедра
лекції практ.    
І семестр
Блок 1.(на вибір 1 дисципліна)
Історія української фольклористики 3 90 12 18 залік Української літератури
Безпека життєдіяльності та цивільний захист 3 90 12 18 залік Безпеки життєдіяльності
ІІ семестр
Іноземна мова 6 180 60 залік Іноземних  мов
Англійська мова
Німецька мова            
Французька мова            
Літературне краєзнавство 3 90 12 18 залік Української літератури
Орфографічний практикум української мови 3 90 12 18 залік Української мови
IV семестр
Основи наукових досліджень (вибір кафедри) 3 90 12 18 залік Української мови; Української літератури
Українська діалектологія 3 90 12 18 залік Української мови
Курсова робота з української мови 3 90 залік Української мови
Актуальні проблеми топоніміки Прикарпаття 3 90 12 18 залік Української мови
V семестр
Психологія художньої творчості 3 90 12 18 залік Української літератури
Психологічні характеристики літературного таланту 3 90 12 18 залік Української літератури
Головні сили творчого синтезу 3 90 12 18 залік Української літератури
Теоретичні проблеми дериватології 3 90 12 18 залік Української мови
Основоцентрична дериватологія: проблеми і перспективи 3 90 12 18 залік Української мови
Когнітивні аспекти словотвору 3 90 12 18 залік Української мови
семестр
Сучасний український літературний процес на Прикарпатті 3 90 12 18 залік української літератури
Політологія 3 90 14 16 залік Політології
Правознавство 3 90 14 16 залік Теорії та історії держави і права
Сучасні інформаційні технології 3 90 14 16 залік Педагогіки початкової освіти
Польська мова 6 180 24 36 екзамен слов΄янських мов
Основи педагогічної майстерності 3 90 12 18 залік Педагогіки імені Богдана Ступарика
Вікова і педагогічна психологія: на допомогу вчителеві 3 90 12 18 залік Загальної й клінічної спихології
VІІ семестр
Курсова робота з української літератури 3 90 залік української літератури
Словникова робота на уроках української мови 3 90 12 18 залік Української мови
Шкільне бібліотекознавство 3 90 12 18 залік Української мови
Етикет і культура педагогічного спілкування 3 90 12 18 залік Української мови
Складні випадки морфологічних явищ у шкільному курсі 3 90 12 18 залік Української мови
Елементи лінгвоаналізу художнього тексту на уроках української мови 3 90 12 18 залік Української мови
Західноукраїнська проза 30-х рр. ХХ століття в контексті шкільної програми 3 90 12 18 залік Української літератури
Актуальні проблеми новітньої літератури в школі 3 90 12 18 залік Української літератури
Вивчення творчості письменників-шістдесятників у школі 3 90 12 18 залік Української літератури
Українська драматургія та театр в контексті шкільної програми 3 90 12 18 залік Української літератури
Творча лабораторія письменника: на допомогу вчителеві 3 90 12 18 залік Української літератури
Нові твори в програмі з української літератури 3 90 12 18 залік Української літератури
VІІІ семестр
Актуальні проблеми української літератури 3 90 12 18 залік української літератури
Літературознавча концепція Івана Франка 3 90 12 18 залік української літератури
Елементи етимології на уроках української мови в загальноосвітній школі 3 90 12 18 залік Української мови
Нові правописні норми в шкільному курсі української мови 3 90 12 18 залік Української мови
Місцеві діалекти і літературна мова: методичні засади вивчення в школі 3 90 12 18 залік Української мови
Іменні і дієслівні морфологічні категорії в українській мові у науковій граматиці та шкільному курсі морфології 3 90 12 18 залік Української мови
Основи комунікативної лінгвістики 3 90 12 18 залік Української мови
Літературна діаспора на уроках української літератури 3 90 12 18 залік Української літератури
Синтез мистецтв в українській літературі для старшокласників 3 90 12 18 залік Української літератури
Літературно-мистецькі течії і стилі української літератури ХХ століття 3 90 12 18 залік Української літератури
Актуальні проблеми шевченкознавства: на дорогу вчителеві 3 90 12 18 залік Української літератури
Франкознавство в системі шкільної освіти 3 90 12 18 залік Української літератури
Оглядові теми на уроках літератури в старших класах 3 90 12 18 залік Української літератури