Голод Роман Богданович

Доктор філологічних наук, професор
декан Факультету філології

 

 

 

Наукові профілі
Google Scholar: Роман Голод
ORCID ID: 0000-0002-2394-0869

Персональна інформаціяОсновні публікаціїНавчальні дисципліниКонтактиCV

Ще під час навчання в університеті зацікавився франкознавчою науковою тематикою, захистив дипломну роботу на тему Іван Франко: між романтизмом і натуралізмом”. З 1994 по 1997 рр. вчився в аспірантурі при кафедрі української літератури імені Михайла Возняка Львівського державного університету імені Івана Франка. 1997 року успішно захистив дисертацію на тему Поетика натуралізму у творчості  Івана Франка” (науковий керівник – канд. філол. наук, доцент Бондар Л.П.) та отримав диплом кандидата філологічних наук.

З 2002 по 2005 рр. навчався в докторантурі при кафедрі української літератури імені Михайла Возняка Львівського національного університету імені Івана Франка. 2006 року захистив докторську дисертацію на тему Іван Франко та літературні напрями кінця XIX – початку XX століття” (науковий консультант – доктор філол. наук, професор Денисюк І. О.). 2011 р. отримав атестат професора кафедри української літератури.

Трудову діяльність розпочав ще 1986 року (відразу після закінчення школи). З того часу у різні періоди працював в Івано-Франківському державному медичному університеті (спо­чатку викладачем і доцентом кафедри українознавства, а потім завідувачем кафедри мовознавства), у Львівському національному університеті імені Івана Франка (доцентом кафедри української літератури імені Михайла Возняка та старшим науковим співробітником Інституту франкознавства), у Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника (спочатку доцентом і професором кафедри української літератури; з 2014 – директором Інституту філології; а з 2016 – деканом Факультету філології).

Наукові зацікавлення пов’язані із дослідженням історії української та зарубіжної культури, порівняльним аналізом процесів українського та світового культурогенезу, вивченням історико-теоретичних особли­востей українського та світового літературного процесу кінця XIX – початку XX століття та творчості Івана Франка зокрема.

Автор двох монографій, підручника, навчального посібника, словника, типової програми та більше ста наукових статей.


Personal information

Roman Bogdanovytch Golod, the doctor of philology, professor of the chair of Ukrainian literature, the head of Philology Faculty.

During his study at the university he became interested in the Franko studies as a scientific theme and defended the diploma thesis entitled “Ivan Franko: between romanticism and naturalism”. Starting from 1994 till 1997 studied at the postgraduate department at the Mykhailo Vozniak chair of Ukrainian literature at the Lviv National University. in 1997 he successfully defended the PhD thesis entitled “Poetics of naturalism in Ivan Franko’s creative work” (scientific supervisor – PhD L. P. Bodnar) and acquired the philological studies candidate certificate.

Since 2002 till 2005 Roman Golod studied at the doctoral department at the Mykhailo Vozniak Ukrainian literature chair at the Ivan Franko Lviv National University. In 2006 he defended the doctoral thesis entitled “Ivan Franko and literary streams of the end of XIX – beginning of the XX century” (scientific supervisor – Philology studies doctor Denysiuk I.O.). In 2011 he acquired the professor certificate at the Ukrainian literature chair.

He started his working activities in 1986 after finishing school. After that he worked at the Ivano-Frankivsk State Medical University (as a lecturer first, then – the head of the linguistics chair), in Ivan Franko Lviv National University (assistant lecturer at the Mykhailo Vozniak chair of Ukrainian literature and the Franko studies institute co-worker), Vasyl Stefanyk Precarpathian National University (Ukrainian literature chair professor, since 2014 – head of the philology institute; since 2016 – dean of the philology faculty).

Scientific interests are mostly connected with investigating the history of the Ukrainian and world culture, the comparative analysis of the Ukrainian and world cultural genesis processes, study of the historic and theoretical peculiarities of the Ukrainian and world literary processes of the end of the XIX – beginning of the XX century and the artistic work of  Ivan Franko in particular.

Roman Golod is the author of two monographs, a textbook, a study guide, a dictionary, a typical program and more than a hundred scientific articles.

МОНОГРАФІЇ  |  MONOGRAPHS

 1. Голод Р. Іван Франко та літературні напрями кінця ХІХ – початку ХХ століття. – Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2005. – 284 с.
 2. Голод Р. Натуралізм у творчості Івана Франка: до питання про особливості творчого методу Каменяра. – Івано-Франківськ, 2000 – 108 с.

НАУКОВІ СТАТТІ  |  SCIENTIFIC ARTICLES

 1. Голод Р. До проблеми натуралізму в творчій спадщині І.Франка// Літературознавство: Матеріали Ш конгресу Міжнародної асоціації україністів (Харків, 26-29 серпня 1996р.). – К., 1996. – С. 398 – 405.
 2. Голод Р. Натуралізм у структурі художнього методу Франка// Укр. літературознавство. – 1996. – Вип. 62. – С. 75 – 83.
 3. Голод Р. Натуралістичний експеримент Франка: передумови й результати// Молода нація. – К., 1996. – № 4. – С. 266 – 278.
 4. Голод Р. Іван Франко: між романтизмом і натуралізмом// Дзвін. – Львів, 1996. – № 8. – С. 139 – 141.
 5. Голод Р. Вплив М. Драгоманова на вироблення творчого методу І.Франка// Михайло Драгоманов: доба та ідеї: Матеріали Всеукраїнської наукової конференції, присвяченої 100-річчю від дня смерті письменника. – Івано-Франківськ, 1996. – С. 52 – 54.
 6. Голод Р. Драгоманов і Франко: до проблеми творчого методу Каменяра// Тенденції розвитку української літератури та літературної критики нових часів: Тези доповідей міжвузівської науково-теоретичної конференції. – Харків, 1996. – С. 15 – 16.
 7. Голод Р. Чи варто боятися натуралізму?// Перевал. – Івано-Франківськ, 1997. – № 1. – С. 136 – 140.
 8. Голод Р. Натуралістичний експеримент Франка: випадковість чи закономірність?// Іван Франко – письменник, мислитель, громадянин: Матеріали міжнародної наукової конференції. – Львів, 1998. – С. 328 – 333.
 9. Голод Р. Синтезуюча здатність як головна риса творчого методу І.Франка// Українська філологія: школи, постаті, проблеми: Збірник наукових праць Міжнародної наукової конференції, присвяченої 150-річчю від дня заснування кафедри української словесності у Львівському університеті. – Львів, 1999. – Ч. 1. – С. 156 – 162.
 10. Голод Р. Натуралізм у структурі художніх творів І.Франка// Молода нація. – Київ, 2000. – № 3. – С. 102 – 128.
 11. Голод Р. Сюрреалізм в естетичній концепції Івана Франка// “З його духа печаттю…” Збірник наукових праць на пошану професора Івана Денисюка. – Львів, 2001. – Т. 1. – С. 340 – 349.
 12. Голод Р. Експресіонізм у творчості Івана Франка// Тези доповідей п’ятнадцятої щорічної наукової франківської конференції (27 – 29 вересня 2000 року). – Львів, 2001. – С. 60 – 62.
 13. Голод Р. Натуралізм як історико-теоретична проблема// Укр. літературознавство. – 2002. – Вип. 65. – С. 48 – 57.
 14. Голод Р. Елементи натуралізму в структурі оповідної прози Івана Франка і Василя Стефаника// Шевченко. Франко. Стефаник: Матеріали Міжнародної наукової конференції. – Івано-Франківськ: Плай, 2002. – 498с. – С.214 – 224.
 15. Голод Р. Національні шляхи літературознавчої теорії// Дзвін. – Львів, 2002. – № 11 – 12. – С. 141 – 142.
 16. Голод Р. Vocativus instrumentalis// Дзвін. – Львів, 2003. – № 1. – С. 151 – 153.
 17. Голод Р. Хронотоп “домашнього огнища” в часопросторових координатах українського та світового літературного процесу. Рецензія на монографію Наталії Тодчук “Роман Івана Франка “Для домашнього огнища”: простір і час”// Іноземна філологія. – Львів, 2003. – С. 291 – 293.
 18. Голод Р. Інтер’єр у прозі І.Франка (мікропоетика опису)// Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – Львів, 2003. – Вип. 32. – С. 15 – 24.
 19. Голод Р. Феномен імпресіонізму в літературно-критичній рецепції І.Франка// Вісник Прикарпатського університету. Філологія. – Івано-Франківськ, 2003. – Вип. VІІІ. – С.46 – 52.
 20. Голод Р. “Напрям реальний з закраскою романтичною…”: до питання про особливості творчого методу Івана Франка// Вісник Житомирського педагогічного університету. – Вип. 15, 2004. – С.219 – 222.
 21. Голод Р. “Все має право доступу до штуки…”// Дзвін. – Львів, 2004. – № 5 – 6. – С. 148 – 151.
 22. Голод Р. Російський натуралізм у літературно-критичній рецепції Івана Франка// Література. Фольклор. Проблеми поетики: Зб. Наук. Праць. – К.: “Твім інтер”, 2004. – Вип. 17. – С. 54 – 58.
 23. Голод Р. Експресіонізм у творчості Івана Франка// Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – 2004. – Вип. 35. – С. 195 – 203.
 24. Голод Р. Поетика імпресіонізму в оповіданні Івана Франка “Лесишина челядь”// Українознавчі студії. – № 6 – 7. – Івано-Франківськ: Плай, 2004 – 2005. – С. 188 – 192.
 25. Голод Р. Методологія франкознавчих досліджень: погляди на проблему// Мандрівець. – Тернопіль, 2005. – № 4. – С. 54 – 56.
 26. Голод Р. Романтизм у прозі Івана Франка// Наукові записки. Серія: Літературознавство. – Тернопіль: ТНПУ, 2005. – Вип. ХVІ. – С. 3–10.
 27. Голод Р. Ще раз про методологію франкознавчих досліджень// Гуманітарна освіта в вищих навчальних закладах: Збірник наукових праць факультету лінгвістики Гуманітарного інституту Національного авіаційного університету. – Київ: ІВЦ Держкомстату України, 2005. – Вип. 10. – С. 249 – 252.
 28. Голод Р. Дискурс романтизму в поезії Івана Франка// Вісник Прикарпатського національного університету. Філологія. – Випуск ІХ – Х (2004 – 2005 рр.). – Івано-Франківськ: Плай, 2005. – С. 166 – 171.
 29. Голод Р. Елементи сюрреалізму в художній творчості Івана Франка// Мандрівець. – Тернопіль, 2005. – № 5. – С. 50 – 53.
 30. Голод Р. Митець – Каменяр? (Елементи символізму у творчості Івана Франка)// Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – Київ, 2005. – № 7 – 8. – С. 124 – 130.
 31. Голод Р. Поетика імпресіонізму в оповіданні Івана Франка “Лесишина челядь”// Питання літературознавства: Науковий збірник. – Вип. 12 (69). – Чернівці: Рута, 2005. – С. 50 – 55.
 32. Голод Р. Поетика Франкової “Дріади” у світлі теорії імпресіоністичного мистецтва// Гуманітарна освіта в вищих навчальних закладах: Збірник наукових праць факультету лінгвістики Гуманітарного інституту Національного авіаційного університету. – Київ: ІВЦ Держкомстату України, 2005. – Вип. 11. – С. 294 – 297.
 33. Голод Р. Поетика імпресіонізму в художній творчості Івана Франка// Слово і час. – Київ, 2005. – № 11. – С. 15 – 20.
 34. Голод Р. Методологія франкознавчих досліджень та творчий метод Івана Франка// Українська мова і література в школі. – Київ, 2005. – № 7. – С. 44 – 46.
 35. Голод Р. Творчість Івана Франка як дзеркало літературного процесу кінця ХІХ – початку ХХ століття// Дивослово. – Київ, 2005. – № 12. – С. 84 – 87.
 36. Голод Р. Поетика романтизму в белетристиці Івана Франка// Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. – Вип. 276-277. – Слов’янська філологія. – Чернівці: Рута, 2006. – С. 78 – 81.
 37. Голод Р. Реалізм як генетико-типологічна проблема// Укр. літературознавство. – Львів, 2006. – Вип. 67. – С. 3 – 10.
 38. Голод Р. Імпресіонізм у творчості Івана Франка// Укр. літературознавство. – Львів, 2006. – Вип. 68. – С. 84 – 91.
 39. Голод Р. “…З його духа печаттю”// Перевал. – Івано-Франківськ, 2006. – № 2-3. – С. 36 – 55.
 40. Голод Р. Magister dixit. (Рецензія-роздум про “Літературознавчі і фольклористичні праці” І. О. Денисюка (Львів, 2005)// За вільну Україну плюс. – Львів, 2006. – №43. – С. 1, 14.
 41. Голод Р. Невільник своєї правди// Дзвін. – Львів, 2006. – №2. – С. 140 – 142.
 42. Голод Р. Літературні взаємини Івана Франка та Василя Стефаника// “Покутська трійця” в загальноукраїнському літературному процесі кінця ХІХ – початку ХХ століття: Збірник наукових праць. – Івано-Франківськ, 2006. – С. 369 – 379.
 43. Голод Р. Іван Франко та польський натуралізм// Актуальні проблеми сучасної філології. Літературознавство: Збірник наукових праць. – Вип. ХVІ. – Рівне: РДГУ, 2007. – С. 209 – 211.
 44. Голод Р. Елементи експресіонізму в структурі художнього мислення Івана Франка// Вісник Прикарпатського національного університету. – Івано-Франківськ, 2007. – №13-14. – С.3 – 7.
 45. Голод Р. Вплив філософії ідеалізму на формування естетичної свідомості Івана Франка// Франкознавчі студії: Збірник наукових праць. – Т.4. – Дрогобич: Коло, 2007. – С.73 – 83.
 46. Голод Р. Елементи імпресіонізму у творчості Івана Франка// Тези доповідей ХVІІ (8-9 жовтня 2002 р.), ХVІІІ (9-10 жовтня 2003 р.), ХІХ (10-11 жовтня 2004 р.) Франківських щорічних наукових конференцій. – Львів, 2007. – С.9 – 11.
 47. Голод Р. De profandis ліричного універсуму Івана Франка// Рецептивні моделі творчості Івана Франка. Збірник наукових праць на пошану професора Романа Гром’яка з нагоди його 70-ліття./ За ред. проф. М.П.Ткачука. – Тернопіль: ТНПУ, 2007. – С. 383 – 388.
 48. Голод Р. До витоків українського аристократизму// Франкіана Богдана Лепкого./ Упорядкування Уляни Скальської. – Івано-Франківськ: Нова Зоря, 2007. – С. 4 – 9.
 49. Голод Р. Франкове оповідання “Поки рушить поїзд” у світлі теорії імпресіоністичного мистецтва// Ucrainica III. Současná ukrajinistika. Problémy jazyka, literatury a kultury. – 2. část. – Olomouc, 2008. – S. 473 – 478.
 50. Голод Р. Чорно-біла правда Срібної землі// Перевал. – Івано-Франківськ, 2008. – №3. – С. 197 – 200.
 51. Голод Р. Тихо нести свій хрест// Бондар Л. Під знаком хреста: франкознавчі студії: Зб. статей. Серія “Франкознавчі студії”. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – Вип.4. – С. 215 – 224.
 52. Голод Р. Французький натуралізм у літературно-критичній рецепції Івана Франка// “Для добра міліонів хай вічно живе”: Збірник наукових праць на пошану 150-річчя від Дня народження Івана Франка/ Відповід. редактор, упоряд. Р. Голод. – Івано-Франківськ, 2008. – С. 167 – 179.
 53. Голод Р. Позитивізм як світоглядно-філософське підґрунтя творчого методу Івана Франка// Іван Франко: дух, наука, думка, воля: Матеріали Міжнародного наукового конгресу, присвяченого 150-річчю від дня народження Івана Франка (Львів, 27 вересня – 1 жовтня 2006 р.). – Львів: Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка, 2008. – Т.1. – 1160 с. – С. 274 – 285.
 54. Голод Р. Локомотив “На крилах із гармоній”. Мікростудія Франкового оповідання “Поки рушить поїзд”// Укр. літературознавство. – Львів, 2008. – Вип. 70. – 272 с. – С. 157 – 167.
 55. Голод Р. “Дріада” Івана Франка у світлі теорії імпресіоністичного мистецтва// Прикарпатський вісник Наукового товариства ім. Шевченка. Слово. – Івано-Франківськ, 2008. – №2(2). – С. 73 – 77.
 56. Голод Р. “Раса”, “середовище” та “момент” у системі позитивістської методології мислення Івана Франка// Етнос і культура: Збірник науково-теоретичних статей. Гуманітарні науки/ Головний редактор В. І. Кононенко. – Івано-Франківськ: Видавництво “Плай” ЦІТ Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2008. – №4 – 5. – С. 45 – 50.
 57. Голод Р. Поетика символізму в літературно-критичній рецепції та художній практиці Івана Франка// Вісник Прикарпатського університету. Філологія (літературознавство). – Вип. ХVІІ – ХVІІІ. – 2008. – С. 41 – 48.
 58. Голод Р. Реалізм як генетико-типологічна проблема// Прикарпатський вісник Наукового товариства ім. Шевченка. Слово. – Івано-Франківськ, 2009. – №2(6). – С. 105 – 112.
 59. Голод Р. На літературознавчих теренах Степана Хороба// Хороб Степан Іванович: покажчик публікацій (до 60-річчя від дня народження). – Івано-Франківськ, 2009. – С. 4 – 7.
 60. Голод Р. Мікропоетика інтер’єрного опису у прозі Івана Франка// Вісник Прикарпатського університету. Філологія. – Вип. 23 – 24. – 2009 – 2010. – С.149 – 156.
 61. Голод Р. Український європеїзм Володимира Матвіїшина// Вісник Прикарпатського університету. Філологія. – Вип. 23 – 24. – 2009 – 2010. – С. 359.
 62. Голод Р. Мозаїчна картина дрогобицького ремісничого передмістя в настроєво-фрагментарному ескізі Івана Франка “У столярні”// Іван Франко і парадигми соціально-гуманітарних наук початку ХХІ століття. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції/ Ред. кол. П.Іванишин, Я.Радевич-Винницький та ін. – Дрогобич: Посвіт, 2010 – С. 24 – 34.
 63. Голод Р. Мікростудія одного Франкового “спомину” (оповідання “У столярні” у світлі теорії імпресіонізму та натуралізму)// Semper Tiro: Науковий збірник на пошану і з нагоди 70-річчя від дня народження доктора філологічних наук, професора, академіка АН ВШ, заслуженого діяча науки і техніки України Качкана Володимира Атаназійовича/ За заг. ред. Романюка М. М., доктора іст. наук, проф., члена-кореспондента НАН України. – Івано-Франківськ, 2010. – С. 68 – 78.
 64. Голод Р. Синтез імпресіонізму та натуралізму як стильова домінанта Франкового оповідання “У столярні”// Укр. літературознавство. – Львів, 2010. – Вип. 72. – С. 21 – 32.
 65. Голод Р. Світоглядно-філософське підґрунтя літературного імпресіонізму// Вісник Прикарпатського університету. Філологія. – Вип. 27 – 28. – 2010. – С. 11 – 18.
 66. Голод Р. “Світлом науки і знання”// Етнос і культура: Збірник науково-теоретичних статей. Гуманітарні науки/ Головний редактор В. І. Кононенко. – Івано-Франківськ: Видавництво “Плай” ЦІТ Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2010. – №6 – 7. – С. 185 – 187.
 67. Голод Р. Літературне Покуття// Покуття. Історико-етнографічний нарис. – Львів: Манускрипт, 2010. – С. 290-310.
 68. Голод Р. “…Ся наша теперішня доба є великою добою народин”. (Творчі взаємини Івана Франка та Василя Стефаника в дискурсі літературного експресіонізму)// Перевал. – Івано-Франківськ, 2011. – №2 – 3. – С. 41 – 47.
 69. Голод Р. Шашкевич і Франко: спадкоємність літературної традиції в дискурсі художньої системи романтизму// Прикарпатський вісник Наукового товариства ім. Шевченка. Слово. – Івано-Франківськ, 2011. – №2(14). – С. 98 – 111.
 70. Голод Р. Натуралізм// Дивослово. – Київ, 2012. – № 4. – С. 50 – 56.
 71. Голод Р. Діалектика «старого» і «нового» в літературних взаєминах Івана Франка та Василя Стефаника// Вісник Прикарпатського університету. Філологія. – Вип. 34 – 35. – 2012. – С.25 – 31.
 72. Голод Р. Поетика експресіонізму в структурі творчого методу Івана Франка// Таємниця слова: збірник наукових праць. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – С. 296 – 305.
 73. Голод Р. Штрихи до генези Франкової повісті «Boa constrictor»// Укр. літературознавство. – Львів, 2012. – Вип. 76. – С. 10 – 19.
 74. Голод Р. Дискурс романтичної традиції у спадкоємності творчих зв’язків Маркіяна Шашкевича та Івана Франка// Записки наукового товариства імені Шевченка. – Т. CCLXIII. – Праці Філологічної секції/ Наукове товариство імені Шевченка. – Львів, 2012. – С. 116 – 129.
 75. Голод Р. Проблема еволюційного розвитку естетичної свідомості Івана Франка крізь призму текстологічного аналізу його повісті «Boa constrictor»// Прикарпатський вісник Наукового товариства ім. Шевченка. Слово. – Івано-Франківськ, 2012. – №2(18). – С. 74 – 84.
 76. Голод Р. Франкова рецепція творчості Ю.Федьковича в контексті романтичного напряму літератури// Вісник Прикарпатського університету. Філологія. – Вип. 38 – 39. – 2012 – 2013. – С.134 – 141.
 77. Голод Р. Що прочитано в книзі буття// Вісник Прикарпатського університету. Філологія. – Вип. 38 – 39. – 2012. – 2013. – С.431 – 433.
 78. Голод Р. Великий Українець і Європеєць// Література. Час. Постаті. Літературознавчі статті, спогади, матеріали до бібліографії на вшанування пам’яті Володимира Матвіїшина/ упоряд. Н. Яцків. – Івано-Франківськ: Прикарп. нац. ун-т ім. В. Стефаника, 2013. – 616 с. – С.516 – 520.
 79. Голод Р. Мікростудія Франкового оповідання «Поки рушить поїзд» у світлі теорії імпресіоністичного мистецтва// Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Філологія; Соціальні комунікації, 2013. – Вип. 1(29). – С.41 – 45.
 80. Голод Р. «Він був сином мужика і став володарем у царстві духа». Творчість Тараса Шевченка в літературно-критичній рецепції Івана Франка// Прикарпатський вісник Наукового товариства ім. Шевченка. Слово. – Івано-Франківськ, 2013. – №2(22). – С. 334 – 349.
 81. Голод Р. Література «польського позитивізму в літературно-критичній рецепції І. Франка// Султанівські читання. Актуальні проблеми літературознавства в компаративних вимірах. – Івано-Франківськ: Симфонія форте, 2014. – Вип. ІІІ. – 420 с. – С.121 – 128.
 82. Голод Р. Іван Франко і німецький літературний натуралізм// Сучасні дослідження з лінгвістики, літературознавства і міжкультурної комунікації (ELLIC 2015): матеріали ІІ Міжнародної наукової конференції/ відп. ред. Н. Я. Яцків; Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ: Видавець Кушнір Г. М., 2015. – С.232 – 235.
 83. Голод Р. Ідеалізм як складник естетичної свідомості Івана Франка// Вісник Прикарпатського університету. Філологія. – Вип. 42 – 43. – 2014. – 2015. – С.80 – 85.
 84. Голод Р. «Збережені миті» Степана Хороба// Галичина. – №100 (5053). – 11 липня 2015 р. – С.7.
 85. Голод Р. Поетика Франкового оповідання «У Столярні» як вияв генетико-типологічної спорідненості імпресіонізму та натуралізму// Українська філологія: традиції та сучасність = Ukrainian Philology: Traditions and Modern Age: зб. наук. праць (до 160-річчя заснування кафедри української словесності у Львівському університеті). – Львів: ЛНУ імені І. Франка, 2013. – 634 с. – (Серія «Українська філологія: школи, постаті, проблеми»; вип. 14; ч. 1). – С.239 – 249.
 86. Голод Р. Символізм у структурі творчого методу Івана Франка// Прикарпатський вісник Наукового товариства ім. Шевченка. Слово. – Івано-Франківськ, 2014. – №2(26). – С. 42 – 52.
 87. Голод Р. З Оскаром у серці. (Рецензія на виставу Івано-Франківського академічного обласного українського музично-драматичного театру імені Івана Франка «Оскар і Рожева Пані»)// Галичина. – №163 (5116) (03.11.2015). – С.5.
 88. Голод Р. Духовна естафета поколінь: творчість Тараса Шевченка в літературно-критичному осмисленні Івана Франка// Studia Ucrainica Varsoviensia. – Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2016. – №4. – S.355-372.
 89. Голод Р. Іван Франко і український літературний модернізм// Сучасна українська нація: мова, історія, культура: матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю. – Львів: Друкарня ЛНМУ імені Данила Галицького, 2016. – С.363-365.
 90. Голод Р. Один із героїв мого Пантеону// Вертепи долі. Спогади про Романа Гром’яка/ Упоряд. З. Лановик, М. Лановик. – Тернопіль: Редакційно-видавничий відділ Тернопільського національного університету імені Володимира Гнатюка, 2016. – С.395-398.
 91. Голод Р. Естафета національного духу: творчість Тараса Шевченка в літературно-критичній оцінці Івана Франка// Тарас Шевченко: Апостол правди і науки: матеріали Міжнародної наукової конференції. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – С.71-79.
 92. Голод Р. «Збережені миті» Степана Хороба. (Степан Хороб, Збережені миті (Статті, портрети, інтерв’ю, огляди, рецензії), Івано-Франківськ: Місто-НВ 2015, 416 с.)// Spheres of Culture. Volume XIII. – Lublin, 2016. – S.642-646.
 93. Голод Р. Діяльний співробітник європейської цивілізаційної праці// Перевал. – Івано-Франківськ, 2016. – № 1-2. – С.20-32.
 94. Голод Р. Росія чи Європа? (До проблеми культурологічного вибору Івана Франка)// Укр. літературознавство. – Львів, 2016. – Вип. 80. – С. 10-28.
 95. Голод Р. Поетика натуралізму в генетико-типологічній системі координат// Літературознавчі студії: компаративний аспект (пам’яті докторів наук, професорів В. Г. Матвіїшина та М. В. Теплінського присвячується). Збірник статей. Випуск 4. Упорядники: І. В. Девдюк, А. М. Мартинець. Відп. ред. І. В. Козлик. – Івано-Франківськ: Симфонія форте, 2016. – С. 32-47.
 96. Голод Р. Націоналізм та інтернаціоналізм у системі історіософських поглядів Івана Франка / Р. Голод // Прикарпатський вісник Наукового товариства ім. Шевченка. Слово. – Івано-Франківськ, 2015. – №2(30). – С. 217 – 231.
 97. Голод Р. Європейський вибір Івана Франка / Р. Голод // Ідейний провідник української нації / Укладач Гах Й. М. – Івано-Франківськ, 2016. – С. 81 – 95.
 98. Голод Р. Спадкоємність пророчої місії: творчість Тараса Шевченка в літературно-критичній рецепції Івана Франка / Р. Голод // Науковий збірник Матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Іван Франко в сучасних вимірах та осягах» (до 160-річчя з дня народження). – Івано-Франківськ, 2016. – С. 60 – 68.
 99. Голод Р. Франко, москвофіли і європеїзм / Роман Голод // Науковий вісник Чернівецького університету. Слов’янська філологія. – Чернівці, 2015. – Вип. 770. – С. 50 – 59.
 100. Голод Р. Концепція сорому за поневолену Батьківщину в українській літературній традиції // Євген Маланюк: «…Його постать роки одягають у бронзу…»: збірник наукових праць. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – 262 с. – С. 143 – 150.
 101. Голод Р. Концепція зганьбленої неволею Вітчизни в українській поетичній історіософії // Прикарпатський вісник Наукового товариства ім. Шевченка. Слово. – Івано-Франківськ, 2019. – №2(54). – С. 113 – 120.
 102. Голод Р. Ідеологеми «націоналізм» та «інтернаціоналізм» у системі онтологічних орієнтирів Івана Франка // Іван Франко: «Я єсть пролог…»: матеріали Міжнародного наукового конгресу до 160-річчя від дня народження Івана Франка. – Львів, 2019. – С. 29 – 41.
 • Історія української культури: літературно-мистецький дискурс
 • Літературознавча концепція Івана Франка
 • Літературно-мистецькі течії і стилі
 • Франкознавство в системі шкільної освіти
 • Іван Франко і світова культура

 


Educational Disciplines

 • History of Ukrainian Culture: literary and artistic course
 • Literary studies concept of Ivan Franko
 • Literary and artistic streams and styles
 • Franko studies in the system of school education
 • Ivan Franko and world culture

Факультет філології
Кафедра української літератури
вул. Шевченка, 57, ауд. 310
м. Івано-Франківськ, 76018

тел. (0342) 59-60-42
імейл: roman.golod@pnu.edu.ua
facebook: Роман Голод

 


Contacts

Faculty of Philology
Chair of Ukrainian Literature
57 Shevchenko St., room 310
Ivano-Frankivsk, Ukraine, 76018 

tel. +38 (0342) 59-60-42
email: roman.golod@pnu.edu.ua
facebook: Роман Голод