Вибіркові дисципліни 2020-2021 н.р.

КАТАЛОГ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН

 

ОР Магістр

014 Середня освіта 014.01 Українська мова і література

 

Найменування навчальних

дисциплін

Компетентності, якими повинен оволодіти здобувач  

Програмні результати навчання

Емблематичні механізми і процеси художнього пізнання Ø Здатність до застосування знань у процесі професійної діяльності у закладах освіти різних рівнів акредитації.. Здатність до проведення досліджень, розроблення проєктів та генерування нових ідей у галузі освіти.

Ø Здатність до пошуку, оволодіння сучасними знаннями та інформаційними технологіями.

Ø Здатність до абстрактного мислення, аналізу і синтезу, вироблення власної дослідницької стратегії і її реалізації в професійній діяльності.

Ø Здатність реалізовувати зв’язки освітньої теорії та практики викладання української мови і літератури в освітніх закладах різних рівнів акредитації.

Ø Уміння застосовувати теоретичні та практичні знання з мовознавчих, літературознавчих, психолого-педагогічних дисциплін, використовувати сучасні методики і технології навчання в закладах освіти.

Ø Здатність проводити фахово орієнтовані наукові дослідження, брати участь у різних формах наукової комунікації.

Ø Володіння мовознавчими і літературознавчими термінами та поняттями, застосування їх у процесі аналізу й інтерпретації текстів різних стилів.

Ø Здатність до усвідомлення національно-світоглядного, художньо-виховного, творчо-розвивального потенціалу мови та словесного мистецтва, уміння враховувати національні, етнічні, регіональні особливості в процесі навчання, формувати національно свідому особистість.

Ø Здатність дотримуватись принципів академічної доброчесності.

Ø Усвідомлювати специфіку предметної області та розуміти особливості професійної діяльності, взаємозв’язки філологічної науки з іншими галузями науки і практики.

Ø Розуміти основні функцій та завдання педагогіки і психології, володіти методами та формами викладання української мови і літератури у закладах освіти різних рівнів акредитації. Здійснювати лінгвістичний та літературознавчий аналіз текстів різних стилів і жанрів, інтерпретувати мовно-літературні процеси. Уміти організовувати та проводити науково-педагогічні дослідження, узагальнювати емпіричні дані, робити умовиводи та формулювати висновки, представляти результати у письмовій та усній формах.

Ø Застосовувати сучасні інноваційні технології для успішного й ефективного здійснення професійної діяльності та забезпечення якості наукових досліджень.

Ø Володіти критичним мисленням, творчо використовувати різні теорії і досвід (вітчизняний та закордонний) у процесі вирішення професійних і соціальних завдань.

Природа художнього мислення представників «покутської трійці» Ø Здатність до застосування знань у процесі професійної діяльності в закладах освіти різних рівнів акредитації.. Здатність до пошуку, оволодіння сучасними знаннями та інформаційними технологіями.

Ø Здатність дотримуватись норм культури спілкування державною українською мовою та іноземною мовою.. Здатність планувати свій час, працювати автономно і самостійно.

Ø Здатність реалізовувати зв’язки освітньої теорії та практики викладання української мови і літератури в освітніх закладах різних рівнів акредитації.

Ø Уміння застосовувати теоретичні та практичні знання з мовознавчих, літературознавчих, психолого-педагогічних дисциплін, використовувати сучасні методики і технології навчання в закладах освіти.

Ø Здатність розуміти тенденції в науці та освіті; готовність до впровадження та обміну передовим досвідом, критичного аналізу власних педагогічних напрацювань.

Ø Володіння мовознавчими і літературознавчими термінами та поняттями, застосування їх у процесі аналізу й інтерпретації текстів різних стилів.

Ø Здатність до усвідомлення національно-світоглядного, художньо-виховного, творчо-розвивального потенціалу мови та словесного мистецтва, уміння враховувати національні, етнічні, регіональні особливості в процесі навчання, формувати національно свідому особистість.

Ø Здатність дотримуватись принципів академічної доброчесності

Ø Використовувати українську мову як державну в усіх сферах суспільного життя, зокрема в професійному спілкуванні. Усвідомлювати специфіку предметної області та розуміти особливості професійної діяльності, взаємозв’язки філологічної науки з іншими галузями науки і практики.

Ø Здійснювати лінгвістичний та літературознавчий аналіз текстів різних стилів і жанрів, інтерпретувати мовно-літературні процеси. Застосовувати сучасні інноваційні технології для успішного й ефективного здійснення професійної діяльності та забезпечення якості наукових досліджень.

Ø Володіти мовленнєвою компетентністю з української та іноземної мов задля ефективної міжкультурної комунікації і підвищення професійного рівня.

Ø Володіти критичним мисленням, творчо використовувати різні теорії і досвід (вітчизняний та закордонний) у процесі вирішення професійних і соціальних завдань.

Ø Володіти здатністю до самостійного та автономного навчання впродовж життя за індивідуальною траєкторією розвитку. Дотримуватися правил академічної доброчесності.

Інтермедіальність як прояв міжмистецької поліфонії в художній літературі Ø Здатність застосовувати знання у процесі професійної діяльності у закладах освіти різних рівнів акредитації. Здатність проведення досліджень, розробки проєктів та генерування нових ідей в галузі освіти.

Ø Здатність до абстрактного мислення, аналізу і синтезу, вироблення власної дослідницької стратегії і реалізації її у професійній діяльності.

Ø Здатність до адаптації та дії в новій ситуації, вміння знаходити оптимальні рішення, проявляти креативність та лідерство, працювати в команді.

Ø Вміння взаємодіяти в педколективі, налагоджувати міжособистісну комунікацію з учасниками навчально-виховного процесу.

Ø Здатність поважати погляди представників інших культур, цінувати різноманіття та мультикультуральність, дотримуватися гендерної рівності, зважати на права людей з особливими потребами.

Ø Здатність планувати свій час, працювати автономно і самостійно.

Ø Здатність виявляти потенційні зв’язки освітньої теорії, освітньої політики та практик української мови і літератури в освітніх закладах різних рівнів акредитації.

Ø Уміння застосовувати теоретичні та практичні знання з мовознавчих, літературозначих, психолого-педагогічних дисциплін, використовувати сучасні методики і технології навчання у закладах освіти.

Ø Уміння враховувати індивідуальні особливості здобувачів освіти, організовувати комунікацію, забезпечувати рівноправну, доброзичливу атмосферу, що сприяє навчанню, незалежно від соціально-культурних, економічних, гендерних особливостей учасників освітнього процесу.

Ø Здатність розуміти тенденції в науці та освіті; готовність до впровадження та обміну передовим досвідом та критичного аналізу власних педагогічних напрацювань.

Ø Здатність керувати освітніми та гуманітарними проєктами в закладах освіти різних рівнів акредитації, в мистецько-культурних центрах, спілках, фундаціях гуманітарного спрямування, в апараті органів державної влади і місцевого самоврядування.

Ø Здатність проводити фахово орієнтовані наукові дослідження, брати участь у різних формах наукової комунікації.

Ø Здатність до усвідомлення національно-світоглядного, художньо-виховного, творчо-розвивального потенціалу мови та словесного мистецтва, уміння враховувати національні, етнічні, регіональні особливості в процесі навчання, формувати національно-свідому особистість.

Ø Здатність дотримуватись принципів академічної доброчесності.

Ø Використовувати українську мову як державну в усіх сферах суспільного життя, зокрема у професійному спілкуванні. Усвідомлювати специфіку предметної області та розуміти особливості професійної діяльності, взаємозв’язки філологічної науки з іншими галузями науки і практики.

Ø Володіти методами та формами викладання української мови та літератури у вищій школі; розуміти основні функцій та завдання педагогіки і психології вищої школи.

Ø Здійснювати лінгвістичний та літературознавчий аналіз текстів різних стилів і жанрів, інтерпретувати мовно-літературні процеси. Уміти організовувати та проводити науково-педагогічні дослідження, представляти їх результати у письмовій та усній формах, представляти результати досліджень у публікаціях, кваліфікаційних роботах, узагальнювати емпіричні дані, робити умовиводи та формулювати висновки.

Ø Застосовувати сучасні та інноваційні технології для успішного й ефективного здійснення професійної діяльності та забезпечення якості наукового дослідження.

Ø Розробляти програми, проєкти, плани навчальної, виховної, освітньої діяльності, впроваджувати їх.

Ø Вирішувати морально-етичні проблеми у професійній діяльності, формувати комунікаційну стратегію з колегами, соціальними партнерами, студентами, учнями та їхніми батьками.

Ø Володіти критичним мисленням, творчо використовувати різні теорії і досвід (вітчизняний і закордонний) у процесі вирішення соціальних і професійних завдань.

Ø Здатність до самостійного та автономного навчання упродовж життя на основі власної траєкторії розвитку

Ø Дотримуватися правил академічної доброчесності.

Методологічні концепції Івана Франка Ø Здатність застосовувати знання у процесі професійної діяльності у закладах освіти різних рівнів акредитації.. Здатність проведення досліджень, розробки проєктів та генерування нових ідей в галузі освіти.

Ø Здатність до абстрактного мислення, аналізу і синтезу, вироблення власної дослідницької стратегії і реалізації її у професійній діяльності.

Ø Здатність до адаптації та дії в новій ситуації, вміння знаходити оптимальні рішення, проявляти креативність та лідерство, працювати в команді.

Ø Вміння взаємодіяти в педколективі, налагоджувати міжособистісну комунікацію з учасниками навчальновиховного процесу.

Ø Здатність поважати погляди представників інших культур, цінувати різноманіття та мультикультуральність, дотримуватися гендерної рівності, зважати на права людей з особливими потребами.

Ø Здатність планувати свій час, працювати автономно і самостійно

Ø Здатність виявляти потенційні зв’язки освітньої теорії, освітньої політики та практик української мови і літератури в освітніх закладах різних рівнів акредитації.

Ø Уміння застосовувати теоретичні та практичні знання з мовознавчихлітературозначих, психологопедагогічних дисциплін, використовувати сучасні методики і технології навчання у закладах освіти.

Ø Уміння враховувати індивідуальні особливості здобувачів освіти, організовувати комунікацію, забезпечувати рівноправну, доброзичливу атмосферу, що сприяє навчанню, незалежно від соціальнокультурних, економічних, гендерних особливостей учасників освітнього процесу.

Ø Здатність розуміти тенденції в науці та освіті; готовність до впровадження та обміну передовим досвідом та критичного аналізу власних педагогічних напрацювань.

Ø Здатність керувати освітніми та гуманітарними проєктами в закладах освіти різних рівнів акредитації, в мистецько-культурних центрах, спілках, фундаціях гуманітарного спрямування, в апараті органів державної влади і місцевого самоврядування.

Ø Здатність проводити фахово орієнтовані наукові дослідження, брати участь у різних формах наукової комунікації.

Ø Здатність до усвідомлення національносвітоглядного, художньовиховного, творчорозвивального потенціалу мови та словесного мистецтва, уміння враховувати національні, етнічні, регіональні особливості в процесі навчання, формувати національно-свідому особистість.

Ø Здатність дотримуватись принципів академічної доброчесності.

Ø Використовувати українську мову як державну в усіх сферах суспільного життя, зокрема у професійному спілкуванні. Усвідомлювати специфіку предметної області та розуміти особливості професійної діяльності, взаємозв’язки філологічної науки з іншими галузями науки і практики.

Ø Володіти методами та формами викладання української мови та літератури у вищій школі; розуміти основні функцій та завдання педагогіки і психології вищої школи.

Ø Здійснювати лінгвістичний та літературознавчий аналіз текстів різних стилів і жанрів, інтерпретувати мовнолітературні процеси.

Ø Уміти організовувати та проводити науковопедагогічні дослідження, представляти їх результати у письмовій та усній формах, представляти результати досліджень у публікаціях, кваліфікаційних роботах, узагальнювати емпіричні дані, робити умовиводи та формулювати висновки.

Ø Застосовувати сучасні та інноваційні технології для успішного й ефективного здійснення професійної діяльності та забезпечення якості наукового дослідження.

Ø Розробляти програми, проєкти, плани навчальної, виховної, освітньої діяльності, впроваджувати їх.

Ø Вирішувати морально-етичні проблеми у професійній діяльності, формувати комунікаційну стратегію з колегами, соціальними партнерами, студентами, учнями та їхніми батьками.

Ø Володіти критичним мисленням, творчо використовувати різні теорії і досвід (вітчизняний і закордонний) у процесі вирішення соціальних і професійних завдань.

Ø Здатність до самостійного та автономного навчання упродовж життя на основі власної траєкторії розвитку

Ø  Дотримуватися правил академічної доброчесності.

Методика аналізу поетичного тексту Ø Здатність застосовувати знання у процесі професійної діяльності у закладах освіти різних рівнів акредитації. Здатність проведення досліджень, розробки проєктів та генерування нових ідей в галузі освіти.

Ø Здатність до пошуку, оволодіння сучасними знаннями та інформаційними технологіями.

Ø Здатність до абстрактного мислення, аналізу і синтезу, вироблення власної дослідницької стратегії і реалізації її у професійній діяльності.

Ø Здатність вільно і грамотно усно та письмово спілкуватися державноюукраїнською мовою та володіти іноземною мовою. Здатність поважати погляди представників інших культур, цінувати різноманіття та мультикультуральність, дотримуватися гендерної рівності, зважати на права людей з особливими потребами.

Ø Здатність планувати свій час, працювати автономно і самостійно.

Ø Уміння застосовувати теоретичні та практичні знання з мовознавчих, літературозначих, психолого-педагогічних дисциплін, використовувати сучасні методики і технології навчання у закладах освіти.

Ø Здатність керувати освітніми та гуманітарними проєктами в закладах освіти різних рівнів акредитації, в мистецько-культурних центрах, спілках, фундаціях гуманітарного спрямування, в апараті органів державної влади і місцевого самоврядування.

Ø Здатність проводити фахово орієнтовані наукові дослідження, брати участь у різних формах наукової комунікації.

Ø Уміння планувати, організовувати і координувати діяльність багатопрофільного колективу фахівців у галузі освіти. Здатність здійснювати об’єктивний контроль і оцінювання рівня навчальних досягнень студентів та учнів з української мови та літератури; аналізувати особливості сприйняття та засвоєння ними навчальної інформації з метою корекції й оптимізації навчально-виховного процесу.

Ø Здатність до усвідомлення національно-світоглядного, художньо-виховного, творчо-розвивального потенціалу мови та словесного мистецтва, уміння враховувати національні, етнічні, регіональні особливості в процесі навчання, формувати національносвідому особистість, здатну на власну національну самоідентифікацію.

Ø Здатність дотримуватись принципів академічної доброчесності.

Ø Використовувати українську мову як державну в усіх сферах суспільного життя, зокрема у професійному спілкуванні. Усвідомлювати специфіку предметної області та розуміти особливості професійної діяльності, взаємозв’язки філологічної науки з іншими галузями науки і практики.

Ø Володіти методами та формами викладання української мови та літератури у навчальних закладах різного рівня акредитації та вищій школі; розуміти основні функцій та завдання педагогіки і психології вищої школи.

Ø Здійснювати лінгвістичний та літературознавчий аналіз текстів різних стилів і жанрів, інтерпретувати мовно-літературні процеси. Розробляти програми, проєкти, плани навчальної, виховної, освітньої діяльності, впроваджувати їх.

Ø Вирішувати морально-етичні проблеми у професійній діяльності, формувати комунікаційну стратегію з колегами, соціальними партнерами, студентами, учнями та їхніми батьками.

Ø Володіти комунікативною мовленнєвою компетентністю з української та іноземної мови задля ефективної міжкультурної комунікації та підвищення професійного рівня.

Ø Володіти критичним мисленням, творчо використовувати різні теорії і досвід (вітчизняний і закордонний) у процесі вирішення соціальних і професійних завдань.

Ø Уміти організовувати навчальний процес у ЗВО, ЗНЗ, керувати навчальнопізнавальною діяльністю студентів і учнів, берегти фізичне та психо-емоційне здоров’я учасників освітнього процесу. Володіти здатність до самостійного та автономного навчання упродовж життя на основі власної траєкторії розвитку. Дотримуватися правил академічної доброчесності

Основні тенденції розвитку українського історичного роману Ø Здатність до застосування знань у процесі професійної діяльності у закладах освіти різних рівнів акредитації. Здатність до пошуку, оволодіння сучасними знаннями та інформаційними технологіями.

Ø Здатність до абстрактного мислення, аналізу і синтезу, вироблення власної дослідницької стратегії і її реалізації в професійній діяльності.

Ø Здатність планувати свій час, працювати автономно і самостійно.

Ø Здатність розуміти тенденції в науці та освіті; готовність до впровадження та обміну передовим досвідом, критичного аналізу власних педагогічних напрацювань.

Ø Здатність проводити фахово орієнтовані наукові дослідження, брати участь у різних формах наукової комунікації.

Ø Володіння мовознавчими і літературознавчими термінами та поняттями, застосування їх у процесі аналізу й інтерпретації текстів різних стилів.

Ø Здатність до усвідомлення національно-світоглядного, художньо-виховного, творчорозвивального потенціалу мови та словесного мистецтва, уміння враховувати національні, етнічні, регіональні особливості в процесі навчання, формувати національно свідому особистість.

Ø Здатність дотримуватись принципів академічної доброчесності.

Ø Використовувати українську мову як державну в усіх сферах суспільного життя, зокрема в професійному спілкуванні.

Ø Усвідомлювати специфіку предметної області та розуміти особливості професійної діяльності, взаємозв’язки філологічної науки з іншими галузями науки і практики.

Ø Уміти організовувати та проводити науково-педагогічні дослідження, узагальнювати емпіричні дані, робити умовиводи та формулювати висновки, представляти результати у письмовій та усній формах.

Ø Володіти критичним мисленням, творчо використовувати різні теорії і досвід (вітчизняний та закордонний) у процесі вирішення професійних і соціальних завдань.

Ø Володіти здатністю до самостійного та автономного навчання впродовж життя за індивідуальною траєкторією розвитку Дотримуватися правил академічної доброчесності

«Станіславський феномен» у сучасному літературному процесі Ø Здатність до застосування знань у процесі професійної діяльності у закладах освіти різних рівнів акредитації.

Ø Здатність до пошуку, оволодіння сучасними знаннями та інформаційними технологіями.

Ø Здатність до абстрактного мислення, аналізу і синтезу, вироблення власної дослідницької стратегії і її реалізації в професійній діяльності.

Ø Здатність до адаптації та дій у новій ситуації, вміння знаходити оптимальні рішення, проявляти креативність та лідерство, працювати в команді.

Ø Здатність поважати погляди представників інших культур, цінувати різноманіття та мультикультуральність, дотримуватися гендерної рівності, зважати на права людей з особливими потребами.

Ø Здатність планувати свій час, працювати автономно і самостійно.

Ø Уміння враховувати індивідуальні особливості здобувачів освіти, організовувати комунікацію, забезпечувати рівноправну, доброзичливу атмосферу, що сприяє навчанню, незалежно від соціально-культурних, економічних, гендерних особливостей учасників освітнього процесу.

Ø Здатність розуміти тенденції в науці та освіті; готовність до впровадження та обміну передовим досвідом, критичного аналізу власних педагогічних напрацювань.

Ø Здатність до усвідомлення національносвітоглядного, художньовиховного, творчорозвивального потенціалу мови та словесного мистецтва, уміння враховувати національні, етнічні, регіональні особливості в процесі навчання, формувати національно свідому особистість.

 

Ø використовувати українську мову як державну в усіх сферах суспільного життя, зокрема в професійному спілкуванні;

Ø володіти методами та формами викладання української мови та літератури у вищій школі; розуміти основні функцій та завдання педагогіки і психології вищої школи;

Ø застосовувати сучасні інноваційні технології для успішного й ефективного здійснення професійної діяльності та забезпечення якості наукових досліджень;

Ø забезпечувати рівноправність (расову, гендерну, релігійну, політичну тощо), враховувати індивідуальні особливості учасників освітнього процесу;

Ø володіти здатністю до самостійного та автономного навчання впродовж життя за індивідуальною траєкторією розвитку;

Ø  дотримуватися правил академічної доброчесності.

Тенденції розвитку української літератури ХХІ ст. Ø Здатність до застосування знань у процесі професійної діяльності у закладах освіти різних рівнів акредитації.

Ø Здатність до пошуку, оволодіння сучасними знаннями та інформаційними технологіями.

Ø Здатність до абстрактного мислення, аналізу і синтезу, вироблення власної дослідницької стратегії і її реалізації в професійній діяльності.

Ø Здатність до адаптації та дій у новій ситуації, вміння знаходити оптимальні рішення, проявляти креативність та лідерство, працювати в команді.

Ø Здатність поважати погляди представників інших культур, цінувати різноманіття та мультикультуральність, дотримуватися гендерної рівності, зважати на права людей з особливими потребами.

Ø Здатність планувати свій час, працювати автономно і самостійно.

Ø Уміння враховувати індивідуальні особливості здобувачів освіти, організовувати комунікацію, забезпечувати рівноправну, доброзичливу атмосферу, що сприяє навчанню, незалежно від соціально-культурних, економічних, гендерних особливостей учасників освітнього процесу.

Ø Здатність розуміти тенденції в науці та освіті; готовність до впровадження та обміну передовим досвідом, критичного аналізу власних педагогічних напрацювань.

Ø Здатність до усвідомлення національносвітоглядного, художньовиховного, творчорозвивального потенціалу мови та словесного мистецтва, уміння враховувати національні, етнічні, регіональні особливості в процесі навчання, формувати національно свідому особистість.

Ø Здатність дотримуватись принципів академічної доброчесності

Ø Застосовувати сучасні та інноваційні технології для успішного й ефективного здійснення професійної діяльності та забезпечення якості наукового дослідження

Ø Забезпечувати рівноправність (расову, гендерну, релігійну, політичну тощо), враховувати індивідуальні особливості учасників освітнього процесу.

Ø Здатність до самостійного таавтономного навчання упродовж життя на основі власної траєкторії розвитку

Ø Дотримуватися правил академічної доброчесності.

 

 

 

 

Західноукраїнська драматургія і театр

Ø Здатність до застосування знань у процесі професійної діяльності у закладах освіти різних рівнів акредитації.

Ø Здатність до пошуку, оволодіння сучасними знаннями та інформаційними технологіями.

Ø Здатність до абстрактного мислення,

Ø аналізу і синтезу, вироблення власної дослідницької стратегії і її реалізації в професійній діяльності.

Ø Здатність до адаптації та дій у новій ситуації, вміння знаходити оптимальні рішення, проявляти креативність та лідерство, працювати в команді.

Ø Здатність поважати погляди представників інших культур, цінувати різноманіття та мультикультуральність, дотримуватися гендерної рівності, зважати на права людей з особливими потребами.

Ø Здатність планувати свій час, працювати автономно і самостійно.

Ø Здатність реалізовувати зв’язки освітньої теорії та практики викладання української мови і літератури в освітніх закладах різних рівнів акредитації.

Ø Уміння застосовувати теоретичні та практичні знання з мовознавчих, літературознавчих, психолого-педагогічних дисциплін, використовувати сучасні методики і технології навчання в закладах освіти.

Ø Здатність проводити фахово орієнтовані наукові дослідження, брати участь у різних формах наукової комунікації.

Ø Володіння мовознавчими і літературознавчими термінами та поняттями, застосування їх у процесі аналізу й інтерпретації текстів різних стилів.

У результаті вивчення курсу «Західноукраїнська драматургія і театр» ви (студенти) зможете:

Ø використовувати українську мову як державну в усіх сферах суспільного життя, зокрема в професійному спілкуванні;

Ø усвідомлювати специфіку предметної області та розуміти особливості професійної діяльності, взаємозв’язки філологічної науки з іншими галузями науки і практики;

Ø застосовувати сучасні інноваційні технології для успішного й ефективного здійснення професійної діяльності та забезпечення якості наукових досліджень;

Ø володіти критичним мисленням, творчо використовувати різні теорії і досвід (вітчизняний та закордонний) у процесі вирішення професійних і соціальних завдань;

Ø володіти здатністю до самостійного та автономного навчання впродовж життя за індивідуальною траєкторією розвитку; – дотримуватися правил академічної доброчесності.

КАТАЛОГ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН

ОР Бакалавр

014 Середня освіта 014.01 Українська мова і література

 

Предмети

 

Кількість кредитів

Загальна кількість годин Аудиторні години Форма контролю Кафедра
лекції практ.    
І семестр
Блок 1.(на вибір 1 дисципліна)
Історія української фольклористики 3 90 12 18 залік Української літератури
Безпека життєдіяльності та цивільний захист 3 90 12 18 залік Безпеки життєдіяльності
ІІ семестр
Іноземна мова 6 180 60 залік Іноземних  мов
Англійська мова
Німецька мова            
Французька мова            
Літературне краєзнавство 3 90 12 18 залік Української літератури
Орфографічний практикум української мови 3 90 12 18 залік Української мови
IV семестр
Основи наукових досліджень (вибір кафедри) 3 90 12 18 залік Української мови; Української літератури
Українська діалектологія 3 90 12 18 залік Української мови
Курсова робота з української мови 3 90 залік Української мови
Актуальні проблеми топоніміки Прикарпаття 3 90 12 18 залік Української мови
V семестр
Психологія художньої творчості 3 90 12 18 залік Української літератури
Психологічні характеристики літературного таланту 3 90 12 18 залік Української літератури
Головні сили творчого синтезу 3 90 12 18 залік Української літератури
Теоретичні проблеми дериватології 3 90 12 18 залік Української мови
Основоцентрична дериватологія: проблеми і перспективи 3 90 12 18 залік Української мови
Когнітивні аспекти словотвору 3 90 12 18 залік Української мови
семестр
Сучасний український літературний процес на Прикарпатті 3 90 12 18 залік української літератури
Політологія 3 90 14 16 залік Політології
Правознавство 3 90 14 16 залік Теорії та історії держави і права
Сучасні інформаційні технології 3 90 14 16 залік Педагогіки початкової освіти
Польська мова 6 180 24 36 екзамен слов΄янських мов
Основи педагогічної майстерності 3 90 12 18 залік Педагогіки імені Богдана Ступарика
Вікова і педагогічна психологія: на допомогу вчителеві 3 90 12 18 залік Загальної й клінічної спихології
VІІ семестр
Курсова робота з української літератури 3 90 залік української літератури
Словникова робота на уроках української мови 3 90 12 18 залік Української мови
Шкільне бібліотекознавство 3 90 12 18 залік Української мови
Етикет і культура педагогічного спілкування 3 90 12 18 залік Української мови
Складні випадки морфологічних явищ у шкільному курсі 3 90 12 18 залік Української мови
Елементи лінгвоаналізу художнього тексту на уроках української мови 3 90 12 18 залік Української мови
Західноукраїнська проза 30-х рр. ХХ століття в контексті шкільної програми 3 90 12 18 залік Української літератури
Актуальні проблеми новітньої літератури в школі 3 90 12 18 залік Української літератури
Вивчення творчості письменників-шістдесятників у школі 3 90 12 18 залік Української літератури
Українська драматургія та театр в контексті шкільної програми 3 90 12 18 залік Української літератури
Творча лабораторія письменника: на допомогу вчителеві 3 90 12 18 залік Української літератури
Нові твори в програмі з української літератури 3 90 12 18 залік Української літератури
VІІІ семестр
Актуальні проблеми української літератури 3 90 12 18 залік української літератури
Літературознавча концепція Івана Франка 3 90 12 18 залік української літератури
Елементи етимології на уроках української мови в загальноосвітній школі 3 90 12 18 залік Української мови
Нові правописні норми в шкільному курсі української мови 3 90 12 18 залік Української мови
Місцеві діалекти і літературна мова: методичні засади вивчення в школі 3 90 12 18 залік Української мови
Іменні і дієслівні морфологічні категорії в українській мові у науковій граматиці та шкільному курсі морфології 3 90 12 18 залік Української мови
Основи комунікативної лінгвістики 3 90 12 18 залік Української мови
Літературна діаспора на уроках української літератури 3 90 12 18 залік Української літератури
Синтез мистецтв в українській літературі для старшокласників 3 90 12 18 залік Української літератури
Літературно-мистецькі течії і стилі української літератури ХХ століття 3 90 12 18 залік Української літератури
Актуальні проблеми шевченкознавства: на дорогу вчителеві 3 90 12 18 залік Української літератури
Франкознавство в системі шкільної освіти 3 90 12 18 залік Української літератури
Оглядові теми на уроках літератури в старших класах 3 90 12 18 залік Української літератури